Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα προέκυψε τον Απρίλιο του 2018 µετά από ψήφισµα του Ευρωκοινοβουλίου που κάλεσε την Επιτροπή για θέσπιση ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού αξιών, εντός του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (2021-2027). Σκοπός του είναι η στήριξη οργανώσεων οι οποίες προωθούν τις θεµελιώδεις αξίες και έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα ήδη υφιστάµενων προγραµµάτων. Ένα µήνα αργότερα, η Επιτροπή δηµοσίευσε την πρότασή της για το πρόγραµµα «∆ικαιώµατα και αξίες» και πρότεινε τη συνένωσή του µε τα προγράµµατα «∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Ευρώπη για τους πολίτες» για το 2014-2020.

Ως αναφερόµενους στόχους το πρόγραµµα έθετε την προώθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη δηµοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου, το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µειονοτήτων. Επιπλέον, την προσπάθεια εξάλειψης των διακρίσεων και της βίας µεταξύ των δύο φύλων, κατά των παιδιών, των ηλικιωµένων, των ΑµεΑ, των µειονοτήτων, αλλά και των ατόµων ΛΟΑ∆Μ, την πρόληψη για την αντιµετώπιση της βίας, αλλά και να συσταθούν επαρκείς υπηρεσίες στήριξης προς τα θύµατα και τέλος τη στήριξη και ενίσχυση του διαθρησκευτικού και διαπολιτισµικού διαλόγου εντός της κοινωνίας της Ε.Ε. Τα µέσα που θα αξιοποιηθούν για τους σκοπούς του προγράµµατος είναι η δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτισµού.

Επιπλέον, η σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταµείου για την προώθηση της δηµοκρατίας, της ελευθερίας αλλά και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το ταµείο αυτό έχει ως (λεγόµενο) στόχο την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών µέσω προγραµµάτων και των ΜΚΟ που δρουν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Τέλος θα πλαισιωθεί το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (02/04/2009) µε θέµα «ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισµός», για τη δηµιουργία της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Ως Αριστερά, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι το κείµενο φαίνεται να ενσωµατώνει κάποια θετικά χαρακτηριστικά, που όµως στο µεγαλύτερο µέρος τους παραµένουν γενικόλογα. Την ίδια ώρα, είναι ξεκάθαρο ότι το περιεχόµενο είναι κατά βάση ιδεολογικό. Πιο συγκεκριµένα, σηµαντική θέση έχει η δηµιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προστασία του «ευρωπαϊκού τρόπου ζωής». Στο εγχείρηµα αυτό κύριο συστατικό είναι ο αντικοµµουνισµός, µε προεξέχουσα τη θεωρία των δύο άκρων. Πέραν όµως από την ταύτιση του κοµµουνισµού µε το ναζισµό, του Στάλιν µε τον Χίτλερ, γίνεται ακόµα και λόγος για ποινικοποίηση «των εγκληµάτων του κοµµουνισµού που µένουν ατιµώρητα».

Επιπλέον, τίθεται ως σκοπός η καταπολέµηση του ριζοσπαστισµού και της «διαίρεσης». Είναι αξιοσηµείωτο ότι η εννοιολόγηση που γίνεται είναι σε τέτοιο βαθµό γενική και αυθαίρετη, που εύκολα θα µπορεί να αξιοποιηθεί ενάντια σε ένα λαϊκό κίνηµα που αγωνίζεται υπό οξυµένες συνθήκες.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.