Πρόληψη, διαχείριση και καλύτερη φροντίδα του διαβήτη στην ΕΕ

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για τον Διαβήτη, στις 14 Νοεµβρίου, η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µαζί µε τις υπόλοιπες πολιτικές οµάδες, κατέθεσαν στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοινό ψήφισµα που αφορά την πρόληψη, τη διαχείριση και την καλύτερη φροντίδα του διαβήτη στην ΕΕ. Το ψήφισµα υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του ΕΚ.

Στο ψήφισµα αποτυπώνεται η σηµερινή κατάσταση στην ΕΕ. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι περισσότερα από 33 εκατομμύρια στην ΕΕ ζουν µε διαβήτη και αναµένεται ο αριθµός αυτός να ανέλθει στα 38 εκατ. µέχρι το 2030. Ο διαβήτης τύπου 1 και 2 ενέχει κινδύνους για την υγεία και αρνητικές επιπτώσεις στο προσδόκιµο ζωής, ενώ επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχουν θεραπείες καταπολέµησής του. Για τους λόγους αυτούς και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο διαβήτης επηρεάζει άτοµα από όλες τις ηλικίες και από οποιοδήποτε κοινωνικό και οικονοµικό στρώµα, µέσα από το ψήφισµα η Οµάδα µας καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-µέλη της ΕΕ να λάβουν δραστικά µέτρα.

Ανάµεσα σε άλλα, το ψήφισµα καλεί τα κράτη-µέλη να θέσουν φιλόδοξους στόχους ώστε να αντιστραφεί η ανοδική τάση του αριθµού των Ευρωπαίων µε διαβήτη, να µειωθούν οι ανισότητες µεταξύ των πολιτών της ΕΕ και να βελτιωθούν η φροντίδα και η ποιότητα ζωής των ατόµων που ζουν µε διαβήτη. Τονίζεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει και να εφαρµόσει κοινά, τυποποιηµένα κριτήρια και µεθόδους για τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε το διαβήτη, ώστε να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται ολοκληρωµένα επιδηµιολογικά δεδοµένα και δεδοµένα που αφορούν το κόστος πρόληψης και διαχείρισης του διαβήτη στην ΕΕ.

Επιπρόσθετα, η Αριστερά και άλλες πολιτικές οµάδες στο ΕΚ αποδοκιµάζουν τις σηµαντικές ανισότητες που προκύπτουν στον τοµέα της Υγείας στην ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη των ΜΜΝ και εµµένουν στην ανάγκη να αναγνωριστούν οι ευάλωτοι, περιθωριοποιηµένοι, κοινωνικά αποκλεισµένοι πληθυσµοί και όσοι ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές (όπως σε αγροτικές, αποµονωµένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, µακριά από ιατρικά κέντρα) και να τους δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης. Η πρόληψη πρέπει επίσης να προσδιορίζεται µε γνώµονα την κοινωνική δικαιοσύνη, πράγµα που απαιτεί αλλαγές στην ατοµική συµπεριφορά, αλλά και συστηµικές αλλαγές, µε την εφαρµογή δηµοσίων πολιτικών στο σύνολο του πληθυσµού.

Πρόσθετα, καλεί τα κράτη-µέλη να διασφαλίσουν τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη. Τονίζει την επιτακτική ανάγκη να καταστούν προσβάσιµα και οικονοµικά προσιτά για τους χρήστες και τα εθνικά συστήµατα υγείας τα φάρµακα, τα καινοτόµα φάρµακα, η ινσουλίνη εγγυηµένης ποιότητας καθώς επίσης οι συσκευές έγχυσης και τα εργαλεία ελέγχου του σακχάρου. Επίσης, θα πρέπει να εντοπιστούν και να καταπολεµηθούν οι παράγοντες που περιορίζουν την οικονοµική προσιτότητα και την πρόσβαση σε όλα τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης να καταπολεµηθούν και τα αίτια που προκαλούν ελλείψεις φαρµάκων. Στο ψήφισµα αποτυπώνεται και η ανάγκη εξασφάλισης αδιάλειπτης αγωγής για άτοµα που ζουν µε διαβήτη κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η ανάγκη παροχής φροντίδας για διαβήτη στο πλαίσιο ανθρωπιστικών παρεµβάσεων.

Καλεί την Επιτροπή να συµβάλει στη βελτίωση, το συντονισµό και να στηρίξει πρακτικά και οικονοµικά διακρατικές έρευνες για τον διαβήτη, την παχυσαρκία κ.α. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις ανάγκες των ασθενών και της δηµόσιας υγείας.

Τέλος, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το σχετικό νοµικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω διακρίσεις σε βάρος των ατόµων που ζουν µε διαβήτη.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy