«Πρόστιμα» σε 73 πολίτες μοίρασε η Αστυνομία για παραβίαση των διαταγμάτων

Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Η Αστυνομία προχώρησε το τελευταίο 24ωρο σε 10,524 ελέγχους για παραβίαση των διαταγμάτων για περιορισμό της πανδημίας και κατήγγειλε 73 πολίτες.

Εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου της Αστυνομίας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι στη Λευκωσία έγιναν 3,337 έλεγχοι και προέκυψαν 24 καταγγελίες, στη Λεμεσό οι έλεγχοι ήταν 3,267 και καταγγέλθηκαν  29 πολίτες και στη Λάρνακα έγιναν 1,067 έλεγχοι με 5 καταγγελίες.

Η Αστυνομία στην Πάφο προέβη σε 938 ελέγχους και κατήγγειλε 5 πολίτες, στην Αμμόχωστο έγιναν 735 έλεγχοι με 9 καταγγελίες και στη Μόρφου 734 έλεγχοι χωρίς καταγγελία.

Η Τροχαία προέβη σε 405 ελέγχους με μια καταγγελία, η Λιμενική Αστυνομία σε 31 ελέγχους χωρίς καταγγελία, και η ΜΜΑΔ 31 ελέγχους επίσης χωρίς καταγγελία.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.