Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης επέβαλε πρόστιμο περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο Roullier στο πλαίσιο της συμπράξεως για τα φωσφορικά άλατα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το 2010, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 175 647 000 ευρώ σε έξι ομίλους παραγωγών οι οποίοι, για περισσότερο από 30 έτη, μετείχαν σε σύμπραξη καθορίζοντας τις τιμές και κατανέμοντας μεταξύ τους την αγορά των φωσφορικών αλάτων που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές.


Στο πλαίσιο της συμπράξεως αυτής, οι οικείες επιχειρήσεις είχαν συμφωνήσει τις ποσοστώσεις πωλήσεων της καθεμίας ανά περιοχή και ανά πελάτη και είχαν συντονίσει την τιμολογιακή τους πολιτική, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους όρους των πωλήσεων. Στον όμιλο Roullier, του οποίου η Timab Industries είναι θυγατρική, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 59 850 000 ευρώ για συμμετοχή στην ως άνω σύμπραξη από το 1993 έως το 2004.

Αντιθέτως προς άλλους ομίλους που εμπλέκονταν στη σύμπραξη, ο όμιλος Roullier δεν θέλησε εν τέλει να έλθει σε συμβιβασμό με την Επιτροπή αφότου έλαβε γνώση του προστίμου το οποίο είχε πρόθεση να του επιβάλει, κατά προσέγγιση, η Επιτροπή.

Σκοπός του συμβιβασμού αυτού είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία, καθόσον οι οικείες επιχειρήσεις παραδέχονται τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη και αναλαμβάνουν κάποιες δεσμεύσεις σε αντάλλαγμα για τη μείωση του προστίμου κατά 10 %. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή εφάρμοσε, ως προς τον όμιλο Roullier, τη συνήθη διαδικασία. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση «υβριδικής» υποθέσεως συμπράξεως, υπό την έννοια ότι διεξήχθησαν παράλληλα η διαδικασία διευθετήσεως διαφορών και η συνήθης διαδικασία.

Ο όμιλος Roullier άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής και τη μείωση του προστίμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος Roullier προσήψε στην Επιτροπή ότι το πρόστιμο που του είχε επιβάλει υπερέβαινε το ανώτατο όριο της κλίμακας των προστίμων η οποία είχε προκύψει από τις συζητήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθετήσεως διαφορών.

Με απόφαση της 20ής Μαΐου 2015, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του ομίλου Roullier, αποφαινόμενο κατ’ ουσίαν ότι η Επιτροπή δεν τιμώρησε τον όμιλο Roullier για την επιλογή του να αποσυρθεί από τη διαδικασία διευθετήσεως διαφορών και δεν δεσμευόταν από την κλίμακα προστίμων την οποία είχε κοινοποιήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθετήσεως διαφορών. Μη ικανοποιηθείς από τη συλλογιστική του Γενικού Δικαστηρίου, ο όμιλος Roullier ζητεί από το Δικαστήριο την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως του ομίλου Roullier και επικυρώνει, ως εκ τούτου, το πρόστιμο περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο επέβαλε η Επιτροπή.