Πρωταθλήτριες οι κυπριακές τράπεζες στο περιθώριο κέρδους από τα επιτόκια

Αντλούν ρευστότητα πληρώνοντας τους καταθέτες µόλις 0,7% και δίνουν δάνεια χρεώνοντας τους δανειολήπτες µε επιτόκιο 5,06%

Τρελά κέρδη για τις τράπεζες -και ισόποσες ζηµιές για την πραγµατική οικονοµία- έφερε η νέα τιµολογιακή πολιτική ως αποτέλεσµα της αύξησης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΚΤ, οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν ίσως το µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την ευρωζώνη, όσον αφορά τα επιτόκια. Ενδεικτικά, στις συναλλαγές τους µε τις επιχειρήσεις οι τράπεζες αντλούν ρευστότητα πληρώνοντας τους καταθέτες µόλις 0,7% και δίνουν δάνεια χρεώνοντας τους δανειολήπτες µε επιτόκιο 5,06%!

Μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις οι κυπριακές τράπεζες έχουν την πρωτιά. ∆ηλαδή, είναι στην πρώτη θέση µε τα πιο χαµηλά καταθετικά επιτόκια (µε τον µέσο όρο στην ευρωζώνη να κινείται στο 1,97%), αλλά είναι επίσης στην πρώτη θέση µε τα πιο υψηλά δανειστικά επιτόκια (µε τον µέσο όρο στην ευρωζώνη να κινείται στο 3,63%).

Οι τράπεζες αποδίδουν την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια, στις αυξήσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρά ταύτα, το εύρος και το ύψος των αυξήσεων δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο σ’ αυτόν τον παράγοντα.

Εγείρονται επίσης πολλά ερωτήµατα γιατί δεν εφαρµόστηκε η ίδια πολιτική στα καταθετικά επιτόκια, τα οποία παραµένουν στον πάτο.

Μάλιστα, τα ερωτήµατα γίνονται ακόµη πιο έντονα από τις πρόσφατες αναφορές του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνου Ηροδότου, ο οποίος τόνισε την «ανάγκη διαφάνειας στις χρεώσεις» και προέτρεψε τις τράπεζες «να προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατό µε αξιολόγηση των δεδοµένων τους αναφορικά µε το ύψος των καταθετικών τους επιτοκίων». ∆ηλαδή, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για εναρµονισµένη πρακτική των τραπεζών η οποία στοχεύει -όπως µαρτυρούν και τα στοιχεία- στη διεύρυνση του περιθωρίου του κέρδους των τραπεζών από τα επιτόκια, σε βάρος της πραγµατικής οικονοµίας.

Σηµειώνεται ότι µε βάση τα στοιχεία της ΕΚΤ τους τελευταίους δώδεκα µήνες (από τον Ιανουάριο του 2022 µέχρι τον Ιανουάριο του 2023 που είναι τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) στην Κύπρο το επιτόκιο στις καταθέσεις των επιχειρήσεων µε συµφωνηµένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε µόνο κατά 0,58% (από 0,12% σε 0,7%), ενώ στα δάνεια αυξήθηκε κατά 2,14% (από 2,92% σε 5,06%).

Αντίθετα, στην ευρωζώνη τα δύο επιτόκια κινήθηκαν σχεδόν µε τον ίδιο ρυθµό, αφού ο µέσος όρος στις καταθέσεις αυξήθηκε κατά 2,29% (από -0,32% σε 1,97%), ενώ ο µέσος όρος στα δάνεια αυξήθηκε κατά 2,2% (από 1,43% σε 3,63%).

Ενδεικτικά, για κάθε 100 χιλ. ευρώ καταθέσεις από επιχειρήσεις οι τράπεζες πληρώνουν στους καταθέτες 700 ευρώ το χρόνο και δανείζουν τα ίδια χρήµατα σε άλλες επιχειρήσεις τις οποίες χρεώνουν επτά φορές µεγαλύτερο τόκο, ήτοι 5.060 ευρώ το χρόνο!

economy 2

Επτά φορές πιο ψηλά τα δάνεια από τις καταθέσεις

«Τα δάνεια είναι οι καταθέσεις των πο­λιτών», λένε συχνά οι προασπιστές των συμφερόντων των τραπεζών, θέλοντας να βάλουν διλήμματα στην κοινωνία και να αντικρούσουν όσους ζητούν ρυθμίσεις για προστασία των δανειοληπτών. Αυτό που δεν λένε είναι πόσα είναι τα κέρδη της τρά­πεζας που κάνει τον μεσάζοντα σ’ αυτή τη διαδρομή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας για την Κύπρο, οι τρά­πεζες χρεώνουν επτά φορές μεγαλύτερο επιτόκιο τους δανειολήπτες, σε σχέση με το επιτόκιο το οποίο πληρώνουν στους κα­ταθέτες για την άντληση ρευστότητας. Συ­γκεκριμένα, αντλούν ρευστότητα με 0,7% και χρεώνουν τους δανειολήπτες με 5,06% (διαφορά 4,36%).

Ο μέσος όρος του περιθωρίου στην ευ­ρωζώνη είναι μόλις 1,66% (1,97% στις κα­ταθέσεις και 3,63% στα δάνεια).

Δηλαδή, για κάθε 100 χιλ. ευρώ που αντλούν οι τράπεζες από τις καταθέσεις πληρώνουν 700 ευρώ το χρόνο και δανεί­ζουν τα ίδια χρήματα σε άλλες επιχειρήσεις τις οποίες χρεώνουν επτά φορές μεγαλύτε­ρο τόκο, ήτοι 5.060 ευρώ το χρόνο!

economy 3

Ενδείξεις καρτέλ με παραδοχή του Διοικητή της ΚΤ

Τα στοιχεία παραπέμπουν σε εναρμο­νισμένη πρακτική (καρτέλ), ενώ οι ενδεί­ξεις ενισχύονται από τις πρόσφατες αναφο­ρές του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνου Ηροδότου, ο οποίος τόνισε την «ανάγκη διαφάνειας στις χρεώσεις» και προέτρεψε τις τράπεζες «να προχωρήσουν το γρηγορότερο δυνατό με αξιολόγηση των δεδομένων τους αναφορικά με το ύψος των καταθετικών τους επιτοκίων».

Τους τελευταίους δώδεκα μήνες στις επι­χειρήσεις τα επιτόκια στις καταθέσεις αυξή­θηκαν κατά 0,58% (από 0,12% σε 0,7%), ενώ στα δάνεια αυξήθηκαν κατά 2,14% (από 2,92% σε 5,06%). Αντίθετα, στην ευ­ρωζώνη αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό πε­ρίπου (+2,29% οι καταθέσεις και +2,2% τα δάνεια).

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στα νοικοκυριά, αφού τα επιτόκια στις καταθέ­σεις αυξήθηκαν κατά 0,18% (από 0,06% σε 0,24%), ενώ στα δάνεια για αγορά κατοικί­ας αυξήθηκαν κατά 1,08% (από 2,07% σε 3,15%). Και σ’ αυτή την περίπτωση στην ευρωζώνη αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό περίπου (+1,34% οι καταθέσεις και +1,77% τα δάνεια).

economy 1

Ο ρόλος της μεγάλης πλεονάζουσας ρευστότητας

Τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις μπορούν να δικαιολογηθούν σε ένα βαθμό λόγω της μεγάλης πλεονάζουσας ρευστό­τητας που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα. Παρά ταύτα, αυτό δεν εξηγεί τη δυσανάλο­γα μεγάλη αύξηση των δανειστικών επιτο­κίων. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η πλεονάζουσα ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα ανέρχεται στα 25,5 δις ευρώ, αφού υπάρχουν καταθέσεις ύψους 51,5 δις ευρώ και δάνεια ύψους 26 δις ευρώ. Σημειώνεται μάλιστα ότι το μεγαλύ­τερο μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας συνδέεται με τους κατοίκους Κύπρου (43,3 δις ευρώ καταθέσεις, 21,9 δις ευρώ δάνεια και 21,4 δις ευρώ πλεονάζουσα ρευστότη­τα). Στους λογαριασμούς που αφορούν κα­τοίκους άλλων κρατών-μελών της ευρωζώ­νης υπάρχει πλεονάζουσα ρευστότητα 1,2 δις ευρώ και για κατοίκους τρίτων χωρών 2,9 δις ευρώ. Σε σχέση με τα εγχώρια νοι­κοκυριά υπάρχει πλεονάζουσα ρευστότητα 16,2 δις ευρώ (27,1 δις ευρώ καταθέσεις και 11 δις ευρώ δάνεια), ενώ σε σχέση με τις επιχειρήσεις υπάρχει πλεονάζουσα ρευ­στότητα 238 εκατ. ευρώ (10,2 δις ευρώ κα­ταθέσεις και 10 δις ευρώ δάνεια).

eu

Έρχονται νέες αυξήσεις λόγω ΕΚΤ και Εuribor

Το μπαράζ αυξήσεων στα επιτόκια αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, καθώς οι Ρυθμιστικές Αρχές έχουν επικεντρωθεί στη μείωση του πληθωρισμού. Μετά την πρό­σφατη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ -την έκτη στη σειρά σε διάστημα οκτώ μηνών η οποία εκτόξευσε τα επιτόκια από το -0,5% στο 3%- ακολούθησε η Ομοσπονδιακή Τρά­πεζα των ΗΠΑ και η Τράπεζα της Αγγλίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι αυξήσεις των Ρυθμιστικών Αρχών οδήγησαν στην εκτό­ξευση του Euribor-6 months με το οποίο είναι συνδεδεμένα πολλά δάνεια στην Κύ­προ, περιλαμβανομένων και όσων είναι ενταγμένα στο σχέδιο επιδότησης του επι­τοκίου από το κράτος. Ενδεικτικά, την Πα­ρασκευή το Euribor βρισκόταν στο 3,29%, σε σύγκριση με -0,40% που ήταν την αντί­στοιχη περσινή περίοδο.

Επισημαίνεται επίσης ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έστειλε μήνυμα στις τράπεζες να «αρχίσουν να εφαρμόζουν ένα υψηλότερο περιθώριο διαμεσολάβησης -κάτι που σημαίνει ότι για κάθε επίπεδο των βασικών επιτοκίων (πρέπει να) ζητούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον κίνδυνο που παίρνουν με το δανεισμό».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy