Πρώτη µατιά στα τελικά σχέδια για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας

Η κοινοπραξία Kition Ocean Holdings Ltd που ανέλαβε τη διαχείριση των χώρων υπολογίζει ότι για το όλο έργο θα χρειαστούν 12 µέχρι και 15 χρόνια

Του Τάσου Περδίου

Η περιοχή υλοποίησης του έργου ξεκινά στα βόρεια από τα όρια της περιοχής των πετρελαιοδεξαµενών και το ανοικτό κανάλι οµβρίων και εκτείνεται µέχρι τα όρια της παραλίας των Φοινικούδων στη λεωφόρο Αθηνών.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 διακριτές φάσεις που έχουν ως εξής:

Φάση Ι

Κατεδαφίσεις

• Οι δύο υφιστάµενοι κυµατοθραύστες της μαρίνας θα αντικατασταθούν από νέους, ώστε να διευρυνθεί η λιµενολεκάνη της μαρίνας.

• Στη μαρίνα θα κατεδαφιστούν αρκετά µικρά κτίρια και υπόστεγα και ο σταθµός ανεφοδιασµού µε καύσιµα για σκάφη αναψυχής.

• Στη δυτική πλευρά του λιµένα, τα κύρια κτίρια προς κατεδάφιση είναι το κτίριο ΑΛΚ, ο τερµατικός σταθµός, ένα συνεργείο και το κτίριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και κάποια άλλα υπόστεγα πλησίον του καναλιού όµβριων υδάτων.

• Στα νότια του λιµένα (Αποβάθρα 3) θα κατεδαφιστεί υπόστεγο επιφάνειας 11.680 m2 για κατασκευή του τερµατικού σταθµού κρουαζιέρας.

Νέα Κτίρια

• Περιοχή Real Estate

• Παραλιακό ξενοδοχείο πλησίον του διατηρητέου

• Στην προβλήτα της περιοχής μαρίνας θα κατασκευαστεί Yacht Club, ένα κτίριο υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επέκτασης της μαρίνας και σταθµός ανεφοδιασµού για σκάφη αναψυχής στον υπήνεµο κυµατοθραύστη και νηοδόχος.

• Κτίριο γραφείων λιµένα, στη βόρεια περιοχή του λιµένα, µε πρόσβαση από τη λεωφόρο Φοινικούδων. Στο κτίριο αυτό θα φιλοξενηθούν γραφεία του λιµενικού φορέα, της ΑΛΚ, της εταιρείας Kition, των τελωνείων και άλλων τοπικών υπηρεσιών. Η πρόσβαση στο κτίριο θα είναι από το εξωτερικό και το εσωτερικό της περίφραξης του λιµένα.

• Η περιοχή λιμένα περιλαµβάνει επίσης γραφεία Αστυνοµίας, κτίριο Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τερµατικό σταθµό κρουαζιέρας. Το κτίριο αυτό θα έχει εµβαδόν περίπου 1000 m2 στη Φάση 1 και θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες της κρουαζιέρας. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν οι απαιτούµενοι χώροι στάθµευσης/αναµονής. Σχεδιάστηκαν επίσης νέο Κτίριο Εισόδου Λιµένα και επέκταση της Αποβάθρας 4, περίπου 80m προς τα ανατολικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα υποδοµής στα οποία συµπεριλαµβάνονται δρόµοι, δίκτυα και πεζόδροµοι, ώστε να συνδεθεί η περιοχή ανάπτυξης µε την πόλη. Ενδεικτικά, ο νέος πεζόδροµος της μαρίνας, το Yacht Club και ο τερµατικός σταθµός της κρουαζιέρας θα συνδεθούν µε τον παραλιακό δρόµο και τη λεωφόρο των Φοινικούδων. Ο παραλιακός θα έχει πλάτος τουλάχιστον 25,5 µέτρων επεκτείνοντας το σηµερινό µονοπάτι κατά 1 χιλιόµετρο.

Το µεγαλύτερο µέρος του κεντρικού πάρκου θα αναπτυχθεί στην πρώτη φάση, θα ολοκληρωθεί όµως κατά τη δεύτερη φάση.

Η επέκταση της λεωφόρου Φοινικούδων θα κατασκευαστεί κατά την αρχική περίοδο ανάπτυξης, θα εκτείνεται από την πλατεία Ευρώπης έως τη Νικολαΐδη και θα συνδέεται µε την υπόλοιπη πόλη. Από αυτή την οδό θα κατασκευαστεί νέος δρόµος κατά µήκος του λιµένα που θα καταλήγει στον νέο τερµατικό σταθµό της κρουαζιέρας. Σε αυτή τη φάση θα αναπτυχθούν και όλοι οι χώροι στάθµευσης που βρίσκονται στα δυτικά της λεωφόρου Φοινικούδων.

Φάση ΙΙ

Στα έργα περιλαµβάνεται η πλειονότητα των προβλεπόµενων κτιρίων, η ολοκλήρωση του δηµοσίου χώρου και αρκετές παρεµβάσεις στους χώρους της μαρίνας και του λιµένα:

Περιοχή Real Estate

Όλα τα κτίρια χαµηλού ύψους, τέσσερις πολυκατοικίες µεσαίου ύψους, πολυώροφο κτίριο στη δυτική πλευρά της νέας λεωφόρου και των ακαδηµαϊκών κτιρίων και των κτιρίων γραφείων που θα βρίσκονται στο βόρειο άκρο της περιοχής.

Περιοχή μαρίνας

Υπόστεγο συντήρησης και επισκευής σκαφών αναψυχής στο βόρειο τµήµα, καθώς η προηγούµενη εγκατάσταση για την επισκευή yacht θα κατεδαφιστεί σε αυτή τη φάση.

Περιοχή λιµένα

Θα κατασκευαστούν: Κτίριο γεφυροπλάστιγγας, εγκατάσταση παροχής Η/Ε σε πλοία (Cold Ironing), αντλιοστάσιο, γραφεία και η νότια πύλη του λιµένα.

Έργα υποδοµής

• Ολοκλήρωση των αντίστοιχων κοινόχρηστων χώρων της παράκτιας περιπατητικής διαδροµής και εσωτερικά του πάρκου (Inner Park).

• Στο βόρειο τµήµα του λιµένα θα κατασκευαστεί επίσης ένας νέος χώρος χερσαίας απόθεσης για τη μαρίνα τουλάχιστον 20.000 m2. Τα οχήµατα για αυτήν την περιοχή της μαρίνας θα εξυπηρετούνται από µια νέα πύλη στη βόρεια πλευρά της κύριας περιοχής του λιµένα. Στην περιοχή του λιµένα θα κατασκευαστεί επέκταση του νότιου κρηπιδώµατος κατά 300 µέτρα περίπου (Αποβάθρα 2) µε λειτουργικό βάθος -13,0 µέτρα.

• Επιπλέον, θα κατασκευαστεί και η αποβάθρα αρ. 1 µήκους 670 µέτρων και λειτουργικού βάθους -14,0 µέτρα.

Το οδικό δίκτυο περιλαµβάνει µία κεντρική εσωτερική οδό και δύο συµπληρωµατικές οδούς. Η κεντρική εσωτερική οδός ξεκινά από την κύρια πύλη της περιοχής του λιµένα και στο τέλος της έχει σχεδιαστεί µια περιοχή όπου θα διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, ειδικά για τα οχήµατα που χρησιµοποιούν την περιοχή φόρτωσης/εκφόρτωσης. Θα κατασκευαστεί νέα οδός στην αποβάθρα 2, προκειµένου να δοθεί πρόσβαση στο κτίριο των γραφείων.

Φάση ΙΙΙ

Περιλαµβάνει αρκετές επεκτάσεις στις περιοχές της μαρίνας και του λιµένα και ορισµένα κτίρια ακινήτων. ∆εν αναµένονται κατεδαφίσεις σε αυτή τη φάση, ενώ τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν είναι:

Περιοχή Real Estate

• Το τελευταίο µεσαίου ύψους συγκρότηµα κατοικιών, το πολυτελές ξενοδοχείο και δύο πολυώροφα γραµµικά κτίρια στην αποβάθρα του λιµένα.

• Ολοκλήρωση του προσήνεµου κυµατοθραύστη της μαρίνας, προσφέροντας νέα έκταση γης για την κατασκευή περίπου των µισών ανεξάρτητων κατοικιών κατά µήκος της αποβάθρας και ένα εµβληµατικό κτίριο κατοικιών (Lighthouse Residential Tower) στο ακροµώλιο.

Έργα υποδοµής

• Στην περιοχή του λιµένα θα ολοκληρωθεί η κατασκευή των αποβαθρών 6, 7, 8, 9, 10.

• Στην περιοχή της μαρίνας θα ολοκληρωθεί ο προσήνεµος κυµατοθραύστης και θα κατασκευαστεί πλωτός προβλήτας (floating pontoon) στην εσωτερική πλευρά για να χρησιµοποιηθεί ως διάδροµος για τους πεζούς. Ο χερσαίος χώρος απόθεσης θα αναπροσαρµοστεί µετά την επέκταση της αποβάθρας 8.

Φάση IV και πρόσβαση σκαφών στο ιδιωτικό νησί

Σε αυτή τη φάση ολοκληρώνεται η ανάπτυξη.

Κατά τη φάση αυτή θα καθαιρεθεί τµήµα του προσήνεµου κυµατοθραύστη, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση σκαφών στο ιδιωτικό νησί. Τα νέα κτίρια που θα κατασκευαστούν είναι:

Περιοχή Real Estate

Οι υπόλοιπες κατοικίες επί του προσήνεµου µώλου και ένα ιδιωτικό νησί στη νοτιοανατολική γωνία του νέου κυµατοθραύστη, που θα φιλοξενεί µια αποκλειστική κατοικία, προσβάσιµη µε σκάφος ή αυτοκίνητο (µέσω µιας στηριζόµενης γέφυρας) από την προσήνεµη πλευρά του κυµατοθραύστη. Επίσης, κατασκευάζεται το τελευταίο πολυώροφο κτίριο στα δυτικά της λεωφόρου µαζί µε το παρακείµενο οικόπεδο, το οποίο παρέχει χώρο στάθµευσης.

Περιοχή Λιµένα

Το κτίριο του σταθµού κρουαζιέρας θα ολοκληρωθεί φθάνοντας περίπου τα 2.350 m2 και θα υποστηρίζει τη λειτουργία του σταθµού ως home porting. Θα κατασκευαστούν επίσης οι υπόλοιποι απαιτούµενοι χώροι στάθµευσης/αναµονής για το κτίριο της κρουαζιέρας και τρία ανοιχτά υπόστεγα.

Ιδιωτικό Νησί

Στην περιοχή της μαρίνας, κατά την τελική φάση κατασκευής, θα κατασκευαστεί το Ιδιωτικό Νησί έκτασης 2.400 m2, στον προσήνεµο κυµατοθραύστη της μαρίνας.

Τελικό σχέδιο

Το τελικό σχέδιο της ενιαίας ανάπτυξης του λιµανιού και της µαρίνας της Λάρνακας βλέπει το φως για πρώτη φορά µετά την έκδοση της Πολεοδοµικής Άδειας για το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο.

Στις 18 Ιουλίου 2022 το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε  την αδειοδότηση του έργου, αφού η κοινοπραξία Κition Ocean Holdings Ltd πήρε έγκριση από την Περιβαλλοντική Αρχή και πολεοδοµική άδεια για τον γενικό χωροταξικό σχεδιασµό από την Πολεοδοµική Αρχή.

Σε αντίθεση µε όσα έχουν αναφερθεί µέχρι στιγµής για διάρκεια 10-12 χρόνων, στο κείµενο της Περιβαλλοντικής Έγκρισης αναφέρεται ότι η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα είναι 20 χρόνια. Η Kition αποδίδει την αναφορά σε λάθος διατύπωση του Τµήµατος Περιβάλλοντος.

H Kition ανέλαβε τη διαχείριση των χώρων από την 1η Απριλίου 2022 και τώρα ανοίγει ο δρόµος για την υποβολή αιτήσεων για αδειοδότηση των επιµέρους αναπτύξεων. Σχεδόν όλες οι λεπτοµέρειες του σχεδίου έχουν ήδη δει το φως της δηµοσιότητας, αλλά τώρα, για πρώτη φορά, µπορεί να γίνει λόγος για τα τελικά σχέδια µέσα από την Πολεοδοµική Άδεια.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.