Πρότυπο για δηλώσεις περιβαλλοντικών προϊόντων για τις κατασκευές

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του Χρίστου Παπαγεωργίου*

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τον ρυπογόνο κατασκευαστικό τοµέα είναι πλέον γνώριµες στους ειδικούς. Αναζητώντας λύσεις, λοιπόν, µία από τις µεθοδολογίες που καθιστούν δυνατή την επιλογή αειφόρων υλικών για τις κατασκευές και τη µείωση των εκποµπών του άνθρακα, είναι η Περιβαλλοντική ∆ήλωση Προϊόντος (EPD) που αναπτύχθηκε και εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια. Η EPD δηλώνει µε διαφάνεια την περιβαλλοντική απόδοση ενός προϊόντος ή ενός υλικού, κατά τη διάρκεια της ζωής του. Κατ’ επέκταση µε τη χρήση της EPD, αφενός οι τεχνοκράτες του κλάδου µπορούν εύκολα να συγκρίνουν τα δεδοµένα των υλικών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και να ξεχωρίσουν την πιο βιώσιµη επιλογή. Αφετέρου, οι κατασκευαστές πιστοποιούν τα προϊόντα τους, δηλώνοντας τη θετική αξία για τα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής, των επιπτώσεων του άνθρακα και του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.

Οι περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων βασίζονται στη µεθοδολογία Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA), όπως περιγράφεται στη σειρά των διεθνών προτύπων EN ISO 14040. Το πρόσφατα δηµοσιευµένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15942:2021 µε τίτλο «Αειφορία κατασκευαστικών εργασιών – Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων – Μορφή επικοινωνίας επιχείρηση µε επιχείρηση», έρχεται να ενισχύσει την γκάµα των προτύπων και στοχεύει στην εναρµόνιση του τρόπου µε τον οποίο κοινοποιούνται οι EPD στην Ευρώπη. Το εν λόγω πρότυπο ισχύει για όλα τα κατασκευαστικά προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται µε κατασκευαστικές εργασίες. Αναφέρει λεπτοµερώς τη µορφή επικοινωνίας των πληροφοριών που ορίζονται στο αλληλένδετο πρότυπο EN 15804 «Αειφορία κατασκευαστικών εργασιών – Περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντων – Κανόνες κατηγορίας προϊόντων».

Η τυποποιηµένη µορφή που περιγράφεται στο πρότυπο θα βελτιώσει την επικοινωνία µεταξύ επιχειρήσεων για την περιβαλλοντική απόδοση του προϊόντος και θα διευκολύνει το χειρισµό των δεδοµένων EPD. Παράλληλα, συνεισφέρει στη συλλογή πληροφοριών σε περιπτώσεις όπου τα υλικά συναρµολογούνται σε νέα προϊόντα και κατασκευές. Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο εστιάζει στην επικοινωνία επιχείρησης µε επιχείρηση µόνο, ενώ στο µέλλον θα αναπτυχθεί ένα άλλο ειδικό πρότυπο για την επικοινωνία µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή.

Το EN 15942:2021 πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του 2011 και εισάγει τεχνικές τροποποιήσεις που αφορούν:

– ευθυγράµµιση του περιεχοµένου µε την τελευταία τροπολογία του ΕΝ 15804

– αναθεώρηση του πίνακα γενικών πληροφοριών σύµφωνα µε το περιεχόµενο που συνήθως παρέχεται στην EPD

– ενηµέρωση των πινάκων για να επιτρέπεται η δήλωση περισσότερων σεναρίων ανά ενότητα

– αναθεώρηση του κειµένου για τη συνοχή µε άλλα συµπληρωµατικά πρότυπα της CEN/TC 350.

Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από τους αρµόδιους λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισµού Τυποποίησης (CYS) και το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

*Λειτουργός Τυποποίησης CYS, Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.