Πρόβλημα με το εξεταστικό δοκίμιο της Φυσικής Γ’ Λυκείου!

ÌáèçôÝò óõììåôÝ÷ïõí óôéò Ðáãêýðñéåò ÅîåôÜóåéò óôï Ëýêåéï Áêñüðïëçò, ÐáñáóêåõÞ 21 ÌáÀïõ 2021. Ìå ôï ìÜèçìá ôçò Âéïëïãßá áíïßãåé óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ, ç áõëáßá ôùí Ðáãêýðñéùí ÅîåôÜóåùí 2021 ãéá ôïõò õðïøçößïõò ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Όλα τα δέονται μέτρα λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με πρόβλημα στο εξεταστικό δοκίμιο της Φυσικής της Γ’ Λυκείου Κατεύθυνσης.

«Σε σχέση με πρόβλημα που εντοπίστηκε στο εξεταστικό δοκίμιο της Φυσικής της Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy