Προϋπολογισμούς οργανισμών δημόσιου δικαίου για το έτος 2019

Τους προϋπολογισμούς για το έτος 2019 της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Αρχικά, συζητήθηκε ο προϋπολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €34.110.000, σε σύγκριση με €32.578.000 στον προϋπολογισμό του 2018. Οι δαπάνες για το 2019 ανέρχονται στα €35.937.500 σε σύγκριση με δαπάνες €35.073.000 που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 2018.

Το υπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €1.827.500 θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών που κατά την 1η Ιανουαρίου του 2019 υπολογίζονται σε €56.675.448 (περιλαμβανομένου του ποσού που είναι διαθέσιμο για σκοπούς του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων στους υπαλλήλους της Αρχής και καταβολής φιλοδωρήματος σε εργοδοτουμένους που απασχολούνται με σύμβαση στην Αρχή).

Στον τομέα της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €26.730.000 σε σύγκριση με €26.200.000 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2018. Η πρόνοια αυτή αποτελεί το 74,4% του συνόλου των εξόδων.

Η πρόνοια των €26.730.000 προορίζεται να καλύψει τις δραστηριότητες κατάρτισης (προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης) ύψους €24.500.000, τις ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες ύψους €373.150, τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια/έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και την Αρχή ύψους €1.801.850 και τις έρευνες και μελέτες ύψους €55.000.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2019, για την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Αρχής έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι στόχοι: Ένταξη των ανέργων και του αδρανούς δυναμικού στην απασχόληση, δια βίου μάθηση των απασχολουμένων, διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης ο αριθμός των καταρτιζομένων ανέρχεται συνολικά στις 70.970 και το συνολικό κόστος στα €24.500.000. Για τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης το συνολικό ποσό ανέρχεται στα €8,5 εκατομμύρια (μονοεπιχειρησιακά – πολυεπιχειρησιακά), ενώ για τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης το κόστος ανέρχεται στα €16.000.000 (μονοεπιχειρησιακά – πολυεπιχειρησιακά).

Ο Πρόεδρος της Αρχής Δημήτρης Κιττένης είπε ότι η Αρχή διαθέτει 22 κενές θέσεις προσωπικού και ζητήσαμε το 2018 να μας επιτραπεί να συμπληρωθούν οι θέσεις και αναμένουμε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Γιώργος Παναγίδης ανέφερε σε σχέση με τα σχέδια πολιτικής και προγραμμάτων, ότι γίνονται κατά καιρούς δραστηριότητες αξιολόγησης και βλέπουμε σημεία βελτίωσης, προσθέτοντας ότι τα προγράμματα «προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες», ενώ εισάγονται και νέα σχέδια, όπως το νέο σχέδιο κατάρτισης που βρίσκεται στα σκαριά με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Προϋπολογισμός Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων
—————————-
Επίσης, η Επιτροπή συζήτησε τον προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το 2019 ο οποίος είναι πλεονασματικός κατά €232.521 και προνοεί έσοδα ύψους €23.120.000 και παραμένουν στο ίδιο ύψος με το 2018, ενώ οι δαπάνες ανέρχονται στα €22.887.479 οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση 3,30% σε σύγκριση με το 2018.

Τα κυριότερα έσοδα της Αρχής προέρχονται από φόρο στοιχηματικής δραστηριότητας και προϋπολογίζονται στα €15,4 εκατομμύρια για το 2019. Το ύψος του φόρου καθορίζεται στο 10% των καθαρών αποδοχών από στοίχημα για την αντίστοιχη λογιστική περίοδο. Ο φόρος κατά το 2018 εκτιμάται να ανέλθει στα €9 εκ., σημειώνοντας αύξηση 28% σε σύγκριση με το 2017.

Τα έσοδα από το επιβεβλημένο τέλος (επίγειο στοίχημα, στοίχημα διαδικτύου) προϋπολογίζεται στα €3 εκ. και είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2018.

Οι κυριότερες δαπάνες οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση είναι η μισθοδοσία υπαλλήλων, οι λειτουργικές δαπάνες που ανέρχονται στις €422.600, σε σύγκριση με €270.160 το 2018, η σύμβαση υπηρεσιών που ανέρχονται στο €1 εκ. και οι επιστροφές εμμέσων φόρων ύψους €15,4 εκ λόγω περίληψης πρόνοιας για επιστροφή στο κράτος των εσόδων του 10% των καθαρών αποδοχών που εισπράττονται από το στοίχημα την αντίστοιχη λογιστική περίοδο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Προηγουμένως ο φόρος αυτός κατατίθετο απευθείας στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Αρχής Στοιχημάτων Ιωάννα Φιάκκου αναφέρθηκε στους στρατηγικούς σχεδιασμού της Αρχής για την πενταετία 2018-2022 που είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας της Αρχής, η αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η προστασία και ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού και το διαφανές, δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Αναφορικά με τον στόχο αναβάθμισης του εποπτικού ρόλου της Αρχής, η κ. Φιάκκου είπε ότι αυτός προβλέπει μεταξύ άλλων σύστημα παρακολούθησης κανονισμών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος σε επίγειο και διαδικτυακό επίπεδο, ολοκλήρωση της ανάπτυξης μηχανογραφημένου συστήματος για παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας και ανάλυσης δεδομένων, αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσης των αδειών σε τριμηνιαία και ετήσια βάση και επιτόπια εποπτεία αδειούχων φραγής ιστοσελίδων και εφαρμογή νέων μεθόδων διασφάλισης της νομιμότητας.

Προϋπολογισμός Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία
————————-
Επιπλέον, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε τον προϋπολογισμό για το 2019 του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία. Το σύνολο των εξόδων για το 2019 υπολογίζεται στα €97.000. Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται κυρίως από τόκους εισπρακτέους και ανέρχονται σε €11.010.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες του Ταμείου αφορούν κυρίως το Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης που στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες ώστε να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση και αναμένεται να ανέλθουν σε €50.000.

Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου
———————————-
Τέλος, συζητήθηκε ο προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για το 2019 και ανέλαβε το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας να αποστείλει ερωτήματα των μελών της Επιτροπής στη ΡΑΕΚ για να απαντηθούν. Τα έσοδα προϋπολογίζονται στα €3,13 εκ. (αυξημένα κατά €207.784 σε σύγκριση με το 2018), ενώ οι δαπάνες στα €2,96 εκ. (αυξημένα κατά €144.026).

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.