Ψηφιακό νόµισµα και από τις Κεντρικές Τράπεζες

Tης
Ναταλί Γιωργαλλά*

 

Οι Κεντρικές Τράπεζες εξετάζουν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα να εκδώσουν τα δικά τους ψηφιακά νοµίσµατα στο ευρύ κοινό, το λεγόµενο ψηφιακό νόµισµα της Κεντρικής Τράπεζας (Central Bank Digital Currency – CBDC). Παρ’ όλο που είναι ακόµη νωρίς για τα CBDC’s, δεν γνωρίζουµε πώς µπορεί να εξελιχθούν αφού δεν υπάρχει αρκετή γνώση και εµπειρία. Αυτό που γνωρίζουµε όµως είναι ότι οι Κεντρικές Τράπεζες προσπαθούν να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι έτοιµες για ό,τι µπορεί να συµβεί µελλοντικά. Γνωρίζουµε επίσης ότι η µετάβαση προς τα CBDC’s κερδίζει δυναµική, καθοδηγούµενη από την εφευρετικότητα των Κεντρικών Τραπεζών.

Συγκεκριµένα, στις Μπαχάµες, το Sand Dollar (το τοπικό CBDC) κυκλοφορεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Ξεκίνησε επίσηµα τον Οκτώβριο του 2020 και στα τέλη του 2021, υπήρχαν περίπου 20.000 ενεργά Sand Dollar wallets. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, Riksbank, διερευνά τις τεχνολογικές και πολιτικές επιπτώσεις των CBDC’s. Παρ’ όλο που δεν έχει ληφθεί ακόµη επίσηµη απόφαση για την έκδοση της e-krona, ξεκίνησε κυβερνητική έρευνα η οποία εξετάζει το ρόλο του κράτους στο σύστηµα ψηφιακών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένου του δυνητικού ρόλου των CBDC’s.

Στην Κίνα, το ψηφιακό renminbi (e-CNY) έχει πάνω από εκατό εκατοµµύρια µεµονωµένους χρήστες και δισεκατοµµύρια Yuan (¥) σε συναλλαγές. Για την ακρίβεια, µέχρι τον Οκτώβριο του 2021, υπήρχαν πάνω από 123 εκατοµµύρια e-CNY wallets εγγεγραµµένα σε ιδιώτες και περίπου 9,2 εκατοµµύρια wallets που κατείχαν εταιρείες.

Σηµαντική είναι και η έκθεση που εξέδωσε η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία αναφέρει ότι τα CBDC’s θα µπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τη δοµή του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος των ΗΠΑ. Σηµαντικός είναι και ο ρόλος του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), ο οποίος συµµετέχει ενεργά σε αυτό το ζήτηµα, µεταξύ άλλων µέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας σε πολλά µέλη του. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των χωρών-µελών του ∆ΝΤ αξιολογεί ενεργά τα CBDC’s.

Ο τοµέας της τυποποίησης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο θέµα και οι προσπάθειες εντατικοποιούνται σε διεθνές επίπεδο µε την πρόοδο της παγκοσµιοποίησης των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ψηφιοποίηση της κοινωνίας και η µετάβαση σε µια οικονοµία που βασίζεται στις υπηρεσίες έχουν επίσης αναδείξει τη σηµασία της ενσωµάτωσης καινοτόµων τεχνολογιών στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, καθίσταται όλο και πιο σηµαντική η συµµετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες τυποποίησης όχι µόνο από τον χρηµατοπιστωτικό κλάδο, αλλά και από επιχειρήσεις και εµπειρογνώµονες µε εµπειρογνωµοσύνη σε τεχνολογίες που εφαρµόζονται στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO), µέσω της Τεχνικής Επιτροπής “ISO TC 68 Financial Services” (η οποία αναπτύσσει πρότυπα στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών) δηµιούργησε µια νέα οµάδα εργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας σε ψηφιακά νοµίσµατα, συµπεριλαµβανοµένης των CBDC’s. Μέλη της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κοινότητας συµµετέχουν για την τεχνική προδιαγραφή ISO CD (TS) 23526 “Security Aspects for Digital Currencies”, η οποία περιλαµβάνει µια συλλογή πτυχών ασφαλείας που σχετίζονται µε τα ψηφιακά νοµίσµατα. Ένα δείγµα πτυχών ασφαλείας είναι η κρυπτογραφία και η σωστή ταυτοποίηση του ψηφιακού νοµίσµατος και της χρήσης του.

Τα ψηφιακά νοµίσµατα αναµένεται να εκπληρώσουν διάφορες απαιτήσεις ασφάλειας και συµµόρφωσης, όπως η ασφάλεια των πληροφοριών, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (AML/CFT), παρέχοντας ταυτόχρονα προηγµένη λειτουργικότητα και ευκολία µε την ενσωµάτωση καινοτόµων τεχνολογιών. Αναµφίβολα, η ανάπτυξη και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακού νοµίσµατος απαιτούν εµπειρογνωµοσύνη από διαφόρους τοµείς. Ως εκ τούτου, είναι γεγονός ότι η τυποποίηση µπορεί να συνδράµει σε σηµαντικό βαθµό στη δηµιουργία απαραίτητων προδιαγραφών για ένα βιώσιµο ψηφιακό νόµισµα.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν ή και να εµπλακούν στην ISO TC 68 Financial Services ή και σε επιτροπή µε θεµατολογία σχετική µε τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα επικοινωνώντας µε τον CYS στο 22 411 411 ή στο [email protected].

*Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών & ∆ιοίκησης στον Κυπριακό Οργανισµό Τυποποίησης (CYS)

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.