Ομόφωνη απόφαση για δημιουργία υφυπουργείου Ναυτιλίας έλαβε σήμερα η Βουλή. Το νομοσχέδιο προβλέπει την μετατροπή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας σε Υφυπουργείο που θα μπορέσει να αναβαθμίσει τις δραστηριότητες του και να ενισχύσει τον τομέα της ναυτιλίας.

Με βάση την έκθεση του νομοσχεδίου ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω σε θέματα Ναυτιλίας θα διορίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα έχει την αποκλειστική πολιτική ευθύνη του χαρτοφυλακίου του, θα διαχειρίζεται ζητήματα και υποθέσεις που εμπίπτουν στις εξουσίες και στα καθήκοντα που του ανατίθενται, θα καταρτίζει τον προϋπολογισμό του υφυπουργείου, θα υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα λογοδοτεί απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα παρακάθηται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό του και θα μπορεί να υποβάλλει προτάσεις πολιτικής κατόπιν εντολών του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω σε θέματα Ναυτιλίας δε θα υποβάλλει προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις και δε θα έχει δικαίωμα ψήφου, προς αποφυγή συνταγματικών κωλυμάτων. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα υποβάλλονται μέσω υπουργείων, κατ’ αναλογίαν της υφιστάμενης πρακτικής που εφαρμόζεται στην περίπτωση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα έχει ως έδρα του τη Λεμεσό. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα λειτουργεί με διοικητική αυτονομία, κατ’ αναλογίαν της λειτουργίας των υπουργείων, και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες τις ακόλουθες:

α.Τη χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στον τομέα της ναυτιλίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κυπριακού νηολογίου και τον επιτελικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του ναυτιλιακού συμπλέγματος της Κύπρου.
β.Το συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της ναυτιλίας με τη χρήση των απαραίτητων οριζόντιων πολιτικών.
γ.Την προώθηση και στήριξη των επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας.
δ.Την εφαρμογή και επιβολή της ναυτιλιακής νομοθεσίας.
ε.Την προώθηση της ναυτιλιακής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
στ.Την προβολή και προώθηση του κυπριακού νηολογίου και της κυπριακής ναυτιλίας στο εξωτερικό.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Στέφανος Στεφάνου, σημείωσε ότι η δημιουργία του υφυπουργείου αναβαθμίζει τον τομέα της ναυτιλίας και γι’ αυτό τάχθηκαν υπέρ. Το ΑΚΕΛ σημείωσε, προβληματίστηκε για το ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Η κυβέρνηση σημείωσε, διαβεβαίωσε, ότι έχει γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας την οποία ωστόσο δεν έδωσαν ποτέ, παρά μόνο έγινε μια εξήγηση από εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας προφορικά. Η κυβέρνηση σημείωσε, αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που κριθεί ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό καθώς και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν σε ένα νευραλγικό τομέα.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Δημήτρης Στρατής