Η Οργάνωση Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει: «σε ένα περιβάλλον προσβάσιμο και συμπεριληπτικό, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν την πολιτική ζωή των κοινοτήτων τους». Το άρθρο 29 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία απαγορεύει κάθε περιορισμό στο εκλογικό δικαίωμα που γίνεται λόγω αναπηρίας και διασφαλίζει την πλήρη ισότητα και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και δημόσια ζωή. Πώς όμως το δικαίωμα αυτό γίνεται εφικτό και τι σημαίνει «προσβάσιμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον»;

Με μια ενημερωτική εκστρατεία που ολοκληρώνεται εντός των ημερών, η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιδιώκει να απαντήσει στο ερώτημα αυτό με γνώμονα την πιο πάνω διεθνή Σύμβαση και να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς, τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και το ευρύ κοινό για όλες τις πτυχές του εκλογικού δικαιώματος.

Μεταξύ άλλων η εκστρατεία επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης επαρκών προσβάσιμων χώρων στάθμευσης, εκλογικών αιθουσών και αλυσίδας προσβασιμότητας, για άτομα με κινητική, οπτική ή άλλη αναπηρία. Τονίζει όμως ότι προσβασιμότητα χρειάζεται και στον εξοπλισμό (π.χ. εκλογικές θυρίδες), αλλά με προσοχή, να μην υπάρχουν απώλειες στο δικαίωμα στη μυστική ψηφοφορία. Για παράδειγμα το να αναγκάζεται ένα παραπληγικό άτομο να ψηφίζει έξω από την εκλογική θυρίδα ή ένα τυφλό άτομο να ψηφίζει σε ψηφοδέλτιο διαφορετικό από τα υπόλοιπα (π.χ. Braille) δεν αποτελεί λύση σε τυχόν κενά προσβασιμότητας που υπάρχουν. Τέλος, προσβάσιμες σε άτομα με οποιαδήποτε αναπηρία θα πρέπει να είναι και όλες τις πληροφορίες, επικοινωνίες και διαδικασίες που σχετίζονται με τις εκλογές, πριν (π.χ. προεκλογικές εκστρατείες στο διαδίκτυο), κατά τη διάρκεια (π.χ. ανακοινώσεις/οδηγίες) και μετά τη διεξαγωγή τους (π.χ. αποτελέσματα στα οπτικοακουστικά μέσα).

Πέρα όμως από τα πιο πάνω εμπόδια στις υποδομές, την επικοινωνία και την πληροφόρηση, εμπόδια εντοπίζονται ακόμα και στη συμπεριφορά που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η άγνοια σε σχέση με την αναπηρία και την έκταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μπορεί να οδηγήσει στην αμφισβήτηση της ικανότητάς τους να ψηφίσουν ή να έχουν άποψη στην πολιτική (π.χ. σε άτομα με νοητική ή ψυχοκοινωνική αναπηρία), ή σε επιθετικές, στιγματιστικές ή αδιάκριτες συμπεριφορές (π.χ. φωνές σε κωφά άτομα) οι οποίες να έχουν αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειάς τους ή ακόμα και τη διάκριση λόγω αναπηρίας.

Τέλος, θα πρέπει να αναδειχθούν και τα πιο αόρατα εμπόδια. Πολλά άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν νομικά ή διαδικαστικά εμπόδια στην απόκτηση εκλογικού βιβλιαρίου για λόγους που άμεσα ή έμμεσα παραπέμπουν στην αναπηρία, ενώ, άλλα τόσα αποκλείονται de facto από κάθε συμμετοχή στη δημόσια και πολιτική ζωή είτε επειδή βρίσκονται έγκλειστοι σε ιδρύματα και στέγες, είτε επειδή βιώνουν άλλες μορφές εγκλεισμού στο σπίτι ή σε νοσηλευτήρια με περιορισμένες ή και καθόλου ευκαιρίες ελεύθερης διακίνησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.