Ρουσφέτια σε σκαφάτους – Δωρεάν θέσεις ελλιμενισμού σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες σκαφών

 

Αντί σε ψαράδες, πολλές θέσεις στο αλιευτικό καταφύγιο δόθηκαν για σκάφη πολυτελείας

Ρουσφέτια σε σκαφάτους με εντολές από τα γραφεία του Υπουργού Γεωργίας και του Γ.Δ. του ίδιου Υπουργείου, αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Στην έκθεση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

• Στο αλιευτικό καταφύ γιο Παραλιμνί ου, 36 από τις 83 θέ σεις ελλιμενισμού (ποσοστό 43%) παραχωρή θηκαν σε σκά φη αναψυχή ς, θαλά σσιων αθλημά των και φουσκωτώ ν. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι σ’ αυτά περιλαμβά νονται και σκά φη πολυτελεί ας που ανή κουν σε γνωστού ς επιχειρηματί ες.

• Παραχωρήθηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας δωρεάν θέσεις ελλιμενισμού σε συγκεκριμένους ιδιοκτήτες σκαφών, οι οποίοι προηγουμένως είχαν απορριφθεί από το Τμήμα Αλιείας.

• Παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αλιείας θέ ση ελλιμενισμού σε ακτοπλοϊκό σκάφος, κατό πιν οδηγιών του Γενικού Διευθυντή του Υπ. Γεωργίας.

• Έγινε διαγραφή μορί ων ποινής σε ιδιοκτή τη σκάφους, μετά από έγκριση τού τέως Υπουργού Γεωργίας, χωρί ς να υπά ρχει αιτιολό γηση της από φασης, κατά παρά βαση του σχετικού διατά γματος.

• Εντοπίστηκαν περιπτώ σεις υπαλλή λων του Τμή ματος που έ λαβαν αποζημί ωση, στο πλαί σιο του συστή ματος αναμονή ς, ενώ βρί σκονταν σε ά δεια ανά παυσης.

• Δόθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργί ας χερσαίου ιχθυοτροφείου, το οποίο ωστόσο δεν κατέχει πολεοδομική ά δεια.

• Εντοπίστηκαν σειρά από παραλείψεις και αδυναμίες στη συμμόρφωση του Τμήματος με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητές του, καθώς και στην εφαρμογή των προβλεπό μενων διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα εισπράξεων και προσωπικού .

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της καλεί το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών «να ενεργεί σε όλες τις περιπτώ σεις, σύμφωνα με το νομικό πλαί σιο που διέπει τη λειτουργί α του και με τις διαδικασί ες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη εκτέλεση των αρμοδιοτή των του». Επισημαίνεται επίσης ότι οι αποφά σεις του Γ.Δ. του Υπουργεί ου Γεωργίας για κατ’ εξαίρεση παραχώρηση εγκρίσεων, πρέπει «να αιτιολογού νται δεό ντως και να διενεργούνται σύ μφωνα με τις αρχές της χρηστής διοί κησης και της ίσης μεταχείρισης».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.