Safepass παντού από 20 Ιουλίου. Λίκνισμα… μόνο για εμβολιασμένους

Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
Έλα στο Google News

Χειροτερεύει η επιδημιολογική εικόνα. Χθες 953 νέα κρούσματα και 190 ασθενείς COVID-19

 

Eξυπηρέτηση θαμώνων σε χώρους διασκέδασης αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα με μέγιστο αριθμό τα 10 άτομα ανά τραπέζι

 

Εισαγωγή Safepass σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με άνω των 20 ατόμων, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων

 

Απαγόρευση των επισκέψεων σε οίκους ευγηρίας, με εξαίρεση τα άτομα που έχουν Safepass. Αναστολή λειτουργίας κατασκηνώσεων

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 2, 7, 8, 9

Διαβάστε το κύριο θέμα της εφημερίδας αλλά και όλα τα θέματα στη ζώνη συνδρομητών. Μπορείτε να βρείτε παλαιότερες εκδόσεις στο αρχείο της εφημερίδας.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.