Σχεδιασµοί που θα κάνουν πράσινο και ψηφιακό το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

  • Ποια έργα θα υλοποιηθούν με τα 5,2 εκατ. από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  • Αξιοποίηση τεχνολογιών για παραγωγή νερού από τα λύματα αυτά, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη βιομηχανία, τη γεωργία και άλλους τομείς

 

 

Του Τάσου Περδίου


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΣτις 29 Σεπτεµβρίου 2021 ο πρόεδρος του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, δήµαρχος Ανδρέας Βύρας, µαζί µε τον γενικό διευθυντή του οργανισµού, Άγγελο Χατζηχαραλάµπους, παρουσίασαν το πλήρες πλάνο που έχει καταρτιστεί για την αξιοποίηση των 5,25 εκατ. ευρώ µε υλοποίηση συγκεκριµένων έργων, µε στόχο τη µετάβαση του οργανισµού σε µια έξυπνη, ψηφιακή και πράσινη µορφή κάτω από την ενότητα «Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων» του Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Ο σχεδιασµός κινείται στη βάση πυλώνων εφαρµογής που στοχεύουν στη στροφή στις εναλλακτικές και βιώσιµες µορφές ενέργειας,  µετεξέλιξη του οργανισµού σ’ ένα σύγχρονο και τεχνολογικά ανεπτυγµένο οργανισµό προς την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος, εφαρµογή δράσεων, όπως η περαιτέρω χρήση ηλιακής ενέργειας και βιοαερίου και εφαρµογή σχεδίου παρακολούθησης των λυµάτων και του τριτοβάθµιου επεξεργασµένου νερού για θέµατα δηµόσιας υγείας. Επίσης, βασικοί στόχοι είναι η µείωση των επικίνδυνων ουσιών στα επεξεργασµένα λύµατα, ψηφιοποίηση της διαχείρισης λυµάτων και οµβρίων µε τη χρήση Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS) και εφαρµογή συστήµατος συντήρησης µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδοµένων και τη βέλτιστη απόδοση του δικτύου.

Προγραµµατισµός και κοστολόγηση των έργων

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της πολιτικής του οργανισµού για χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µελετάται το ενδεχόµενο κατασκευής µονάδας παραγωγής βιοαερίου στο Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων Λάρνακας, το οποίο θα χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε µονάδα συµπαραγωγής (CHP) θερµότητας/ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του ίδιου έργου µε επιχορηγηµένο κόστος €1.000.000,00.

Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε επιχορηγηµένο κόστος €1.000.000,00. Το ΣΑΛ θα προχωρήσει µε την τοποθέτησή τους στην οροφή των γραφείων του οργανισµού, την εγκατάστασή τους σε εννέα αντλιοστάσια, την κατασκευή ηλιακού πάρκου 150 KW στις στέγες των κτιρίων και στη δηµιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων Λάρνακας.

Με σκοπό τη µείωση της ενέργειας που καταναλώνεται, θα αντικατασταθούν 20 αντλίες παλαιάς τεχνολογίας µε αναβαθµισµένο εξοπλισµό χαµηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αντικατάσταση των εν λόγω αντλιών αναµένεται να στοιχίσει γύρω στις €250.000,00.

Παράλληλα µε τα πιο πάνω, το ΣΑΛ θα προµηθευτεί σύστηµα κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης αγωγών (CCTV) και βυτιοφόρο µε δυνατότητα εκτόξευσης νερού για βελτίωση και αναβάθµιση του δικτύου λυµάτων µε κόστος έργων €500.000,00.

Επιπλέον, για τη µακροχρόνια προστασία του δικτύου και των εγκαταστάσεων του Σταθµού θα κατασκευαστεί µονάδα παραγωγής διαλύµατος νιτρικού ασβεστίου µε τις σχετικές δοσοµετρικές µονάδες, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε 6 αντλιοστάσια λυµάτων µε σκοπό την αποτροπή δηµιουργίας υδρόθειου (Η2S), το οποίο είναι διαβρωτικό και επικίνδυνο αέριο που εκλείεται στα σηπτικά λύµατα.  Το κόστος του έργου αυτού υπολογίζεται στο €1.350.000,00.

Το ΣΑΛ στοχεύει σε βελτίωση των υπηρεσιών του µέσω ψηφιακής αναβάθµισης µε τη δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για πελάτες και εργαζοµένους, υποδοµή υπολογιστικού νέφους και εγκατάσταση συστήµατος έξυπνης τηλεµετρίας για τα αντλιοστάσια. Το κόστος για τα έργα αυτά ανέρχεται στις €350.000,00.

Ερευνητικό πρόγραµµα «Health Sentinel»

Επιπρόσθετα, το ΣΑΛ σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστηµίου Κύπρου θα εφαρµόσει ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Health Sentinel» για την παρακολούθηση των λυµάτων, µε στόχο την αποτύπωση της κατάστασης της δηµόσιας υγείας στη Λάρνακα.

Τέλος, το ΣΑΛ σε συνεργασία µε το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτοµία «Κοίος» του Πανεπιστηµίου Κύπρου θα µελετήσουν και αναπτύξουν ένα καινοτόµο «ψηφιακό δίδυµο» (digital twin) του συστήµατος του ΣΑΛ, µε στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων βάσει δεδοµένων, για κρίσιµες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου λυµάτων και όµβριων. Το κόστος των εν λόγω ερευνητικών προγραµµάτων ανέρχεται στις €500.000,00. Σε ό,τι αφορά στο τελευταίο, το ΣΑΛ, υπέγραψε στις 28 Σεπτεµβρίου 2021 Μνηµόνιο Συνεργασίας µε το Ερευνητικό Κέντρο Κοίος, ενώ παρόµοια µνηµόνια υπογράφηκαν µε το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας και τον ∆ήµο Λάρνακας.

Αρχές Σεπτεµβρίου το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας ανακοίνωσε τη συµµετοχή του στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα «Horizon 2020 Water Mining», το οποίο αφορά στην αφαλάτωση του ανακυκλωµένου νερού της Λάρνακας και την ανάκτηση υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας. Σκοπός του προγράµµατος είναι να αντιµετωπιστεί η πρόκληση της επάρκειας σε νερό αναδεικνύοντας «νέες πηγές» φρέσκου νερού, όπως π.χ. τα βιοµηχανικά και τα αστικά λύµατα ή οι άλµες που προκύπτουν από τις µονάδες αφαλάτωσης. Τεχνολογικά το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών που έχουν ήδη δοκιµαστεί, προκειµένου από τα λύµατα αυτά να παραχθεί νερό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια στη βιοµηχανία, τη γεωργία καθώς και άλλους τοµείς.

 

Σύγχρονος οργανισμός
Ένας σύγχρονος οργανισμός, με περιβαλλοντικό και ενεργειακά αποδοτικό προσανατολισμό, προσαρμοσμένος στην ψηφιακή εποχή, εκτιμάται ότι θα γίνει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας με την αξιοποίηση σημαντικού ποσού που εξασφαλίστηκε από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, από το οποίο η Κύπρος παίρνει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ.  Το ΣΑΛ έλαβε έγκριση για χρηματοδότηση με ποσό 5,25 εκατομμυρίων ευρώ, χρήματα τα οποία θα διοχετευτούν στην πλήρη αναβάθμιση του οργανισμού, ώστε ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, τόσο σε ό,τι αφορά στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στο επίπεδο της λειτουργίας εντός ενός περιβαλλοντικά φιλικού πλαισίου.

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.