Σχέδιο Ακάμα: Παρεμβάσεις Αβέρωφ για αλλαγές στο παρά πέντε!

Στο προσχέδιο συμπεριλαμβάνονται προτάσεις που επιφέρουν σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη συνοχή των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000

  • Απουσία περιβαλλοντικής συνείδησης
  • Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και οι πιέσεις που ασκούνται από τις τοπικές Αρχές επιφέρουν νέες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση και την τελική εξαγγελία για εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Το σχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν αποτελεί ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και ολόκληρης της Χερσονήσου του Ακάμα.
  • Η απουσία πολιτικής βούλησης και περιβαλλοντικής συνείδησης από πλευράς κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για να υιοθετηθεί ένα ουσιαστικό σχέδιο προστασίας για την περιοχή του Ακάμα, οδηγεί σε υποβάθμιση και σε καταστροφή πολλών περιοχών του Ακάμα και ενισχύει τις αντιδράσεις των κοινοτήτων της περιοχής. Οι κοινότητες, με τη σειρά τους, ασκούν όλο και περισσότερες πιέσεις κυρίως σε ό,τι αφορά την εμπορική αξιοποίηση των περιουσιών τους που βρίσκονται εντός των περιοχών προστασίας, σε περιοχές Natura 2000, όπου θα πρέπει να προβλεφθούν υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η οποία να μην επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον.

Όπως προκύπτει από τις περιβαλ­λοντικές μελέτες και εκθέσεις / γνωμα­τεύσεις, αρκετές πολεοδομικές πρόνοι­ες του Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα αποκλίνουν σημαντικά από τις αρχές που τέθηκαν στις Κατευθύνσεις Ανάπτυξης και θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη ανα­στρέψιμες επιπτώσεις στην ακεραιότητα και τη συνοχή των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ και ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα.

ΕΤΕΚ: Να προωθηθεί συμπαγής ανάπτυξη

Ως εκ τούτου, το ΕΤΕΚ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για συγκεκριμένες πρόνοιες που περιέχονται στο υπό εκπό­νηση Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Οι βάσιμες ανησυχίες του ΕΤΕΚ εστιάζονται σε δύο κύριους άξονες που αφορούν, πρώτο, την προώθηση της συμπαγούς ανάπτυ­ξης με αποθάρρυνση της διάσπαρτης και άναρχης ανάπτυξης και δεύτερο, την προστασία, διαχείριση, προβολή και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.

Σε σχέση με το προσχέδιο του Το­πικού Σχεδίου, το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι εμπεριέχονται σοβαρές πρόνοιες που ενθαρρύνουν τη διάσπαρτη ανάπτυξη σε γεωργικές ζώνες αλλά και στις ιδιω­τικές περιοχές του Natura 2000, χωρίς καμία τεκμηρίωση των αναγκών ανά­πτυξης της περιοχής. Περιλαμβάνονται πρόνοιες για επεκτάσεις ζωνών, για ειδικές αναπτύξεις εκτός των ζωνών ανάπτυξης, για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, καθώς και για τη νεοφανή χρήση, το επισκέψιμο αγρόκτημα με 16 ενοικιαζόμενα δωμάτια. Προτείνο­νται επίσης τουριστικές αναπτύξεις σε υψώματα με περιβαλλοντική αξία και λατομικές ζώνες στην Ανδρολύκου, που είναι ένα αξιόλογο τοπίο στην καρδιά του Ακάμα.

Προειδοποιήσεις και αντιδράσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, μελετώ­ντας τις προτάσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του Τμήματος Πολεο­δομίας και Οικήσεως, προτείνει συγκε­κριμένους όρους που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της φυσικότητας της περι­οχής εκτός των ορίων ανάπτυξης των κοινοτήτων του Ακάμα. Σε ό,τι αφορά τις Αγροτικές Ζώνες, αναφέρεται ότι αυτές δεν συνάδουν με το διαχειριστικό σχέ­διο και τους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και αναμένεται να έχουν σημαντικές αρνη­τικές επιπτώσεις στους οικότοπους της περιοχής, αφού μια ζώνη έκτασης 1.355 εκταρίων (13% της έκτασης της περι­οχής ΤΚΣ Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα») θα αλλοιωθεί λόγω διαμόρφω­σης και δημιουργίας υποδομών.

Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, η περιοχή του Ακάμα πρέπει να τυγχάνει ενός ολοκληρωμένου πολε­οδομικού σχεδιασμού με τη ρύθμιση των υφιστάμενων και προτεινόμενων χρήσεων γης και πολεοδομικών ζωνών, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνικοοικο­νομική ανάπτυξη των κοινοτήτων της περιοχής με αειφόρο τρόπο.

Akamas

Μεταξύ άλλων, το Τμήμα Περιβάλλο­ντος προτείνει:

– Την προώθηση της συμπαγούς ανάπτυξης των κοινοτήτων με ένα απο­τελεσματικό και καλά ρυθμιζόμενο μω­σαϊκό χρήσεων εντός ορίων ανάπτυξης και αποθάρρυνση της διάσπαρτης ανά­πτυξης εκτός των υφιστάμενων ορίων ανάπτυξης.

– Τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της υπαίθρου, προστατεύοντας φυσι­κές περιοχές, διατηρώντας και ανα­δεικνύοντας παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες και ενθαρρύνοντας περιορισμένες χρήσεις εκτός ορίου ανά­πτυξης που να συνάδουν με το εν λόγω μοντέλο/ όραμα ανάπτυξης.

– Την προώθηση οχληρών χρήσε­ων ή ουσιωδών χρήσεων εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας (αναψυχή, αθλητικές εγκαταστάσεις, αίθουσες δεξιώσεων, εμπόριο, γραφεία, βιοτεχνία, υποδομές κ.λπ.) σε περιοχές όπου δεν θα επηρεάζουν την ελκυστική φυσιογνωμία της περιοχής.

Σημειώνεται ακόμη ότι υπάρχουν ζώνες στο Σχέδιο Ακάμα που εμπίπτουν στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή είναι σε άμεση γειτνίαση και οι χρή­σεις οι οποίες προτείνονται θα επιφέ­ρουν απώλεια οικοτόπων και σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η Περιβαλλοντική Αρχή σημειώνει ότι είναι απαραίτητη η κατάργηση ή αλλαγή των ζωνών, ή/και η τροποποί­ηση των προνοιών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργη­θούν επιπτώσεις στα είδη και τους οι­κοτόπους καθορισμού στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Akamas Peninsula01

Ανησυχίες περιβαλλοντικών οργανώσεων

Τις διαφωνίες της έχει καταθέσει και η Συντονιστική Επιτροπή της Ομοσπον­δίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Συζητώντας το προσχέδιο και τη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλο­ντικής εκτίμησης και ειδικής οικολο­γικής αξιολόγησης του Σχεδίου Αειφό­ρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, καθώς και των υπό εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Κοινοτή­των Ακάμα, η Ομοσπονδία σημειώνει τη διαφωνία της με την προτεινόμενη ανάπτυξη και καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις συστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, το οποίο ζητά σημαντι­κές και ουσιαστικές αλλαγές στο υπό εξέταση τοπικό σχέδιο Ακάμα.

Οι ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων και όσων νοιάζονται για την προστασία της χερσονήσου του Ακάμα εστιάζονται στις παρασκηνια­κές παρεμβάσεις που γίνονται προς το Τμήμα Πολεοδομίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να μην υιοθετηθούν οι εισηγήσεις της Περιβαλλοντικής Αρ­χής και να μη ληφθούν υπόψη οι βά­σιμες εισηγήσεις του ΕΤΕΚ. Γίνεται λό­γος για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που επιζητούν να εισαχθούν κενά και παράθυρα στο τελικό σχέδιο που θα δημοσιευθεί, ώστε να υπάρχει μεγαλύ­τερη δυνατότητα για εμπορική ανάπτυ­ξη και αξιοποίηση εντός των περιοχών Natura και της προστατευόμενης περι­οχής του Ακάμα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίες και οι αντιδράσεις των κοινοτήτων, οι οποίες διαμαρτύρονται για το νέο Τοπικό Σχέ­διο, ζητώντας περαιτέρω «χαλαρώσεις» από το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας του Υπ. Εσωτερι­κών.

Η παρέμβαση των κοινοταρχών και οι συναντήσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Προεδρι­κό και οι επαφές με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, είχαν ως αποτέλεσμα και νέα καθυστέρηση της εξαγγελίας του τελικού Τοπικού Σχε­δίου, το οποίο θα έπρεπε ήδη να είχε δημοσιευθεί, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων της Περιβαλλο­ντικής Αρχής.

Είναι ωστόσο βάσιμοι οι φόβοι ότι πολλές από τις εισηγήσεις της Περιβαλ­λοντικής Αρχής δεν θα υιοθετηθούν και αυτό για να ικανοποιηθούν αιτήματα και υποσχέσεις που έδωσε πρόσφατα τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ προς τις κοινότη­τες, με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Pankinotikiakamas

Χ. Πιττοκοπίτης: Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει τα μέσα και τον τρόπο…

Στην παγκοινοτική συγκέντρωση των κοινοτήτων της περιοχής Ακάμα στη Δρούσεια που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, προσκλή­θηκε και παρευρέθηκε όχι τυχαία ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεο­φύτου, ο οποίος φαίνεται πως έχει εντάξει και το Σχέδιο Ακάμα στην προεκλογική εκστρατεία, αφού πα­ρουσιάστηκε έτοιμος να ικανοποιήσει αιτήματα των κοινοτήτων, τα οποία δεν συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ακάμα, ούτε και με τις εισηγήσεις της Περι­βαλλοντικής Αρχής.

Ενδεικτικό των μεθοδεύσεων είναι και η τοποθέτηση του τέως βουλευτή του ΔΗΚΟ Πάφου, Χαράλαμπου Πιτ­τοκοπίτη, η οποία προκάλεσε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, ο κ. Πιττοκοπίτης, γνωρίζοντας προ­φανώς το πώς λειτουργεί ο Αβέρωφ και η κυβέρνηση ΔΗΣΥ, έκανε αναφο­ρά στην καταγωγή του προέδρου του ΔΗΣΥ από την περιοχή και του έπλεξε το εγκώμιο, λέγοντας ότι ο κ. Αβέρωφ είναι ο «μοναδικός που μπορεί να δώ­σει λύση στο γόρδιο δεσμό του Ακάμα. Οι κοινότητες της περιοχής», είπε, «εναποθέτουν τις ελπίδες τους για τον Ακάμα στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου αποφάσισε να μας βοηθήσει, έχει τα μέσα, τον τρόπο και τις ικανότητες να το πράξει».

«Τα μέσα και τις προσβάσεις στην κυβέρνηση» τις απέδειξε άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις ο κ. Α. Νε­οφύτου, όπως π.χ. τις αναπτύξεις στη λίμνη στην Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και τη δημιουργία του κατασκηνω­τικού χώρου που επηρεάζει επίσης τμήμα του προστατευόμενου Ακάμα

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.