Την ίδρυση και λειτουργία σχολής για παραβάτες οδηγούς, ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής.

Η σχετική πρόταση προβλέπει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία σχολής, υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η οποία θα οργανώνει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν παραβάτες οδηγοί.

Τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόσωπα θα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που θα παρέχονται από τη σχολή.

Τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες πρόσωπα, εάν το επιθυμούν, θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων κατόπιν καταβολής αντιτίμου.

Τη δυνατότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να καθορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις ενότητες που θα περιλαμβάνονται σε κάθε εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων, το περιεχόμενο της κάθε ενότητας, τη σειρά που επιβάλλεται να παρακολουθήσει κάποιο πρόσωπο ανάλογα με τη φύση των αδικημάτων που διέπραξε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα πρόσωπο που παρακολουθεί εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων θα πρέπει να επιτύχει σε ανάλογη εξέταση, ώστε να θεωρείται ότι παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα, τα τέλη που θα καταβάλλονται από τα πρόσωπα και τον αριθμό των βαθμών ποινής οι οποίοι θα διαγράφονται από την άδεια οδήγησης των προσώπων αυτών, οι οποίοι αυτοβούλως θα παρακολουθούν τις εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων και όχι υποχρεωτικά.

Την επιβολή ποινών σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που καθιστούν υποχρεωτική την παρακολούθηση εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων.