Σε δύο χρόνια θα είναι έτοιµο το πρώτο Συγκρότηµα Κοινωνικής Στέγης στη Λάρνακα

Ο Κυπριακός Οργανισµός Ανάπτυξης Γης προκήρυξε διαγωνισµό για τις πρώτες 24 κατοικίες

 

Στον Άγιο Νικόλαο θα ανεγερθούν συνολικά 32 κατοικίες, που εκτιµάται ότι θα κοστίσουν περίπου 5 εκατοµµύρια ευρώ και θα διατεθούν βάσει κοινωνικών κριτηρίων από τον ΚΟΑΓ

 

Το πρόβληµα της στέγης έχει πάρει πρωτόγνωρες διαστάσεις
Τα τελευταία χρόνια η στέγαση έγινε µείζον πρόβληµα, κυρίως διότι απουσιάζει µια συνεκτική στεγαστική πολιτική. Η εξασφάλιση ικανοποιητικής στέγης έγινε ακόµα πιο δύσκολη σήµερα που τα αλλεπάλληλα κύµατα ακρίβειας εξανεµίζουν το διαθέσιµο εισόδηµα και υποβαθµίζουν το βιοτικό επίπεδο του µέσου πολίτη.
Για να αντεπεξέλθουµε στις πολύπλοκες προκλήσεις και τις συσσωρευµένες δυσκολίες χρειάζεται όραµα και προοπτική, κυρίως όµως χρειάζονται απαντήσεις στα σύνθετα προβλήµατα. Τεκµηριωµένα σχέδια, σοβαρή οργάνωση και στοχευµένες δράσεις σε ένα τόσο κοµβικό ζήτηµα θα επιτρέψουν στους πολίτες της Κύπρου να αντιµετωπίζουν το σήµερα και το αύριο µε περισσότερη αισιοδοξία.

 

Του

Τάσου Περδίου

Σε περίπου δύο χρόνια υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιµο το πρώτο Συγκρότηµα Κοινωνικής Στέγης στη Λάρνακα, το οποίο θα κατασκευαστεί από τον Κυπριακό Οργανισµό Ανάπτυξης Γης µέσα από συνεργασία µε τον ∆ήµο Λάρνακας.

Ο ΚΟΑΓ προκήρυξε στις 10 Νοεµβρίου 2022 διαγωνισµό για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράµµατος που εξαγγέλθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και η οποία περιλαµβάνει 24 από τις 32 κατοικίες του Συγκροτήµατος Κοινωνικής Κατοικίας Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για οικιστικές µονάδες που θα κατασκευαστούν από τον ΚΟΑΓ σε δηµοτική γη που απέκτησε από τον ∆ήµο Λάρνακας γι’ αυτό το σκοπό και οι οποίες θα διατεθούν σε ζευγάρια µε εισοδηµατικά κριτήρια, είτε µε αγορά ή µε ενοίκιο. Ο δήµαρχος Λάρνακας έχει εξαγγείλει επέκταση της πρωτοβουλίας αξιοποίησης δηµοτικής περιουσίας για σκοπούς δηµιουργίας οικονοµικά προσβάσιµων κατοικιών, ωστόσο είναι ακόµα στην αναµονή για θετική απάντηση από τον Κυπριακό Οργανισµό Ανάπτυξης Γης.

Ο Κυπριακός Οργανισµός Ανάπτυξης Γης προκήρυξε στις 10 Νοεµβρίου 2022 διαγωνισµό υπό τον τίτλο «Συγκρότηµα Κοινωνικής Κατοικίας 32 Οικιστικών Μονάδων στην ενορία Αγίου Νικολάου στο ∆ήµο Λάρνακας». ∆ιευκρινίζεται όµως ότι ο συγκεκριµένος διαγωνισµός αφορά στην πρώτη φάση του έργου, στο πλαίσιο της οποίας θα κτιστούν 24 οικιστικές µονάδες. Το κόστος έχει υπολογιστεί στα 3.875.000 ευρώ και οι ενδιαφερόµενοι έχουν προθεσµία για υποβολή προσφορών µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου 2022. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν τους πρώτους µήνες του 2023 και µε δεδοµένο ότι το έργο εκτιµάται ότι θα χρειαστεί 18 – 20 µήνες, τα σπίτια υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιµα περί τις αρχές του 2025.  Συνολικά, οι 32 κατοικίες εκτιµάται ότι θα κοστίσουν περίπου 5 εκατοµµύρια ευρώ.

Στις 13 Ιανουαρίου 2021 ο ∆ήµος Λάρνακας ανακοίνωσε την πρωτοβουλία για την κατασκευή του Συγκροτήµατος Κοινωνικής Κατοικίας στην Ενορία Αγίου Νικολάου. Το Συγκρότηµα θα αποτελείται από 32 οικιστικές µονάδες των 2, 3 και 4 υπνοδωµατίων µε σύγχρονη αρχιτεκτονική έκφραση και θα υλοποιηθεί σε πρώην δηµοτικό τεµάχιο συνολικής έκτασης 4000 τ.µ., το οποίο απέκτησε ο ΚΟΑΓ από τον ∆ήµο Λάρνακας για το σκοπό αυτό.

Ο προτεινόµενος σχεδιασµός, πέραν από το οικιστικό συγκρότηµα το οποίο είναι σχεδιασµένο µε βάση τις αρχές αειφόρου και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, περιλαµβάνει ποιοτικούς χώρους πρασίνου και κοινωνικής συναναστροφής των κατοίκων. Η ανάπτυξη χωροθετείται σε αναπτυσσοµένη οικιστική περιοχή του ∆ήµου Λάρνακας, η οποία περιβάλλεται από σηµαντικές κύριες αστικές, δηµόσιες και εµπορικές χρήσεις. Συνδέεται µε άρτιο οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται από δίκτυο δηµοσίων συγκοινωνιών και ποδηλατοδρόµων.

Η παραχώρηση των κατοικιών θα γίνει στη βάση οικονοµικών και άλλων κριτηρίων που θα θέσει ο ΚΟΑΓ.

Ο δήµαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας επανέλαβε τη µεγάλη του ικανοποίηση και ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΟΑΓ καθώς και όλους όσοι έχουν συµβάλει στην προώθηση του οράµατος αυτού. «Με δεδοµένο ότι η κατοικία αποτελεί αγαθό µε ιδιαίτερη κοινωνική σηµασία, ο κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει µια αξιοπρεπή και οικονοµικά προσιτή κατοικία. Η κοινωνική στέγαση είναι ένας τρόπος µε τον οποίο οι δηµόσιες και τοπικές Αρχές µπορούν να απαντήσουν στην αδυναµία της αγοράς κατοικίας να καλύψει το σύνολο των αναγκών στέγασης σε προσιτή τιµή είτε για αγορά είτε για ενοίκιο», υπογράµµισε ο κ. Βύρας.

Όπως ανακοίνωσε στις 18 Ιανουαρίου 2021 ο Κυπριακός Οργανισµός Ανάπτυξης Γης, µέρος των µονάδων θα διατεθούν ως προσιτή στέγη σε µέτρια αµειβόµενα νοικοκυριά, ενώ το υπόλοιπο των µονάδων θα διατεθεί µε το πρόγραµµα του προσιτού ενοικίου σε χαµηλά αµειβόµενα νοικοκυριά. Ο ΚΟΑΓ σηµείωσε επίσης ότι παραµένει πιστός στη δέσµευση ως έχει εκφραστεί προ διετίας για συνεργασία µε όσους δήµους επιθυµούν να προχωρήσουν σε από κοινού αναπτύξεις και είναι έτοιµος να αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που θα τεθούν ενώπιόν του. «Το παράδειγµα της συνεργασίας µας µε τον ∆ήµο Λεµεσού για την από κοινού ανάπτυξη 600 οικιστικών µονάδων ευελπιστούµε να αποδειχθεί µόνο η αρχή για παρόµοιες συνεργασίες που θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην άµβλυνση του οικιστικού προβλήµατος στον τόπο µας», σηµείωσε ο ΚΟΑΓ.

Καθορίστηκαν τα ισοδηµατικά κριτήρια

Τα Σχέδια Στέγασης Μέτρια Αµειβοµένων προνοούν ότι τα ετήσια µικτά εισοδήµατα ανάλογα µε τη σύνθεση της οικογένειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις:

Μονήρεις: €22.000

Οικογένειες χωρίς παιδιά: €40.000

Οικογένειες µε 1 παιδί: €44.000

Οικογένειες µε 2 παιδιά: €48.000

Οικογένειες µε 3 παιδιά: €58.000

Οικογένειες µε 4 παιδιά: €64.000

Οικογένειες µε 5 παιδιά: €70.000

Οικογένειες µε 6 παιδιά: €76.000

Προκαταβολή: Η προκαταβολή είναι το 20%  της τιµής πώλησης και το υπόλοιπο 80% καταβάλλεται µε την παράδοση του ακινήτου.

Άλλα κριτήρια: Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαµβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως η δανειοεξοφλητική ικανότητα, η κινητή και ακίνητη περιουσία των αιτητών, οι υφιστάμενες στεγαστικές συνθήκες κ.α. Για πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται συνεχής διαµονή για 5 έτη.

 

Ουδέν νεότερον για την πρόταση Βύρα για αξιοποίηση άλλων τριών τεµαχίων  Eb2Be49E7B3257C19Db8C6Dcbf07E483 Α 1

Όπως αποκαλύψαµε στις 7 Φεβρουαρίου 2021, η πρόθεση του ∆ήµου Λάρνακας να διαθέσει δηµοτική περιουσία για αξιοποίηση για ανέγερση σπιτιών µε κοινωνικά κριτήρια δεν εξαντλείται στο τεµάχιο στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο βαίνει προς το κατασκευαστικό στάδιο. Ο δήµαρχος αποκάλυψε στην εφηµερίδα µας άλλες δύο προτάσεις για διάθεση τριών ακινήτων στον Κυπριακό Οργανισµό Ανάπτυξης Γης, στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής Αρχής για διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε προσιτή στέγη σε ζευγάρια χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Βύρας, η πρόταση υποβλήθηκε στον πρόεδρο του Οργανισµού Ανάπτυξης Γης και αφορά στην αξιοποίηση τριών τεµαχίων στην πόλη της Λάρνακας.

Το ένα βρίσκεται στην περιοχή του παλαιού ΓΣΖ και τα άλλα δύο στην περιοχή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Το πρώτο αποτελεί περιουσία του ∆ήµου Λάρνακας και τα άλλα δύο αποτελούν περιουσία του Ιδρύµατος Νίκου και ∆έσποινας Παττίχη, πρόεδρος του οποίου είναι ο δήµαρχος Λάρνακας.

Η πρόταση αφορά σε παραχώρηση των ακινήτων στον Κυπριακό Οργανισµό Αναπτύξεως Γης µε συµφωνία αντιπαροχής, µέσω της οποίας ο ΚΟΑΓ θα επιστρέψει στον ∆ήµο Λάρνακας κάποια ακίνητα που θα ανεγερθούν και θα ανεγείρει οικονοµικά προσβάσιµες οικιστικές µονάδες.

Ο δήµαρχος ανέφερε ότι η ηγεσία του ΚΟΑΓ, εκ πρώτης όψεως, αντιµετώπισε θετικά την πρόταση και έκτοτε ο ∆ήµος Λάρνακας αναµένει επίσηµη γραπτή απάντηση εάν η πρόταση γίνεται αποδεκτή, ούτως ώστε να προωθηθούν οι σχετικές διαδικασίες υπογραφής συµφωνίας.

Ωστόσο, ερωτηθείς σχετικά, ο Ανδρέας Βύρας απάντησε στην εφηµερίδα µας ότι ακόµα δεν υπάρχει απάντηση από τον ΚΟΑΓ επί της συγκεκριµένης πρότασης.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy