Σε συμμόρφωση με το νόμο περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών καλεί το Τμήμα Γεωργίας

Την κατακράτηση ή/και η χρησιμοποίηση κιβωτίων που ανήκουν σε άλλο προμηθευτή ή αγοραστή απαγορεύει, μεταξύ άλλων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ο «περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021» που έχει τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 29/12/2021, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο Νόμος αυτός, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωργίας, «αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, στην Κυπριακή Δημοκρατία και να συμβάλει στην εξάλειψη φαινομένων ανισορροπίας στην αγορά με αρνητικές συνέπειες προς τον αγροτικό κόσμο, τους εμπορευόμενους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αλλά και τους καταναλωτές».

Πιο συγκεκριμένα, με το νόμο απαγορεύεται ο αγοραστής να κατέχει ή να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ενός προμηθευτή σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή, ο αγοραστής να κατακρατεί επαναχρησιμοποιούμενα κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή, για χρονική περίοδο πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθαν στην κατοχή του, με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης και ο προμηθευτής να τοποθετεί γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα σε κιβώτια συσκευασίας ή μεταφοράς άλλου προμηθευτή.

Το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει πως ως η αρμόδια Αρχή, έχει αρχίσει τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την κατακράτηση ή/και χρήση κιβωτίων που ανήκουν σε άλλο αγοραστή ή προμηθευτή, για να διαπιστώσει ότι τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας.

Προσθέτει ότι όπου υπάρχει παράβαση του Νόμου έχει εξουσία, μεταξύ άλλων, να διατάξει το πρόσωπο το οποίο κατά την κρίση της ευθύνεται για την παράβαση αυτή, όπως αμέσως ή εντός τακτής προθεσμίας, τερματίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο μέλλον και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους μέχρι και πέντε τοις εκατό (5%) του κύκλου εργασιών του κατά το αμέσως προηγούμενο έτος της παράβασης.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γεωργίας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προβαίνουν σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά παράβαση των διατάξεων του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2021, όπως «τις τερματίσουν άμεσα και αποφύγουν επανάληψή τους στο μέλλον».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy