Σε τροχιά ετοιµασίας η Λεµεσός για τη Μεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αναµένοντας από το Υπουργείο Εσωτερικών το οργανόγραµµα για λειτουργία των Οµάδων Εργασίας, οι υπό συγχώνευση Τοπικές Αρχές αποφασίζουν για διοικητικά, οικονοµικά και άλλα ζητήµατα που αφορούν την οµαλή λειτουργία των νέων δήµων

Ικανοποιητικά εξελίσσεται η διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των νέων δήµων που προκύπτουν από τη μεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι οι Τοπικές Αρχές που βαίνουν προς συγχώνευση, από µόνες τους κάνουν ήδη τις προεργασίες τους και βρίσκονται στο περίµενε της ολοκλήρωσης κάποιων διαδικασιών εκ µέρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Του Χρήστου Χαραλάµπους

Αυτό προκύπτει µέσα από τα όσα ανέφεραν στη «Χαραυγή» επικεφαλής Τοπικών Αρχών που επηρεάζονται από το νέο Χάρτη Αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πόλη και την επαρχία της Λεµεσού, στην οποία οι έξι δήµοι που λειτουργούσαν µέχρι σήµερα θα µειωθούν κατά δύο, περιλαµβάνοντας πλέον και κάποιες Τοπικές Αρχές που αποτελούσαν όλα τα προηγούµενα χρόνια αυτόνοµα Κοινοτικά Συµβούλια.

Ειδικότερα, θα δηµιουργηθούν ο ∆ήµος Λεµεσού, ο οποίος θα αποτελείται από τους Δήµους Λεµεσού και Μέσα Γειτονιάς, καθώς και την κοινότητα Τσερκέζ, ο ∆ήµος Ανατολικής Λεµεσού, στον οποίο εντάσσονται οι Δήµοι Αγίου Αθανασίου και Γερµασόγειας, καθώς και οι κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθικολώνης, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών Αρµενοχωρίου, ο ∆ήµος Πολεµιδιών, στον οποίο εκτός από τον σηµερινό Δήµο Κάτω Πολεµιδιών θα ενταχθεί και η κοινότητα Πάνω Πολεµιδιών και ο ∆ήµος ∆υτικής Λεµεσού, µε έδρα τον Ύψωνα, ο οποίος θα αποτελείται από τον σηµερινό οµώνυµο δήµο και τις κοινότητες Ακρωτηρίου, Ασώµατου, Επισκοπής, Ερήµης, Καντού, Κολοσσίου, Σωτήρας και Τραχωνίου. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι Τοπικές Αρχές που θα ενταχθούν στους νέους δήµους θα συνιστούν τα αντίστοιχα οµώνυµα δηµοτικά διαµερίσµατα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι νέοι σχηµατισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη δηµιουργήσει τα Συµβούλια ∆ιαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, τα οποία εκπροσωπούνται από τους δηµάρχους και τους προέδρους των Κοινοτικών Συµβουλίων µαζί µε τους υπηρεσιακούς των περιοχών που θα συγχωνευθούν, ενώ πολλοί έχουν προχωρήσει και στην καταγραφή όλων των σηµαντικών δεδοµένων, έτσι ώστε η ενοποίησή τους να γίνει όσο πιο οµαλά γίνεται.

Σε πρώτο στάδιο γίνεται καταγραφή δεδοµένων και αναγκών

Όπως µας ανέφερε ο δήµαρχος Γερµασόγειας, Κυριάκος Ξυδιάς, έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραµµα και έχουν συσταθεί οι Οµάδες Εργασίας, οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε ζητήµατα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τους προϋπολογισµούς και τα θέµατα προσωπικού, επισηµαίνοντας ότι «τώρα αναµένουµε να µας κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ένα οργανόγραµµα για τη λειτουργία των τριών τοµέων των Οµάδων Εργασίας, στο οποίο θα υποβάλουµε τις παρατηρήσεις µας, ώστε να προσαρµοστεί από τον κάθε νέο δήµο ανάλογα µε τις δικές του ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες».

Όσον αφορά το πρότυπο οργανόγραµµα που ετοιµάζει το Υπουργείο, ο δήµαρχος Γερµασόγειας επισηµαίνει ότι κάποιες αλλαγές εκ των πραγµάτων θα πρέπει να γίνουν από τις ίδιες τις Τοπικές Αρχές. Αναφέρει για παράδειγµα ότι στα Πολεµίδια δεν υπάρχει παραλία σε αντίθεση µε τον υπό σύσταση ∆ήµο Ανατολικής Λεµεσού που περιλαµβάνει 12 χιλιόµετρα παραλίας, άρα κάθε νέος δήµος θα πρέπει να προσαρµόσει ανάλογα τη λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του.

Σε στάδιο επαφών και µε ζητούµενο να βρεθεί µια κοινή συνισταµένη στον τρόπο λειτουργίας του νέου δήµου βρίσκονται και οι ∆ήµοι Λεµεσού και Μέσα Γειτονιάς. Συζητούνται ήδη οι τρόποι µε τους οποίους εργάζονταν µέχρι τώρα οι δύο δήµοι και όπως εκτιµά ο δήµαρχος Μέσα Γειτονιάς, ∆ώρος Αντωνίου, αυτές οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν σε ένα περίπου εξάµηνο.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η Μέσα Γειτονιά, ως µικρός σε έκταση και πληθυσµό δήµος, ήταν πιο ευέλικτος και νοικοκυρεµένος εξαιτίας των αποτελεσµατικών πρακτικών του. Ως εκ τούτου, όπως επισηµαίνει και ο κ. Αντωνίου, «αν αποδεχτούν κάποιες πρακτικές που εφαρµόζουµε όλα αυτά χρόνια στη Μέσα Γειτονιά, πιστεύω θα προσφέρουµε και θα βοηθήσουµε τη Λεµεσό και γενικότερα θα ωφεληθεί η νέα δηµοτική οντότητα».

Με το πόδι στο γκάζι ο νέος ∆ήµος Κουρίου

Μεγαλύτερος πυρετός προετοιµασίας φαίνεται να επικρατεί ανάµεσα στις Τοπικές Αρχές, οι οποίες θα αποτελέσουν τον ∆ήµο ∆υτικής Λεµεσού, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα ονοµαστεί τελικά ∆ήµος Κουρίου.

Όπως µας ανέφερε ο δήµαρχος Ύψωνα, Παντελής Γεωργίου, το Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Κοινών Υποθέσεων είχε ήδη τρεις συνεδρίες και λήφθηκαν µια σειρά από ουσιαστικές αποφάσεις. Οµόφωνα αποφασίστηκε και το όνοµα ∆ήµος Κουρίου για τη νέα διοικητική οντότητα και αναµένεται η σχετική επικύρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τονίζοντας την άψογη συνεργασία που υπάρχει ανάµεσα στους εταίρους, ο κ. Γεωργίου αναφέρει ενδεικτικά ότι «ξεκινήσαµε την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των υπό συγχώνευση Αρχών, ώστε να έχουµε µια εικόνα για το τι θα διαθέτει ο νέος δήµος σε υποδοµές», ενώ «συζητήσαµε το θέµα του προσωπικού και το πώς θα πρέπει να στελεχωθεί το κάθε δηµοτικό διαµέρισµα για να εξυπηρετείται στον καλύτερο δυνατό βαθµό ο πληθυσµός του, µε βάση τις αρµοδιότητες της νέας οντότητας».

Όπως εξηγεί ο δήµαρχος Ύψωνα, έγινε κατορθωτό να καταρτιστεί και ένα προσχέδιο σε ό,τι αφορά τα άτοµα που θα στελεχώνουν τις υπηρεσίες και αυτήν την περίοδο γίνεται εργασία στο θέµα των συνεργείων που θα χρειαστούν για να εξυπηρετούν το σύνολο του πληθυσµού, ενώ γίνεται και συζήτηση για το πού θα γίνουν αποθήκες και πού θα εδρεύουν τα συνεργεία, ώστε να εξυπηρετούν οµάδες κοινοτήτων, ανάλογα µε τον πληθυσµό της κάθε κοινότητας.

Επιπλέον, «ξεκινήσαµε και δουλεύουµε πάνω σε οργανογράµµατα για να στήσουµε τη διοικητική δοµή του δήµου παρ’ όλο που µας ενηµέρωσαν από το Υπουργείο ότι θα µας κοινοποιήσουν ένα πρότυπο οργανογράµµατος, κάτι όµως που ακόµα δεν έχει γίνει». Πέραν τούτου, έγινε καταγραφή των αναγκών που εκτιµάται ότι χρειάζονται στη διοίκηση, ενώ στην τελευταία συνεδρία αποφασίστηκε ότι ο δήµος του Ύψωνα θα αρχίσει από το 2023 να εξυπηρετεί τις κοινότητες µε υπηρεσίες που θα αγοράζουν οι ίδιες και θα αφορούν τον υγειονοµικό τοµέα, τις τεχνικές υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια.

Σε ό,τι αφορά κάποιες άλλες βασικές υπηρεσίες, αποφασίστηκε ότι η Σχολική Εφορεία θα στεγάζεται στο Τραχώνι, όπως πιθανόν και η ∆ηµοτική Αστυνοµία, οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Κολόσσι, ενώ θεσµοί όπως το Ανοικτό Σχολείο και το Συµβούλιο Νεολαίας θα επεκταθούν και στις κοινότητες που θα µετέχουν στον νέο δήµο.

∆ιαβουλεύσεις και µε τις Βρετανικές Βάσεις

∆εδοµένου ότι σηµαντικό τµήµα των ορίων τού υπό σύσταση νέου δήµου στη δυτική Λεµεσό αποτελούν έδαφος που ελέγχεται από τις Βρετανικές Βάσεις, ξεκίνησαν και διαβουλεύσεις µε τη ∆ιοίκηση των Βάσεων µε ζητούµενο, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργίου, την «τροποποίηση της δικής τους νοµοθεσίας έτσι ώστε να συνταυτίζεται στον µέγιστο δυνατό βαθµό µε το νόµο της ∆ηµοκρατίας».

Σχετική ενηµέρωση των Βάσεων για τη μεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως επισηµαίνεται, γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ θα γίνουν και κάποιες αναγκαίες διαβουλεύσεις µε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ανάπτυξη Εντός Βρετανικών Βάσεων | Limassol Today

Μια σηµαντική απόφαση στην οποία ήδη κατέληξαν οι επικεφαλής των υπό συγχώνευση Τοπικών Αρχών, αφορά τη διαχείριση της παραλίας του Lady’s Mile που, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται και αυτή στη σφαίρα ελέγχου των Βάσεων.

Όπως εξηγεί ο δήµαρχος Ύψωνα, «από τον νέο χρόνο θα αρχίσουµε ως ενιαία υπηρεσία να στήνουµε κρεβατάκια και να αναβαθµίζουµε την παραλία εγκαθιστώντας ναυαγοσωστικούς πύργους, ράµπες αναπήρων, κάδους ανακύκλωσης και άλλες βασικές υποδοµές µε στόχο να αναβαθµιστεί η περιοχή και να καταστεί, οικονοµικά και άλλως πως, πιο ελκυστική για τον πολύ κόσµο».

Ενηµερώνονται και οι κοινότητες και µπαίνουν δυναµικά στην προετοιµασία για τη νέα τάξη πραγµάτων

Σε ανάλογη εγρήγορση βρίσκονται και τα Κοινοτικά Συµβούλια, τα οποία µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο επηρεάζονται από τις πρόνοιες της Μεταρρύθµισης.

Λ. Περικλή: Οι κοινότητες ετοιµάζονται για τα συµπλέγµατα

Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεµεσού, Λευτέρης Περικλή, οι δήµοι και οι κοινότητες που συγχωνεύονται έχουν ήδη ξεκινήσει συναντήσεις και συνεδριάσεις µε σκοπό να ετοιµάσουν την πορεία τους µε βάση τη νοµοθεσία που έχει ψηφιστεί, ώστε το 2024 που θα αρχίσουν να λειτουργούν οι νέοι δήµοι να είναι έτοιµοι για την οµαλή συµµετοχή τους.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κοινότητες, προγραµµατίζεται, όπως επισηµαίνει ο κ. Περικλή, να αρχίσουν µέσα στον Οκτώβριο µε τη συνεργασία και του Υπουργείου Εσωτερικών, επαφές µε όλες τις Τοπικές Αρχές ώστε µέσα από σειρά περιφερειακών συγκεντρώσεων να γίνει ενηµέρωση των ίδιων των κατοίκων για το Επαρχιακό Συµβούλιο και τι ακριβώς περιλαµβάνει η νοµοθεσία για τα συµπλέγµατα των κοινοτήτων και γενικότερα για το ποιες αλλαγές θα προκύψουν για τις κοινότητες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου είχε συνάντηση στις 31 Αυγούστου 2022 µε τον Υπουργό Εσωτερικών. Στη συνάντηση συµφωνήθηκε όπως αρχίσει άµεσα εντατικός διάλογος µεταξύ της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Υπουργείου Εσωτερικών µε σκοπό τον καθορισµό της υπηρεσιακής δοµής που θα πρέπει να έχει το κάθε σύµπλεγµα, καθώς και τη µεταφορά πρόσθετων αρµοδιοτήτων στις κοινότητες και κατ’ επέκταση στα συµπλέγµατά τους και όπως µελετηθεί ο επανακαθορισµός του ύψους της κρατικής χορηγίας που καταβάλλεται στις κοινότητες.

Να σηµειωθεί ότι στη Λεµεσό εξακολουθούν να υπάρχουν κοινότητες οι οποίες, µε σχετικές αποφάσεις των Συµβουλίων τους, επιµένουν στην αρχική θέση τους και δεν έχουν συγκατανεύσει στην ένταξή τους σε δήµους που δηµιουργούνται στην περιοχή τους, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες αν καταργηθεί η οντότητά τους ως Κοινοτικά Συµβούλια. Προς τούτο επικαλούνται, µεταξύ άλλων, οικονοµικές, πολιτιστικές και άλλες ιδιαιτερότητές τους.

Πρόκειται για την κοινότητα Αγίου Τύχωνα που µε βάση τη Μεταρρύθµιση εντάσσεται στον νέο ∆ήµο Ανατολικής Λεµεσού και την κοινότητα Επισκοπής, η οποία προβλέπεται να συγχωνευθεί στον ∆ήµο ∆υτικής Λεµεσού. Και οι δύο Τοπικές Αρχές είχαν δηµοσιοποιήσει τον προσανατολισµό τους να διεκδικήσουν και δικαστικά την επιθυµία τους να συνεχίσουν να λειτουργούν ως αυτόνοµα Κοινοτικά Συµβούλια.

Αλλάζει στάση η Επισκοπή…

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρ’ όλο που η κοινότητα Επισκοπής δεν συµµετείχε στις συζητήσεις και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί µέχρι τώρα και αφορούν τον ∆ήµο ∆υτικής Λεµεσού ή Κουρίου όπου εντάσσεται, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της μεταρρύθµισης, ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αναθεωρεί τη θέση της. Κι αυτό προφανώς µετά από επιστολή του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Κοινοτικό Συµβούλιο, στην οποία επισηµαίνεται ότι αποτελεί παρανοµία η µη συµµετοχή στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης Κοινών Υποθέσεων.

Όπως αναφέρει ο δήµαρχος Ύψωνα, µε επιστολή του ο κοινοτάρχης Λεύκιος Προδρόµου τον ενηµέρωσε ότι θα παρευρίσκεται πλέον στις συνεδριάσεις που πραγµατοποιούν όλες οι υπόλοιπες Αρχές που θα αποτελέσουν τον νέο δήµο και αναµένεται να δώσει το «παρών» του στην αµέσως επόµενη συνάντηση.

Να θυµίσουµε ότι η Επισκοπή, αρνούµενη από την αρχή την ένταξή της στον νέο δήµο, αν και τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθµισης είχε χαρακτηρίσει παράνοµο το νοµοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι καµία κοινότητα δεν µπορεί διά της βίας να ενταχθεί σε οποιονδήποτε δήµο ή να συνενωθεί µε άλλη κοινότητα. Είχε, µάλιστα οργανώσει και εκδήλωση διαµαρτυρίας προς αυτή την κατεύθυνση στις 3 Απριλίου 2022, στη γέφυρα µεταξύ Επισκοπής και Ερήµης. Μάλιστα, σε σχετική του δήλωση ο κοινοτάρχης είχε κάνει λόγο για ετσιθελική απόφαση των αρµοδίων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «άλλα µας υποσχέθηκαν, τα οποία έχουµε γραπτώς σε επιστολές και άλλα τελικά έπραξαν».

Άγιος Τύχωνας: Οι πόροι µας θα διαµοιράζονται σε όλο τον νέο δήµο

Σε ό,τι αφορά τον Άγιο Τύχωνα, την άρνησή του να ενταχθεί στον ∆ήµο Ανατολικής Λεµεσού, απόφαση στην οποία και εµµένει, ανακοίνωσε και µε σχετική επιστολή του στον πρόεδρο και τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Υποδεικνύοντας ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα θα πρέπει να ερωτηθεί πρώτα η τοπική κοινωνία, η Τοπική Αρχή επισηµαίνει ότι η κοινότητα είναι µια αυτόνοµη, αυτοτελής, εύρωστη και αυτάρκης οντότητα, που λειτουργεί µε επιτυχία και συνεχή ανάπτυξη εδώ και χρόνια, έχοντας πλήρως οργανωµένη δοµή, µε πολυετή εµπειρία στην οργάνωση και χειρισµό όλων των τοπικών ζητηµάτων, ενώ αποτελεί και τη µοναδική κοινότητα παγκύπρια, η οποία λειτουργεί ως αρµόδια Οικοδοµική Αρχή.

Ο Άγιος Τύχωνας επικαλείται επίσης το γεγονός ότι αποτελεί µια κατ’ εξοχήν τουριστική περιοχή της ευρύτερης Λεµεσού, τον πολιτιστικό χαρακτήρα της κοινότητας στα όρια της οποίας βρίσκεται και ο αρχαιολογικός χώρος της Αµαθούντας, καθώς και άλλα προτερήµατα τα οποία, όπως υποστηρίζεται, συνηγορούν υπέρ της οµόφωνης θέσης και της απαίτησης του Κοινοτικού Συµβουλίου να µην περιληφθεί στον νέο δήµο.

∆ιεκδικεί να διατηρήσει το καθεστώς του ως κοινότητα όπως και οι γειτονικές κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου, µε τις οποίες η κοινότητα έχει αρκετά κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά. Κάτι που, όπως υποδεικνύεται, θα µπορούσε να οδηγήσει σε συµπλεγµατοποίηση των υπηρεσιών των τριών συγκεκριµένων κοινοτήτων, χωρίς να επηρεάζεται η αυτονοµία τους.

Στην άρνησή του να ενταχθεί στον ∆ήµο Ανατολικής Λεµεσού, ο Άγιος Τύχωνας προβάλλει και τη θέση ότι κατάργηση του Κοινοτικού Συµβουλίου θα σηµαίνει περιθωριοποίηση και υποβάθµιση της κοινότητας, αφού «το µεγάλο µέρος των πόρων που θα παράγεται στην κοινότητα θα διαµοιράζεται σε όλο τον νέο δήµο».

Χρήστος Χαραλάµπους

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.