Σημαντική αύξηση 84,1% στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης το γ’ τρίμηνο του 2021

Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σημαντική αύξηση κατά 84,1% παρουσίασαν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους παρουσίασε άνοδο στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (84,1%), στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (34,9%), στον τομέα της ενημέρωσης και επικοινωνίας (16,2%) και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (5,6%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατέγραψαν ο δείκτης των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (54,6%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (12,6%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (9,1%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,1%).

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.