Σκοντάφτει στα χρήµατα η µελέτη για αντιπληµµυρικά στην περιοχή Καµάρων – Βεργίνας

Οκτώ χρόνια µετά τον κατακλυσµό του 2014 σχεδιάστηκε µόνο ένα τµήµα των εξαγγελθέντων έργων

Εξαγγελίες που δεν υλοποιήθηκαν

Σχεδόν οκτώ χρόνια µετά τις καταστροφικές πληµµύρες της 13ης ∆εκεµβρίου 2014 στις περιοχές Καµάρων και Βεργίνας, η Λάρνακα ακόµα αναµένει υλοποίηση των εξαγγελιών για αντιµετώπιση του προβλήµατος µε πλήρες αντιπληµµυρικό σχέδιο. Μετά την καταστροφή, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης σε ιδιώτη µελετητή, αλλά µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια για ολόκληρη την περιοχή. 

Όπως µάλιστα πληροφορούµαστε, ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν υποβληθεί κατασκευαστικά σχέδια είναι οικονοµικός! Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες µας αναφέρουν ότι ο µελετητής ζητά ένα επιπρόσθετο ποσό της τάξης των 100 χιλιάδων ευρώ για να ετοιµάσει σχέδια για ολόκληρο το έργο, χρήµατα τα οποία όµως αρνείται να καταβάλει το κράτος. Αποτέλεσµα τούτου είναι να παρατείνεται η αναµονή για υλοποίηση των έργων τα οποία, σύµφωνα µε την εξαγγελία του τότε Υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου, θα ήταν έτοιµα από το 2015! 

Του Τάσου Περδίου

Με δηλώσεις του στη «Χ» ο Έπαρχος Λάρνακας, Οδυσσέας Χατζηστεφάνου, επιβεβαίωσε ότι τα αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή Καµάρων – Βεργίνας σκοντάφτουν σε οικονοµική διαφορά µε τον µελετητή.

Όπως µας είπε, ο µελετητής έχει παραδώσει κατασκευαστικά σχέδια για την περιοχή των Καµάρων, όπου εντοπίζεται όντως το βασικό µέρος του προβλήµατος, ωστόσο, όσον αφορά στο υπόλοιπο τµήµα, το οποίο καλύπτει οικιστικές περιοχές του ∆ήµου Αραδίππου, δεν έχουν ετοιµαστεί σχέδια. «Ο µελετητής ζητά ένα τεράστιο ποσό για τα σχέδια αυτά, αλλά εµείς θεωρούµε ότι έχει υποχρέωση µε βάση τη σύµβαση, η οποία υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2016, να τα ετοιµάσει», δήλωσε ο κ. Χατζηστεφάνου.

Από την πλευρά του γραφείου µελετητών «∆ιονύσης Τουµαζής και Συνεργάτες», που ήταν ο ανάδοχος, ο κ. Αντώνης Τουµαζής επιβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχει συµβατική διαφορά µε το κράτος ως προς τις υποχρεώσεις του µελετητή αναφορικά µε την ετοιµασία κατασκευαστικών σχεδίων για ολόκληρη την περιοχή που καλύπτει η µελέτη.

«Εµείς θεωρούµε ότι υπάρχει συµβατική διαφορά», ανέφερε ο κ. Τουµαζής, εξηγώντας ότι θέση του µελετητή είναι ότι η σύµβαση προνοούσε για κατασκευαστικά σχέδια µόνο για τις περιοχές που πλήγηκαν από τις πληµµύρες. Πρόσθεσε όµως ότι τα κατασκευαστικά σχέδια που έχουν ετοιµαστεί καλύπτουν τις περιοχές που αντιµετωπίζουν το σοβαρό πρόβληµα µε πληµµυρικά φαινόµενα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Έπαρχος ανέφερε ότι στις 2 Μαΐου 2022 η Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών τη διάθεση κονδυλίου τεσσάρων εκατοµµυρίων ευρώ για υλοποίηση των έργων που προβλέπονται από τα σχέδια που υπέβαλε ο ιδιώτης µελετητής. Είναι ξεκάθαρο όµως ότι για την υλοποίηση ολόκληρου του αντιπληµµυρικού σχεδιασµού που είχε εξαγγείλει ο Σωκράτης Χάσικος και επανέλαβε έκτοτε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, θα χρειαστεί ακόµα χρόνος, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν περάσει σχεδόν 8 χρόνια.

Τα προτεινόµενα έργα

Η µελέτη ανατέθηκε από την Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας, ως αναθέτουσα Αρχή, στην κοινοπραξία «∆. Τουµαζής και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί» και φέρει τον τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα για προστασία των οικιστικών ζωνών των ∆ήµων Λάρνακας και Αραδίππου που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταµού Καλού Χωριού». Η µελέτη παρουσιάστηκε δηµόσια τον Ιούλιο του 2020 κι ενώ έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη περιβαλλοντική έγκριση, εντούτοις για περισσότερα από δύο χρόνια καθυστερεί η προκήρυξη των προσφορών για κατασκευαστικά έργα.

Έχοντας εντοπίσει ως κύριες αιτίες των πληµµυρών της 13ης ∆εκεµβρίου 2014, τα ανεπαρκή µεγέθη των ανοιγµάτων των γεφυριών, το σχήµα ζικ ζακ του καναλιού µεταξύ της οδού ∆ρυάδων και της Λεωφόρου Λεµεσού και την πολύ µικρή κλίση του καναλιού αυτού, οι µελετητές εξέτασαν τέσσερα σενάρια, η βασική διαφορά των οποίων ήταν οι λίµνες κατακράτησης. Τελικά επιλέχθηκε σενάριο χωρίς λίµνες κατακράτησης και τα προτεινόµενα έργα είναι σχεδιασµένα για περίοδο επαναφοράς 50 χρόνων. Αυτό σηµαίνει ότι η πιθανότητα υπέρβασης και πληµµύρας θα είναι 1 στα 50 ή 2%, υπό την προϋπόθεση ότι η συχνότητα των εντάσεων βροχόπτωσης παραµένει ως έχει.

Ο ποταµός του Καλού Χωριού, όπως περιγράφεται στη µελέτη, αποτελείται από τέσσερις κλάδους: τον κυρίως κλάδο του Καλού Χωριού, την περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Πελέτικο, τη βιοµηχανική περιοχή Λάρνακας και τη βιοµηχανική περιοχή Αραδίππου, κυρίως την οδό Πενταδακτύλου. Οι τέσσερις κλάδοι ενώνονται ανάντη της οδού ∆ρυάδων, όπου σχηµατίζεται ένα ενοποιηµένο υδατόρεµα το οποίο ακολουθεί το ζικ ζακ κανάλι από µπετόν και καταλήγει στην Αλυκή Λάρνακας µέσω του Μνηµείου των Καµάρων.

Τα έργα που προτείνονται αφορούν µεταξύ άλλων:

– ∆ιαπλάτυνση των γεφυρών του αυτοκινητόδροµου στην περιοχή Καλού Χωριού και στην οδό Μυρµιδόνων.

– ∆ιαπλάτυνση του καναλιού ανάντη της οδού ∆ρυάδων.

– Αύξηση της διατοµής της γέφυρας της οδού ∆ρυάδων.

– Οµαλοποίηση του σχήµατος του καναλιού µεταξύ οδού ∆ρυάδων και Λεωφόρου Λεµεσού.

– ∆ιαπλάτυνση της γέφυρας της λεωφόρου Λεµεσού και ενοποίηση µε γέφυρα οδού Λαρίσσης.

– Αφαίρεση αναχωµάτων και µπάζων στο κανάλι κατάντη της λεωφόρου Λεµεσού, προς την πλευρά του µνηµείου των Καµάρων.

– ∆ιεύρυνση ανοιχτών χωµάτινων καναλιών στην περιοχή Πελέτικο και επένδυση µε σκυρόδεµα.

– Έργα στις γέφυρες οδού Αλβανικού Έπους και πλησίον σχολείου Βεργίνας.

– ∆ιεύρυνση ανοιχτού χωµάτινου καναλιού στη βιοµηχανική περιοχή Λάρνακας.

– Έργα στις γέφυρες της οδού Ανθέων και στις παρόδους της οδού Αγίας Άννας.

– Ενίσχυση του δικτύου µε οχετό από τη λεωφόρο Ελλάδος µέχρι την οδό Αρχ. Παϊδίου.

– ∆ιεύρυνση ανοικτού χωµάτινου καναλιού και επένδυση µε σκυρόδεµα από τον οδό Αρχ. Παϊσίου µέχρι την οδό Ανθέων.

– Νέο κανάλι ανατολικά του σχολείου Βεργίνας.

– Μετατόπιση της οδού Λαρίσσης ώστε να εφάπτεται µε τη λεωφόρο Λεµεσού.

Σύµφωνα µε τους µελετητές, δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε παρεµβάσεις στην Αλυκή ούτε στο Μνηµείο των Καµάρων. Αντίθετα, προτείνεται η αποκατάσταση του χώρου ανάντη (βόρεια) του Μνηµείου των Καµάρων, αφαιρώντας τα αναχώµατα και επιτρέποντας στις απορροές του ποταµού να εισέρχονται στην Αλυκή από πολλά ανοίγµατα. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται η καταπόνηση του Μνηµείου από τη δύναµη που ασκεί σε αυτό η ροή του ποταµού, τονίζουν οι µελετητές.

Ο κατακλυσµός της 13ης Δεκεµβρίου 2014

Όλα αυτά κρίθηκαν αναγκαία µετά την πρωτοφανή πληµµύρα της 13ης ∆εκεµβρίου του 2014, η οποία έπληξε κυρίως την περιοχή Καµάρων, βόρεια της Αλυκής.

Για την ακρίβεια όµως, η συγκεκριµένη περιοχή παραµένει εδώ και πολλά χρόνια ίσως η πιο ευπαθής σε ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας και σίγουρα στις οικιστικές περιοχές των ∆ήµων Λάρνακας και Αραδίππου. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η περιοχή πληµµύρισε και την 1η Νοεµβρίου 2016, αν και το καιρικό φαινόµενο ήταν µικρότερης έντασης.

Το συνολικό ύψος των υλικών ζηµιών του κατακλυσµού του 2014 ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ µε 0,5 εκατ. ζηµιές σε ακίνητα, 0,3 εκατ. ζηµιές σε οχήµατα και 0,3 εκατ. ζηµιές σε επιχειρήσεις. Στη µελέτη της κοινοπραξίας σηµειώνεται ότι η πληµµύρα ήταν έντασης που συναντάται κάθε 200 χρόνια!

0C76Cccd 050D 471B 8C87 40C0Afefde8C

Αυτό, σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια των γεφυρών βόρεια του µνηµείου, τη µείωση των διατοµών των ρεµάτων λόγω φερτών υλικών και επεµβάσεων σε κατασκευές, προκάλεσαν την πληµµύρα.

Όπως περιγράφεται στη µελέτη, υπήρξε υπερχείλιση της γέφυρας της οδού ∆ρυάδων, έξοδος των νερών από το κανάλι παρά την οδό Ελληνοσπόντου, ενώ αυτοκίνητα µεταφέρθηκαν από τα νερά και έφραξαν τη γέφυρα της λεωφόρου Λεµεσού.

Επιπροσθέτως, η κοίτη του ποταµού στην περιοχή βορειοανατολικά των Καµάρων είχε µειωµένη διατοµή, ενώ η ροή από τη γέφυρα της οδού Λαρίσσης προς τον κυρίως ποταµό της Αλυκής ήταν αποκοµµένη από ανάχωµα/ πεζόδροµο και µπάζα.

Πληµµύρισαν επίσης οι οχετοί στις οδούς Αγίου Μηνά και Πενταδακτύλου λόγω µεγαλύτερης ροής από τη δυνατότητα παροχέτευσης και η γέφυρα του αυτοκινητόδροµου παρά τον κυκλικό κόµβο Καλού Χωριού.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.