Σκοπός και χαρακτήρας της Τραπεζικής Ένωσης

Η Τραπεζική Ενωση (ΤΕ), η οποία δηµιουργήθηκε το 2014, αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ετήσια έκθεση για την ΤΕ αναλύεται η κατάσταση που επικρατεί σχετικά µε τους τρεις πυλώνες της: κοινή επιτήρηση, εκκαθάριση και ένα σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων. Καθώς ο τελευταίος πυλώνας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη, η έκθεση κινείται στο ίδιο µήκος κύµατος όπως κάθε χρόνο, καλώντας την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό: Ενώ προωθείται περαιτέρω η οικονοµική ολοκλήρωση της ΕΕ και η περαιτέρω χρηµατοπιστωτική συγκέντρωση που οδηγεί στην εµφάνιση των “too big to fail” τραπεζών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και έχουν εφαρµοστεί οι τοµείς της επιτήρησης και της εποπτείας, το σύστηµα εγγύησης των τραπεζών, ο µόνος τοµέας που θα µπορούσε να λειτουργήσει ως µια ελάχιστη προστασία για τους καταναλωτές, παραµένει ανολοκλήρωτος.

Περιεχόµενο έκθεσης

Η έκθεση καλεί εκ νέου για την εµβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, υπενθυµίζοντας ότι η Τραπεζική Ένωση αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και της ενιαίας αγοράς. Καλεί για την εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ, εκφράζει την ανησυχία για το υψηλό επίπεδο πληθωρισµού (8,4%) το 2022 και σηµειώνει την αύξηση των βασικών επιτοκίων σε 3%, σηµειώνοντας παράλληλα την ανισότητα των επιτοκίων που επικρατούν µεταξύ κρατών – µελών.

Όσον αφορά την πράσινη µετάβαση, στηρίζει την ανάγκη µετάβασης σε µια οικονοµία µε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε κύρια αιτιολόγηση ότι το κόστος της εν λόγω µετάβασης θα είναι µικρότερο από την αδράνεια, ενώ χαιρετίζει την άσκηση προσοµοίωσης για ακραίες κλιµατικές καταστάσεις που διενεργήθηκε από τον ΕΕΜ και τη θέσπιση δεσµευτικών προτύπων και κοινών υποδειγµάτων της ΕΑΤ.

Προσβλέπει στην υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, ενώ καλεί για περαιτέρω αξιοποίηση της ψηφιοποίησης στον τραπεζικό τοµέα. Εκφράζει την ικανοποίηση για τη δηµιουργία του ταµείου NextGenerationEU και για το ρόλο που έπαιξε στην ανάκαµψη µετά την κρίση του Covid-19 και τη διατήρηση της µακροοικονοµικής σταθερότητας.

Όσον αφορά την ενότητα της εποπτείας, σηµειώνει τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο 14,74%, αν και η κατάσταση είναι διαφορετική ανά κράτος-µέλος, ενώ η κερδοφορία του τραπεζικού τοµέα έφτασε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών. Σηµειώνει την υπερσυσσώρευση των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων στην αγορά, ενώ πιστεύει ότι ένας αρκετά διαφοροποιηµένος τραπεζικός τοµέας µε µικρές, τοπικές και συνεταιριστικές τράπεζες µπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο απέναντι στις πολύ µεγάλες για να χρεοκοπήσουν τράπεζες.

Εκφράζει λύπη για την απουσία ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ασφάλισης καταθέσεων, ενώ θεωρεί ότι χάρη στην εφαρµογή της Οδηγίας για τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων η προστασία έχει βελτιωθεί.

Οι ενστάσεις της Αριστεράς

Η Οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε σειρά τροπολογιών µε σκοπό την ενίσχυση της αναφοράς για την πρόσφατη κατάρρευση των τραπεζών στην Αµερική και την άµεση εφαρµογή ενός πιο ισχυρού εποπτικού συστήµατος, ενώ σηµείωσε ότι το κάλεσµα για απότοµη µείωση των ΜΕ∆ συνέβαλε αρνητικά στην προστασία των δανειοληπτών και ότι πρέπει να εφαρµοστεί επιτέλους το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων χωρίς περαιτέρω όρους για τις χώρες που έχουν υψηλότερα επίπεδα χρέους.

Την έκθεση υπερψήφισαν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές του ∆ΗΣΥ και ∆ΗΚΟ και ο ευρωβουλευτής ∆. Παπαδάκης. Καταψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy