Ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού πριν το καλοκαίρι αλλά και πώληση δανείων (εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων), προνοεί το πλάνο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ανακοίνωσε τον διορισμό συμβούλου (Citigroup) με εντολή να διερευνήσει το ενδιαφέρον για ιδιωτικοποίηση της ΣΚΤ και πώληση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων, επιβεβαιώνοντας τα όσα αποκάλυψε ενωρίτερα πρώτη η ιστοσελίδα μας.

Η προθεσμία για εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει την επόμενη Πέμπτη 29 Μαρτίου. Σύμφωνα με πηγή από τη ΣΚΤ «έχει γίνει προεργασία και με βεβαιότητα θα υπάρξει ενδιαφέρον». Όπως ανέφερε η ίδια πηγή «ο στόχος είναι πριν την έλευση του Καλοκαιριού» να ολοκληρωθεί η διαδικασία για ιδιωτικοποίηση της ΣΚΤ.

Όπως πληροφορούμαστε σε πρώτο στάδιο θα καταγραφούν τα ονόματα των μνηστήρων για τη ΣΚΤ. Ακολούθως στις 29 Μαρτίου «θα κλείσει η πόρτα του δωματίου», όπως μας ανέφερε η ίδια πηγή, και θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο πλάνο προνοούσε σταδιακή έξοδο του κράτους, 25% σε πρώτο στάδιο, 25% σε δεύτερο στάδιο, 25% σε τρίτο στάδιο και το κράτος να διατηρήσει το 25%.

Η διαδικασία η οποία ανακοινώθηκε αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για πλήρη και άμεση έξοδο του κράτους από τον Συνεργατισμό, δηλαδή πλήρη ιδιωτικοποίηση.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ», ή αλλιώς «Τράπεζα») έχει διορίσει τη Citigroup Global Markets Ltd. (“Citi”) ως τον αποκλειστικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο στη διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος για επένδυση είτε (Α) στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή (Β) στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ (κάθε μία «Στρατηγική Συναλλαγή»), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 12.00 μμ (ώρα Μ. Βρετανίας).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Citi στη διεύθυνση project.coral.2018@citi.com.

Η Citigroup Global Markets Limited, η οποία έχει άδεια λειτουργίας από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Prudential Regulation Authority και την Financial Conduct Authority, και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος αποκλειστικά για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε σχέση με τη Διαδικασία, και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, πλην της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, για την παροχή της προστασίας που προσφέρεται στους πελάτες της για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη Διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην παρούσα.

Ούτε αυτή η ειδοποίηση ούτε η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για οποιαδήποτε προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά εγγραφής ή αγορά οποιoδήποτε κινητών αξιών ή αγοράς οποιoδήποτε τίτλων από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες όπου είναι παράνομο να γίνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυση. Η διανομή αυτής της ειδοποίησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο και οι παραλήπτες πρέπει να τηρούν εαυτούς ενήμερoυς και να τηρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή εποπτικές προϋποθέσεις σχετικά με τη διανομή ή την κατοχή της παρούσας ειδοποίησης.

Ούτε η ΣΚΤ, ούτε η Citi, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματούχοι, εργαζόμενοι, συμβούλοι ή αντιπρόσωποι τους ή των συνεργατών τους (“Συνδεδεμένα Μέρη”) αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με τη διανομή ή την κατοχή αυτής της πρόσκλησης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
οκ