Στα 11,5 ευρώ ανά 100 kWh οι τιμές του μη οικιακού ρεύματος στην ΕΕΗ μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ και άλλους ανακτήσιμους φόρους και εισφορές, ήταν περίπου 11,5 ευρώ ανά 100 kWh κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 2,8% από το δεύτερο εξάμηνο του 2017 έως το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και περίπου 13,2% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Κατά μέσο όρο, στην ΕΕ, οι τιμές του μη οικιακού φυσικού αερίου , χωρίς ΦΠΑ και άλλους ανακτήσιμους φόρους και εισφορές, αυξήθηκαν σε 3,1 ευρώ ανά 100 kWh (+ 11,0%) μεταξύ του 2ου μισού του 2017 και του 2ου μισού του 2018. Σε αντίθεση με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή του μη οικιακού φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 20,4% την τελευταία δεκαετία.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, οι μη ανακτήσιμοι φόροι και εισφορές αντιπροσώπευαν σχεδόν το ένα τρίτο (30,0%) της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας που καταλογίσθηκε σε μη νοικοκυριά και περίπου το ένα δέκατο (10,9%) της τιμής του φυσικού αερίου.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τους τελευταίους έξι μήνες του 2018, οι τιμές του μη οικιακού ρεύματος κυμάνθηκαν από περίπου 7,1 ευρώ ανά 100 kWh στη Φινλανδία και 7,2 ευρώ στην Τσεχία έως 15,2 ευρώ στη Γερμανία και πάνω από 18,1 ευρώ ανά 100 kWh στην Κύπρο.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι τιμές για το μη οικιακό φυσικό αέριο το δεύτερο εξάμηνο του 2018 κυμάνθηκαν από τουλάχιστον 2,5 ευρώ ανά 100 kWh στο Βέλγιο έως περίπου 4,8 ευρώ στη Σουηδία και 5,9 ευρώ ανά 100 kWh στη Φινλανδία. Οι τιμές σε όλες τις άλλες χώρες κυμαίνονται από 2,7 έως 3,9 ευρώ ανά 100 kWh.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρονται σε τιμές για καταναλωτές εκτός των νοικοκυριών με ετήσια κατανάλωση που κυμαίνεται από 500MWh <κατανάλωση <2000MWh. Οι τιμές του φυσικού αερίου αναφέρονται σε μη οικιακό καταναλωτή με ετήσια κατανάλωση στην περιοχή των 2778MWh <κατανάλωση <27778MWh – αυτές είναι κατά την Eurostat οι πλέον αντιπροσωπευτικές καταναλώσεις.