Στα 163 ανήλθαν συνολικά τα «κορωνοπρόστιμα» το τελευταίο 24ωρο

Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε 161 καταγγελίες ατόμων και 2 ιδιοκτητών υποστατικών για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε ότι από τις 6.00 το πρωί της Δευτέρας μέχρι τις 6.00 πμ σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 10.608 έλεγχοι.

Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρχία, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 2.233 έλεγχοι και προέκυψαν 14 καταγγελίες πολιτών, στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 2.839 έλεγχοι με 82 καταγγελίες πολιτών και ενός ιδιοκτήτη υποστατικού, ενώ στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 1.660 έλεγχοι με 23 καταγγελίες πολιτών.

Στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 739 έλεγχοι με 19 καταγγελίες πολιτών, στην Αμμόχωστο πραγματοποιήθηκαν 1.423 έλεγχοι με 18 καταγγελίες πολιτών και ενός ιδιοκτήτη υποστατικού και στην περιοχή Μόρφου διενεργήθηκαν 918 έλεγχοι με 2 καταγγελίες πολιτών.

Επίσης, παγκύπρια η Τροχαία διενήργησε 656 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες πολιτών.

Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία διενήργησε 140 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε οποιαδήποτε καταγγελία.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.