Στα βιβλία του Τμήματος Φορολογίας υπάρχουν οφειλές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, αλλά τα περισσότερα ενδέχεται να μην εισπραχθούν ποτέ αφού παρουσιάζουν κώλυμα.

Σύμφωνα με έκθεση του Εφόρου Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρη, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή, το τρίτο τρίμηνο του 2019 οι οφειλές προς τον φόρο ανήλθαν στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ εκκρεμούν επίσης άλλα 792,7 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν καθυστερημένους τόκους και επιβαρύνσεις. Δηλαδή το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο ότι «οφειλές ύψους 1,6 δισ. ευρώ παρουσιάζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα στην είσπραξή τους», ενώ άλλα 14,4 εκατ. ευρώ «αφορούν πρόσφατες βεβαιώσεις φόρου για τις οποίες δεν έχει εξαντληθεί η χρονική προθεσμία για ένσταση/προσφυγή».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ποσοστό 64% των οφειλών προς το φόρο παρουσιάζουν κώλυμα στην είσπραξή τους και ενδέχεται να μην εισπραχθούν ποτέ, ενώ το ποσό αναμένεται να αυξηθεί λόγω νέων προσφυγών και ενστάσεων.

Οι οφειλές οι οποίες παρουσιάζουν κώλυμα στην είσπραξή τους είναι οι εξής:

• 533,9 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές για τις οποίες έχουν κατατεθεί προσφυγές και ενστάσεις. Απ’ αυτά τα 461,4 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους και 72,4 εκατ. ευρώ ΦΠΑ.

• 523 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλέτες οι οποίοι βρίσκονται σε πτώχευση/εκκαθάριση ή υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία εναντίον τους. Απ’ αυτά, τα 419,6 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους και 103,5 εκατ. ευρώ ΦΠΑ.

• 72 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλέτες οι οποίοι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή έχουν αποβιώσει. Απ’ αυτά, τα 61,2 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους και 10,9 εκατ. ευρώ ΦΠΑ.

• 259,1 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλέτες οι οποίοι, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, δεν έχουν -και ούτε υπάρχει προοπτική να αποκτήσουν- ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, πηγές εισοδήματος, πρόσβαση σε δανειοδότηση ή άλλα μέσα για να ικανοποιήσουν το χρέος τους.

• 172,8 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν ακυρωθεί από το μητρώο του ΦΠΑ.

Δικαστικά μέτρα για 200 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά τις υπόλοιπες οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Εφόρου Γιάννη Τσαγκάρη προς τη Βουλή, για 200,1 εκατ. ευρώ έχουν ήδη ληφθεί δικαστικά μέτρα, ενώ για 194,9 εκατ. ευρώ έχουν επιβληθεί ΜΕΜΟ. Σημειώνεται ωστόσο ότι για 531,3 εκατ. ευρώ δεν έχουν ληφθεί ακόμη οποιαδήποτε μέτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οφειλές ύψους 79,5 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί κάτω από πρόγραμμα σταδιακής αποπληρωμής με μηνιαίες δόσεις, μετά και την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή. Συγκεκριμένα, έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα 20.632 πρόσωπα με χρέη ύψους 419,6 εκατ. ευρώ για άμεση φορολογία, καθώς επίσης 2.229 πρόσωπα για χρέη 64,6 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ. Ο συνολικός οφειλόμενος φόρος για τα υπό αναφορά πρόσωπα είναι 56,7 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμούν επίσης τόκοι ύψους 15,4 εκατ. ευρώ και επιβαρύνσεις ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Βουλή ψήφισε πρόσφατα νομοθεσία η οποία δίνει μια τελευταία ευκαιρία σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να ενταχθούν σε πρόγραμμα για αποπληρωμή τους με δόσεις.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου