Στα €101 εκατ. οι εισπράξεις της ΚΕΔΙΠΕΣ στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας

Στα €101 εκατομμύρια ανήλθαν οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας του κρατικού φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, που συστάθηκε μετά την πώληση του εξυπηρετούμενου μέρους της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα.


Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ, Διευθυντής της διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας στο Υπουργείο Οικονομικών, Ανδρέας Χαραλάμπους δήλωσε σε παρουσίαση προς τους δημοσιογράφους πως τα αποτελέσματα υπό τις περιστάσεις είναι πολύ ικανοποιητικά.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) που είναι η διάδοχος εταιρεία της ΣΚΤ, η οποία μετά την μεταφορά ορισμένων περιουσιακών στοιχείων στην Ελληνική, απώλεσε την άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών.

Ο κ. Χαραλάμπους είπε πως οι πρώτοι τέσσερις μήνες λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ ήταν μια μεταβατική περίοδος, αφού μεσολάβησε η υλοποίηση σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού, ενώ μόλις πρόσφατα η μητρική ΣΕΔΙΠΕΣ αδειοδοτήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, κάτι που της επέτρεψε να συνομολογεί αναδιαρθρώσεις. Όπως αναφέρθηκε η καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας οδήγησε σε παγοποίηση της υλοποίησης αναδιαρθρώσεων.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, βάσει και των όρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που ενέκρινε την κρατική στήριξη ύψους €3,6 δις (εκ των οποίων €3,2 σε κρατικά ομόλογα) για διευκόλυνση της συμφωνίας μεταφοράς του εξυπηρετούμενου μέρους της πρώην ΣΚΤ προς την Ελληνική, ανέλαβε να διαχειριστεί δάνεια ονομαστικής αξίας €7,4 δισεκατομμυρίων και ακινήτων €0,7 δις με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων για τον Κύπριο φορολογούμενο.


«Βλέπουμε προοπτικές, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα λειτουργήσει σε ένα δύσκολο περιβάλλον, αλλά βάσει των ενδείξεων που έχουμε θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, οι εισπράξεις από χορηγήσεις ανήλθαν στους πρώτους τέσσερις μήνες στα €53,4 εκατ, εκ των οποίων τα €25,2 εκατ αφορούν εισπράξεις από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις Δήμων, ενώ οι εισπράξεις από μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανήλθαν στα €28,2 εκατ.

Επιπλέον, οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων και υπηρεσίες ανήλθαν στα €48 εκατ, εκ των οποίων οι εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στα €37,4 εκατ, εισπράξεις από ενοίκια €1,4 εκατ, ενώ εισπράχθηκαν €9,1 εκατ σε υπηρεσίες και άλλες εισπράξεις, που αφορούν υπηρεσίες στην Altamira και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Σημειώνεται ότι οι εισροές μέχρι το τέλος του 2018 επηρεάστηκαν θετικά από τις εισπράξεις ετήσιων δόσεων των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς Δήμους, αλλά και από τις εισπράξεις σημαντικών ποσών από πωλήσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν πριν τη συναλλαγή με την Ελληνική Τράπεζα.


Στα €90 εκατ οι ταμειακές εκροές λόγω εφάπαξ ποσών

Αντίθετα, οι εκροές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το τετράμηνο που έληξε στο τέλος του 2018 ανήλθαν σε €90 εκατ, εκ των οποίων τα €56 εκατ ήταν εφάπαξ ποσά και αφορούσαν τα €43,5 της 1ης δόσης του ΣΕΑ, €6,6 εκατ προς την Ελληνική για το σχέδιο προστασίας καταθέσεων και άλλες υποχρεώσεις ύψους €6 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν στα €34 εκατ, εκ των οποίων τα €11,3 που ήταν οι δαπάνες προς τον διαχειριστή (Altamira), που είναι το ψηλότερο πάγιο έξοδο της ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα €7,7 εκατ, ενώ υπήρξαν και άλλες δαπάνες ύψους €15 εκατ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει εντός του 2019 άλλα €80 εκατ σε δύο δόσεις (μία τον Ιούνιο και μία τον Δεκέμβριο του 2019), ενώ τον Ιούνιο αρχίζει και το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων που παραχωρήθηκε στην Ελληνική και το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά στα €155 εκατ.


Έτσι, αν ληφθούν υπόψη τα αποθεματικά της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 3 Σεπτεμβρίου που ανέρχονταν σε €81 εκατ (περιλαμβανομένου του τιμήματος των €74 εκατ που κατέβαλε η Ελληνική στην ΣΚΤ στο πλαίσιο της συναλλαγής) τότε το καθαρό υπόλοιπο της ΚΕΔΙΠΕΣ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018 ανήλθε στα €92 εκατ.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Λάμπρος Παπαλαμπριανού χαρακτήρισε από την πλευρά του πως το 2019 ως κρίσιμη χρονιά, καθώς, όπως είπε, θα υπάρξει περισσότερη καθαρότητα τις τάσεις αναφορικά με τις ταμειακές ροές από τη διαχείριση των ΜΕΧ και των ακινήτων.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Παπαλαμπριανού είπε πως είναι πρόωρο να καθοριστεί πότε θα αρχίσουν οι πληρωμές προς το κράτος, αν και τα αποθεματικά της ΚΕΔΙΠΕΣ θεωρούνται κρατική περιουσία. «Θα δούμε προς το τέλος του 2019», συμπλήρωσε.

Όλα τα εργαλεία στο τραπέζι


Παράλληλα, ερωτηθείς αν θα εξεταστεί το ενδεχόμενο πώλησης εταιρικών δανείων, ο κ. Χαραλάμπους αν και διευκρίνισε πως πρώτη ιεραρχική προτεραιότητα, λόγω και του προφίλ του χαρτοφυλακίου, είναι οι αναδιαρθρώσεις και η διαχείριση των ακινήτων, πρόσθεσε πως όλα τα εργαλεία θα εξεταστούν, σε συνεργασία και με τον εντολοδόχο παρακολούθησης, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της ΚΕΔΙΠΕΣ και ενημερώνει την ΓΔ Ανταγωνισμού σε μηνιαία βάση.

Κατάλογος με όλα τα ακίνητα προς το ΥΠΟΙΚ

Σε ερώτηση αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των ακινήτων της πρώην ΣΚΤ για τα οποία εκφράστηκε ενδιαφέρον από Δήμους και τοπικές Αρχές, ο εκτελών χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Σταύρος Ιακώβου είπε πως ήδη ετοιμάστηκε και απεστάλη στο ΥΠΟΙΚ κατάλογος με όλα τα ακίνητα, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση θα αποφασίσει ποια ακίνητα θα επιλέξει και θα αγοράσει από τη ΚΕΔΙΠΕΣ.

Είπε πως οι τιμές θα καθοριστούν από ανεξάρτητη εκτίμηση και θα αφαιρεθούν από τις υποχρεώσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος και τόνισε πως η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν παραχωρεί περιουσιακά στοιχεία και ότι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής δεν βρίσκεται στους όρους εντολής της.


Τα επόμενα βήματα

Όσον αφορά τα επόμενα, ο κ. Χαραλάμπους είπε πως αναμένεται η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ από την Κεντρική Τράπεζα και η επιλογή του συμβουλευτικού οίκου που θα καταρτίσει το νέο οργανωτικό πλαίσιο, τον τρόπο διαχείρισης των ΜΕΧ και θα εξετάσει τη συνεργασία με την Altamira. Ο κ. Χαραλάμπους είπε πως ο διαγωνισμός είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Ταυτόχρονα, ο κ. Χαραλάμπους είπε πως η τακτή αξιολόγηση της συνεργασίας με την Altamira αποτελεί καλή πρακτική, ενώ πρόσθεσε πως ο οίκος που θα επιλογεί μπορεί είτε να πει ότι η συνεργασία είναι σωστή και να γίνει εξέταση των όρων της συνεργασίας είτε να αποφανθεί πώς πρέπιε να προκηρυχθεί διαγωνισμός για πρόσκληση άλλου servicer.

Υπενθυμίζεται πως η κοινοπραξία με την Altamira είχε επιλεγεί το 2017 από την διοίκηση της τότε ΣΚΤ και είχε επικριθεί διότι δεν προέβη σε προκήρυξη προσφορών για τη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου χαρτοφυλακίου.


Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη διαχείριση της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε €8,25 δις

Πρόκειται για ΜΕΧ ύψους €6,9 δις και εξυπηρετούμενα δάνεια €0,51 δις, ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €0,66 δις, μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €92 εκατ και συμμετοχές σε εταιρείες εμπορίου τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €100 εκατ.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.