Επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απέστειλε η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων

Στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας βρίσκεται από την Παρασκευή επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων στην οποία καταγγέλλονται τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για τη μη εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Συνομοσπονδία στην επιστολή της προς τον κ. Αναστασιάδη κάνει λόγο για έλλειψη πολιτικής βούλησης σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και τον καλεί να στηρίξει εμπράκτως τις προσπάθειες του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες. Στην επιστολή γίνεται εκτενής αναφορά στην έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ με τις καταληκτικές της παρατηρήσεις στη βάση των οποίων «υπάρχουν σοβαρά κενά, ελλείψεις και αδυναμίες όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή από τη χώρα μας μιας προσέγγισης της αναπηρίας που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την υλοποίηση της Σύμβασης -γενικότερα στους πλείστους τομείς της ζωής των ατόμων με αναπηρίες».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, με βάση τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, η Συνομοσπονδία «διαπιστώνει ότι ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή τους, ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι σήμερα όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης στη χώρα μας».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικότερα το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσθέτει, «φαίνεται ότι αναιρούν εκ προοιμίου τη δέσμευση του κράτους ενώπιον της Επιτροπής για τη σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες υιοθέτηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση της Σύμβασης στην εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς, παραγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, την εισήγηση της Επιτροπής για διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης και αύξησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και τεχνικών μέσων για την υλοποίησή του».

Τι περιμένουν τα ΑμεΑ από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Δεδομένης της, μέχρι σήμερα, παντελούς έλλειψης πολιτικής βούλησης για υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και με γνώμονα τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων απευθύνεται στον ΠτΔ ζητώντας όπως υποστηρίξει έμπρακτα τις προσπάθειες του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες:

-Για τη σε συνεργασία με όλες τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες υιοθέτηση και εφαρμογή μιας προσέγγισης της αναπηρίας που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αναθεώρηση όλων των νομοθεσιών, των πολιτικών και πρακτικών.

-Για τον με ξεκάθαρο τρόπο επαναπροσδιορισμό των μηχανισμών συντονισμού, προαγωγής, προστασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τον με πλήρη σαφήνεια καθορισμό και διαχωρισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων τους ως οργάνων μείζονος σημασίας στο θέμα της αποτελεσματικής υλοποίησης της Σύμβασης από πλευράς της πολιτείας καθότι αυτοί θα έπρεπε να εκφράζουν την απαραίτητη, για κάθε πρωτοβουλία/στρατηγική/σχέδιο δράσης, πολιτική βούληση.

-Για καθορισμό μηχανισμού που θα εγγυάται την ορθή υλοποίηση των δράσεων και διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων με ακρίβεια καθώς και υπολογισμό του ακριβούς κόστους για κάθε προβλεπόμενη δράση.

-Για καθορισμό νέων δράσεων που κρίνονται απαραίτητες για περαιτέρω προώθηση και προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

-Για αντικατάσταση του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο από ένα ολοκληρωμένο νέο Στρατηγικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης με το οποίο να καλύπτονται οι απαιτήσεις των καταληκτικών παρατηρήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναδεικνύουν συγκεκριμένη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το κράτος, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τη Σύμβαση.

Μαρίνα Κουμάστα