• 245 εκατομμύρια ευρώ το επιπρόσθετο κόστος για το κράτος

• Αναλυτικά οι μειώσεις περικοπών ανά έτος και ανά κατηγορία

Του Σπύρου Σωτηρίου

Νομοσχέδιο που προνοεί τη σταδιακή επαναφορά των συντάξεων των αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημοσίου τομέα κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, μετά τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ κυβέρνησης και συντεχνιών για σταδιακή κατάργηση των αποκοπών μισθών και συντάξεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα υπάρξει ολική επαναφορά των αποκοπών μέχρι το 2023, με το επιπρόσθετο κόστος για τα κρατικά ταμεία να ανέρχεται περίπου στα 245 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη πενταετία. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά αποκοπών κατά το έτος 2018 (από 1/7/2018) και 2019 (από 1/1/2019) μειώνονται μόνο για τις κλίμακες μηνιαίων απολαβών €0,01 €1.000, €1.001,01 €1.500 και €1.500,01 €2.000.

Κατά τα έτη 2020-2023, οι μειώσεις στα ποσοστά αποκοπών επηρεάζουν όλες τις κλίμακες, μέχρι και την πλήρη απόσυρση όλων των αποκοπών (από 1/1/2023) και είναι ομοιόμορφες για όλες τις κλίμακες έτσι ώστε, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, να μη δημιουργείται στρέβλωση στο κρατικό μισθολόγιο. Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2018 εκτιμάται στα 20,7 εκ. ευρώ, ενώ για τα έτη 2019-2023 το μέσο ετήσιο κόστος εκτιμάται στα 45 εκ. ευρώ.

Η πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού μισθολογίου από το εν λόγω εκτιμώμενο κόστος, υπολογίζεται στις 1,8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως κατά την υπό αναφορά περίοδο.

Η μείωση των αποκοπών αναλυτικά μέχρι το 2023

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στο Νόμο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα οι αποκοπές των συντάξεων μειώνονται ποσοστιαία και επανακαθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι αποκοπές των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή/και της μηνιαίας σύνταξης μειώνονται ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ από ένα σεντ (€0,01) και άνω έως χίλια ευρώ (€1.000,00), κατά ποσοστό 1,8%,

(ii) για κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00), κατά ποσοστό 8,3%,

(iii) για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00), κατά ποσοστό 10,3%,

(iv) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00), κατά ποσοστό 13,5%,

(v) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), κατά ποσοστό 16%,

(vi) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω, κατά ποσοστό 17,5%.

(β) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 οι αποκοπές των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή/και της μηνιαίας σύνταξης μειώνονται ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00), κατά ποσοστό 5,8%,

(ii) για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00), κατά ποσοστό 7,8%, (iii) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00), κατά ποσοστό 13,5%,

(iv) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), κατά ποσοστό 16%,

(v) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω, κατά ποσοστό 17,5%.

(γ) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι αποκοπές των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή/και της μηνιαίας σύνταξης μειώνονται ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00), κατά ποσοστό 3,3%,

(ii) για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00), κατά ποσοστό 5,3%,

(iii) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00), κατά ποσοστό 11%,

(iv) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), κατά ποσοστό 13,5%,

(v) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω, κατά ποσοστό 15%.

(δ) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι αποκοπές των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή/και της μηνιαίας σύνταξης μειώνονται ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ από χίλια ευρώ και ένα σεντ (€1.000,01) και άνω έως χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00), κατά ποσοστό 0,8%,

(ii) για κάθε ευρώ από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ (€1.500,01) και άνω έως δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00), κατά ποσοστό 2,8%,

(iii) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00), κατά ποσοστό 8,5%,

(iv) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), κατά ποσοστό 11%,

(v) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω, κατά ποσοστό 12,5%.

(ε) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 οι αποκοπές των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή/και της μηνιαίας σύνταξης μειώνονται ως ακολούθως:

(i) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€2.000,01) και άνω έως τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00), κατά ποσοστό 5%,

(ii) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€3.000,01) και άνω έως τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000,00), κατά ποσοστό 7,5%,

(iii) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ (€4.000,01) και άνω, κατά ποσοστό 9%.

(στ) Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 τερματίζεται η μείωση των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή και της μηνιαίας σύνταξης.