Καμπανάκι από τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, ο οποίος εισηγείται την προώθηση οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων για τους ιδιοκτήτες, καλύτερο προγραμματισμό, τακτική παρακολούθηση και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου

Συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Ζαχαρίου

Πρόσφατα υπήρξαν περιστατικά κατάρρευσης παλαιών οικοδομών. Έχουν εξεταστεί ή/και προωθηθεί μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος;

Ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων στην Κύπρο έχουν ανεγερθεί πριν την εφαρμογή του σεισμικού κώδικα και τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής επίβλεψης. Αυτό, σε συνδυασμό και με την έλλειψη κουλτούρας συντήρησης των οικοδομών, έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν επικίνδυνες οικοδομές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα αυξηθούν και θα γίνει πιο συχνό το φαινόμενο της απροειδοποίητης κατάρρευσής τους, θέτοντας σε κίνδυνο περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Η τηρούμενη την αρχή της αναλογικότητας θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών, θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και άμβλυνση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών. Αυτό έχει αναγνωριστεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ωστόσο προκρίνει όπως η επιθεώρηση επιβληθεί μόνο στις οικοδομές δημόσιας χρήσης. Το ΕΤΕΚ βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών για την από κοινού ετοιμασία σχετικής νομοθετικής πρότασης, κάτι το οποίο ζητήθηκε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Αναγνωρίζεται όμως ότι για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται ενεργή και ολοκληρωμένη πολιτική. Δηλαδή, πέραν της τυχόν ρύθμισης της τακτικής επιθεώρησης, απαιτείται αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων επιβολής ή/και ενίσχυσή τους, καθώς και οικονομικά κίνητρα/αντικίνητρα στους ιδιοκτήτες, προγραμματισμός και τακτική παρακολούθηση.

Βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη συζήτηση σε σχέση με την ακαταλληλότητα αρκετών γηπέδων στην Κύπρο. Μάλιστα σε ορισμένα γήπεδα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τη στατικότητα των κερκίδων και άλλων εγκαταστάσεων. Μήπως παίζουμε με ανθρώπινες ζωές; Σας ικανοποιεί η «θεραπεία», η οποία δίνεται από τους αρμόδιους (κράτος, ΚΟΑ, ΚΟΠ κ.τ.λ.);

Αρκετά κτίρια στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων, είτε αυτά είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα είτε είναι αίθουσες αθλοπαιδιών, έχουν κατασκευαστεί πριν από κάποιες δεκαετίες με διαφορετικές απαιτήσεις από ό,τι επιβάλλουν οι σύγχρονοι κανονισμοί. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται ελλιπής συντήρηση. Το θέμα της καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί το ΕΤΕΚ και προς τούτο έχουν συσταθεί επιτροπές, οι οποίες ασχολούνται με το θέμα. Μέχρι σήμερα το ΕΤΕΚ έχει εκδώσει «Έντυπα Οπτικού Ελέγχου» και «Έντυπα Οπτικού Ελέγχου Σεισμικής Επάρκειας Κτιρίων», τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από Πολιτικούς Μηχανικούς για οπτικό έλεγχο και καταγραφή οιωνδήποτε ατελειών.

Ο έλεγχος αυτός ονομάζεται «Πρωτοβάθμιος Έλεγχος». Οι απόψεις του ΕΤΕΚ έχουν υιοθετηθεί από την «Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων», βάσει των οποίων γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα στάδιο μπορεί κάποιες από τις κτιριακές του εγκαταστάσεις να μην πληρούν την απαιτούμενη στατική επάρκεια. Είναι θεμιτό το μέρος αυτό του σταδίου να απομονώνεται μέχρι να επιδιορθωθεί και μετά να παραχωρείται για χρήση από το κοινό. Να διευκρινίσω ότι η σύνδεση της στατικής επάρκειας των κτιρίων με άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα η κάρτα φιλάθλου, δεν έχει καμία σχέση. Η θέση του Επιμελητηρίου είναι σαφής, ότι δηλαδή τα στάδια ως έργα στα οποία συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτική βάση και να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον πιστοποιείται η καταλληλότητά τους. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Απαιτείται ιεράρχηση των παραμέτρων και αυστηρός προγραμματισμός, για την υλοποίηση των απαραίτητων βελτιωτικών έργων κατά προτεραιότητα.

Η οικονομική συνεισφορά του ΚΟΑ και της ΚΟΠ θα είναι καταλυτική, ώστε η επιδιόρθωση/αναβάθμιση των σταδίων να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών έχει εισέλθει στον δεύτερο χρόνο της εφαρμογής του. Πώς αξιολογείτε τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα; Έχουν ακουστεί κάποια σχόλια ότι το ποσό της αποζημίωσης των ασκούμενων είναι χαμηλό. Πώς σχολιάζετε;

Η ανταπόκριση ήταν αρκετά ικανοποιητική. Από την έναρξη του έργου (Φεβρουάριος 2018) μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2019, έγιναν 240 τοποθετήσεις σε μελετητικά γραφεία, εργοληπτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, καθώς και σε τεχνικά τμήματα της κυβέρνησης και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, περιλαμβανόμενης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι περισσότερες τοποθετήσεις έγιναν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (88%). Επίσης, στην πλειοψηφία τους οι τοποθετήσεις ασκούμενων αφορούσαν γυναίκες (149) και άτομα του κλάδου της Αρχιτεκτονικής (172). Ακόμη, από την έναρξη του έργου μέχρι και σήμερα έχει δοθεί ποσό συνολικού ύψους 1,44 εκατ. ευρώ ως επίδομα πρακτικής άσκησης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω πως το ποσό που δίνεται στους ασκούμενους, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ το μήνα, είναι επίδομα κατάρτισης και όχι μισθός.

Το έργο επιτρέπει στις επιχειρήσεις που φιλοξενούν τους ασκούμενους να καταβάλλουν επιπλέον επίδομα ή να παρέχουν στους ασκούμενους άλλα ωφελήματα. Να σημειώσουμε ότι με βάση την πληροφόρηση που έφτανε κοντά μας, την περίοδο 2012 – 2016 σημαντικός αριθμός ασκούμενων μηχανικών υλοποίησε την πρακτική του, χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή, ενώ είχαμε και περιστατικά όπου νεαροί πτυχιούχοι είχαν δυσκολία να βρουν γραφείο ή επιχείρηση να υλοποιήσουν την άσκησή τους ακόμη και αμισθί. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει βοηθήσει ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων συναδέλφων για την εκτέλεση της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης και την εισδοχή τους στην αγορά εργασίας.

Ποια είναι η θέση του ΕΤΕΚ όσον αφορά τη θεσμοθέτηση κατώτατου εθνικού μισθού;

Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει έντονα το ΕΤΕΚ. Δυστυχώς, παρά τα σημεία ανάκαμψης της οικονομίας αλλά και του κατασκευαστικού κλάδου, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις εργοδότησης αρχιτεκτόνων και μηχανικών με μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό που υπάρχει θεσμοθετημένα για συγκεκριμένα ανειδίκευτα επαγγέλματα και δυστυχώς αρκετές φορές με μη ευνοϊκούς όρους εργοδότησης.

Γενικότερα, δυστυχώς στα επαγγέλματα των μηχανικών, στα οποία δεν υπάρχουν οργανωμένες συντεχνίες και συλλογικές συμβάσεις, οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς οδηγούν συχνά σε ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς για νέους επιστήμονες μηχανικούς, κάτι που παγιδεύει τις πλείστες επιχειρήσεις σε ένα φαύλο κύκλο ανταγωνισμού επί της τιμής των υπηρεσιών που προσφέρουν. Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η θέσπιση κατώτατου μισθού είναι ένα σύνθετο θέμα, το ΕΤΕΚ στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης του θέματος κατέθεσε τη θέση πως η σωστά αμειβόμενη εργασία σε επαγγέλματα μηχανικών από τους οποίους αναμένεται υψηλή προστιθέμενη αξία, θα οδηγήσει μεταξύ άλλων τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητα/παραγωγικότητά τους και θα τις ενθαρρύνει να είναι πιο αποτελεσματικές αξιοποιώντας την τεχνολογία και επενδύοντας στην ποιότητα.