Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ελεγκτικής για Ακάμα – «Ανεγέρθηκαν παράνομα κέντρα εστίασης/αναψυχής και κατοικίες»

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Περιβαλλοντική Διαχείριση Χερσονήσου Ακάμα.

Τα κύρια ευρήματα:

 • Ο καθορισμός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής «Natura 2000» διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τα προβλεπόμενα στις αρχικές μελέτες που εκπονήθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό, λόγω, όπως διαφαίνεται, αντιδράσεων των επηρεαζόμενων Κοινοτήτων. Αυτό αντίκειται στις πρόνοιες του άρθρου 4(1) της Οδηγίας των Οικοτόπων που διαλαμβάνει ότι, κατά τον καθορισμό των ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο περιβαλλοντικά κριτήρια και επιστημονικές πληροφορίες. Για το θέμα, υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία παράβασης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού σύμφωνα με Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δίκτυο «Natura 2000» στην Κύπρο είναι ανεπαρκώς καθορισμένο και υφίστανται ακόμα σημαντικά κενά αντιπροσώπευσης για διάφορους τύπους οικοτόπων και είδη, μερικά από τα οποία απαντώνται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) της Χερσονήσου Ακάμα.
 • Παρόλο που οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Χερσόνησος Ακάμα CY4000010» και «Κοίλη – Μαυροκόλυμπος – CY4000008» καθορίστηκαν ως ΕΖΔ, με τις ΚΔΠ 338/2021 και ΚΔΠ 294/2015, αντίστοιχα, οι πράξεις καθορισμού φαίνεται να πάσχουν, αφού δεν επισυνάφθηκαν σε αυτές οι χάρτες των ΕΖΔ, ώστε να έχουν αδιαμφισβήτητη δεσμευτική ισχύ, γεγονός που καταγράφει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αιτιολογημένη Γνώμη της ημερ. 6.4.2022. Επίσης, οι στόχοι διατήρησης, που καθορίστηκαν για τις πιο πάνω ΕΖΔ, με τα περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Μέτρα Προτεραιότητας για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) Διατάγματα (ΚΔΠ339/2021 και ΚΔΠ 292/2015), είναι ελλιπείς, αφού δεν είναι ολοκληρωμένοι και συγκεκριμένοι και δεν περιλαμβάνουν ποσοτικά και μετρήσιμα στοιχεία, με τα οποία να προσδιορίζεται ποσοτικά η συγκεκριμένη συμβολή των ΕΖΔ στο να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους οικοτόπους και είδη που περιλαμβάνονται στο επισήμως αναρτημένο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) της περιοχής Ακάμα, ενώ οι γενικοί στόχοι που έχουν τεθεί δεν λαμβάνουν, σε πολλές περιπτώσεις, υπόψη την κατάσταση διατήρησης του προστατευτέου αντικειμένου.
 • Ομοίως, οι πράξεις καθορισμού των περιοχών ΖΕΠ «Χερσονήσου Ακάμα CY4000023» και «Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης – Αγίας Παρασκευής CY4000016» (Διατάγματα Υπουργού Εσωτερικών ημερ. 18.12.2009 και 26.10.2007) φαίνεται να πάσχουν, αφού δεν επισυνάφθηκαν σε αυτά οι χάρτες των ΖΕΠ, ώστε να έχουν αδιαμφισβήτητη δεσμευτική ισχύ. Επίσης, δεν έχει ακόμα καθοριστεί το πλαίσιο και τα μέτρα διαχείρισης για τα είδη και τους οικοτόπους που χρήζουν προστασίας, αφού ο Υπουργός Εσωτερικών δεν έχει ακόμα εκδώσει σχετικά Διατάγματα, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 6(1)(β) του Ν.152(Ι)/2003.
 • Από εξέταση της πραγματικής κατάστασης, όσον αφορά στον κορεσμό των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών στη περιοχή, προέκυψαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με την ανάγκη επέκτασης, τα οποία τέθηκαν ενώπιον του ΠΣ, αλλά δεν απαντήθηκαν.
 • Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Η Υπηρεσία μας, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες ειδικής, σε θέματα βιοποικιλότητας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, εξωτερικής εμπειρογνώμονος, την οποία επέλεξε κατόπιν σχετικής διερεύνησης, και η οποία κατέχει ειδικές γνώσεις και διεθνή εμπειρία, προχώρησε στη διενέργεια ελέγχου που αφορούσε στην αξιολόγηση του ΤΣΑ και των βασικών του περιβαλλοντικών μελετών, συγκεκριμένα τη ΣΜΠΕ (αρχική και τροποποιημένη) και τη ΜΕΟΑ (αρχική και τροποποιημένη), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Γνωματεύσεων της Περιβαλλοντικής Αρχής, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο ικανοποιούνται οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις περιοχές του δικτύου «Natura 2000» της Χερσονήσου Ακάμα, όπως αυτές απορρέουν από τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες, συγκεκριμένα την Οδηγία των Οικοτόπων και, σε δεύτερο βαθμό, την Οδηγία ΣΠΕ, και όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κύρια σημεία και συμπεράσματα της έκθεσης της εμπειρογνώμονος έχουν υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στην Έκθεσή μας, ενώ αυτούσιο το κείμενο παρουσιάζεται ως Παράρτημα 1. Συνοπτικά, η Έκθεση της Εμπειρογνώμονος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης του ΤΣΑ οδήγησαν στον καθορισμό μιας σειράς μέτρων μετριασμού τα οποία βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τελικού ΤΣΑ. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, η εμπειρογνώμονας τονίζει ότι, παρά τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ετοιμασία της ΣΜΠΕ και τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο πλαίσιο της ΕΟΑ, οι τελικοί όροι που προτείνονται από την Περιβαλλοντική Αρχή και που βασίστηκαν στα επιστημονικά δεδομένα που τέθηκαν ενώπιον της Αρχής και της Ad Hoc Επιτροπής είναι η ελάχιστη απαίτηση για την προστασία, διατήρηση και διαφύλαξη των τεσσάρων περιοχών «Natura 2000» της Χερσονήσου Ακάμα.

Η πιο πάνω μελέτη κατέληξε στα εξής επιμέρους συμπεράσματα:

 • Δεδομένης της έλλειψης νομικής κατοχύρωσης διαχειριστικών μέτρων για την ΕΖΔ, αλλά και τη ΖΕΠ της «Χερσονήσου του Ακάμα», προκύπτει ότι δεν τηρούνται οι πρόνοιες του άρθρου 6(1) της Οδηγίας των Οικοτόπων, που αναφέρει ρητά την υποχρέωση των κρατών μελών για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων διατήρησης που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευτέων αντικειμένων. Προφανώς αυτή η έλλειψη δεν απορρέει από τις διαδικασίες αξιολόγησης του ΤΣΑ, αλλά σαφώς τις επηρεάζει.
 • Διαπιστώθηκαν αδυναμίες και ελλείψεις στην ΜΕΟΑ (αρχική και αναθεωρημένη) και στις Εκθέσεις ΕΟΑ. Στην τελική Έκθεση ΕΟΑ έγιναν προσπάθειες να καλυφθούν κάποιες από αυτές τις ελλείψεις, παρόλα αυτά παραμένουν κάποιες αδυναμίες οι οποίες δεν συνάδουν με τις πρόνοιες του άρθρου 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων για δέουσα εκτίμηση.
 • Αρχή της διατήρησης. Δεδομένης της απουσίας νομικά κατοχυρωμένων ειδικών στόχων διατήρησης των τεσσάρων περιοχών «Natura 2000» της ευρύτερης περιοχής του Ακάμα, η εμπειρογνώμονας δεν μπόρεσε να αποφανθεί εάν η αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΤΣΑ μπορεί να κριθεί ως ολοκληρωμένη και πλήρως έγκυρη. Το συμπέρασμα αυτό απορρέει από τις πρόνοιες του άρθρου 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων, το οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της αξιολόγησης των επιπτώσεων ενός έργου ή ενός σχεδίου βάσει των στόχων διατήρησης. Θεωρεί λοιπόν η εμπειρογνώμονας ότι ο προσδιορισμός ειδικών στόχων διατήρησης, δηλαδή στόχων που να είναι σαφείς και ακριβείς και να επιτρέπουν την εφαρμογή επιχειρησιακών μέτρων για τη διατήρηση ή/και την αποκατάσταση των οικοτόπων και ειδών σε ευνοϊκή κατάσταση ώστε να συμβάλλουν στον γενικό στόχο της Οδηγίας των Οικοτόπων σε εθνικό και βιογεωγραφικό επίπεδο, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί όχι μόνο της δέουσας εκτίμησης του ΤΣΑ, αλλά και του ίδιου του προτεινόμενου ΤΣΑ. Όπως και στην περίπτωση του άρθρου 6(1), η έλλειψη ειδικών στόχων διατήρησης δεν απορρέει από τις διαδικασίες αξιολόγησης του ΤΣΑ, αλλά σαφώς τις επηρεάζει.
 • Αρχή της προφύλαξης. Η εμπειρογνώμονας εντόπισε διάφορα θέματα για τα οποία η ΜΕΟΑ (αρχική και αναθεωρημένη) όχι μόνο δεν καταδεικνύει πέρα πάσης εύλογης επιστημονικής αμφιβολίας ότι οι επιπτώσεις στα προστατευτέα αντικείμενα και στους τόπους δε θα είναι αρνητικές, σωρευτικές και μη αναστρέψιμες, αλλά μάλιστα παραδέχεται ότι οι επιπτώσεις τους είναι αβέβαιες. Επισημαίνεται ότι, βάσει κατευθυντήριου οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την εφαρμογή στη διαδικασία του άρθρου 6(3), η αρχή της προφύλαξης συνεπάγεται ότι η απουσία αρνητικών επιπτώσεων σε τόπους «Natura 2000» πρέπει να αποδεικνύεται πριν από την έγκριση ενός σχεδίου ή έργου. Συνεπώς, αν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, τότε το σχέδιο ή έργο δεν μπορεί να εγκριθεί. EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ/02/2022 5
 • Η ΜΕΟΑ προτείνει μια αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων του ΤΣΑ ανά προτεινόμενη ζώνη, με συγκεκριμένες αναφορές στις πιθανές επιπτώσεις σε προστατευτέα αντικείμενα. Όμως δεν υπάρχει ποσοτική προσέγγιση των πιθανών επιπτώσεων στα είδη και στους οικοτόπους που αναφέρονται στην ανά ζώνη αξιολόγηση, αλλά ούτε και μια συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΤΣΑ ανά είδος και ανά τύπο οικοτόπου, ούτε και οποιαδήποτε αξιολόγηση για τους συγκεκριμένους οικοτόπους. Η αναθεωρημένη ΜΕΟΑ δεν καλύπτει τις ελλείψεις αυτές, ενώ η τελική Έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής καλύπτει μερικώς τις ελλείψεις με μια συνοπτική παρουσίαση σε μορφή πίνακα, η οποία θα έχρηζε περαιτέρω ανάλυσης έτσι ώστε να είναι σαφές πως εξάγονται τα συμπεράσματα.
 • Ανεπαρκής αξιολόγηση σωρευτικών επιπτώσεων. Με την εξαίρεση κάποιων επιγραμματικών αναφορών σε σωρευτικές επιπτώσεις, η ΜΕΟΑ δεν αξιολογεί τις σωρευτικές επιπτώσεις του ΤΣΑ και άλλων σχεδίων/έργων που είναι υπό υλοποίηση ή προβλέπονται. Συγκεκριμένα υπάρχουν τουλάχιστον εννέα σημαντικά σχέδια/έργα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Ακάμα και οι σωρευτικές επιπτώσεις των οποίων πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτό το πολύ σημαντικό κενό καλύφθηκε, αλλά μόνο μερικώς, στην τελική Έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής ημερ. 25.8.2022, η οποία συμπεριλαμβάνει σε Παράρτημα μια παρουσίαση των έργων και σχεδίων που μπορεί να έχουν σωρευτικές επιπτώσεις με το ΤΣΑ και η οποία προτείνει μια σύντομη ανάλυση για το καθένα, όμως αυτό δεν φαίνεται να έχει βασιστεί σε ενδελεχή αξιολόγηση όλων των παραμέτρων που απαιτούνται και δεν φαίνεται αν χρησιμοποιήθηκε κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αυτό συνεπάγεται αδυναμία πλήρους ανταπόκρισης στις πρόνοιες του άρθρου 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων που απαιτούν ενδελεχή αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων. Επίσης, η έλλειψη ταυτόχρονης εκπόνησης των ΤΣΑ και ΤΣΠ εκ μέρους της Πολεοδομικής Αρχής είναι, κατά τη γνώμη της εμπειρογνώμονος, αστοχία μιας και χάνονται σημαντικές ευκαιρίες αποτελεσματικού συντονισμού του σχεδιασμού τους και της συν-αξιολόγησής τους.
 • Μέτρα μετριασμού. Στη ΜΕΟΑ προτάθηκαν κάποια ρεαλιστικά και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού, όμως για κάποιες πρόνοιες οι εισηγήσεις που προτείνονται, κυρίως στην αναθεωρημένη ΜΕΟΑ του ΤΣΑ, αποτελούν μια ύστατη προσπάθεια δημιουργίας «δικλίδων ασφαλείας», προπαντός σε περιπτώσεις προνοιών όπου τα ρεαλιστικά μέτρα δεν μπορούν να εγγυηθούν σημαντικό μετριασμό των επιπτώσεων και έμμεσα αποτελούν παραδοχή ότι δεν υφίστανται αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού για τις συγκεκριμένες πρόνοιες. Τα μέτρα μετριασμού, που εν τέλη, ενσωματώθηκαν στην τελική Έκθεση ΕΟΑ, δεν συμπεριλαμβάνουν τις προαναφερθείσες «δικλίδες ασφαλείας». Αντιθέτως, συμπεριλαμβάνουν σαφή μέτρα τα οποία φθάνουν μέχρι την κατάργηση αυτών των προνοιών οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με μέτρα μετριασμού (π.χ. μεμονωμένη κατοικία, εξειδικευμένες αναπτύξεις Ίννιας και Δρούσειας, νέα Λατομική Ζώνη Ανδρολύκου).
 • Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, αλλά και σύμφωνα με το γράμμα της Οδηγίας των Οικοτόπων και τη νομολογία του ΔΕΕ, η υιοθέτηση των όρων που θέτει η Περιβαλλοντική Αρχή για τη διαδικασία δέουσας εκτίμησης, ώστε να αποφανθεί ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής είναι δεσμευτική για την αδειοδοτούσα αρχή και, συνεπώς, οι τελικοί όροι που έχουν καθοριστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή στην Έκθεση ΕΟΑ πρέπει να ενταχθούν στο σύνολό τους και χωρίς εξαιρέσεις στο τελικό ΤΣΑ, αλλιώς το ΤΣΑ δεν μπορεί να εγκριθεί.
 • Έλλειψη αξιολόγησης για δύο περιοχές «Natura 2000» του ΤΣΑ. Η ΜΕΟΑ είναι ελλιπής, αφού δεν κάνει καμία αναφορά ή παρουσίαση για τις δύο γειτονικές περιοχές, την ΕΖΔ «Κοίλη-Μαυροκόλυμπος CY400008» και τη ΖΕΠ «Φαράγγια Αγίας ΑικατερίνηςΑγίας Παρασκευής CY4000016», μέρος των οποίων καλύπτεται από το ΤΣΑ, και δεν αξιολογεί τις δυνητικές επιπτώσεις του ΤΣΑ σε αυτές τις δύο περιοχές. Να σημειωθεί ότι η αναθεωρημένη ΜΕΟΑ κάνει κάποιες σύντομες αναφορές στις εν λόγω περιοχές (όνομα και κωδικό), αλλά δεν παραθέτει κάποια ουσιαστική περιγραφή ή αξιολόγηση. Οι Εκθέσεις ΕΟΑ της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφέρονται και στις τέσσερις περιοχές, αλλά, λόγω της φύσεως των Εκθέσεων, οι σχετικές αναλύσεις ανά περιοχή είναι περιορισμένες.
 • Διαβουλεύσεις με το κοινό και τους εμπλεκόμενους φορείς. Παρόλο που διαφαίνεται ότι οι σχετικές διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό έχουν τηρηθεί τυπικά, όσον αφορά το αρχικό ΤΣΑ, κάποιες επιστημονικά υποστηριγμένες απόψεις εμπλεκόμενων φορέων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο τροποποιημένο ΤΣΑ χωρίς να έχει αιτιολογηθεί, ή χωρίς να έχει αιτιολογηθεί δεόντως από την Περιβαλλοντική Αρχή η μη συμπερίληψη των σχετικών απόψεων στο τροποποιημένο ΤΣΑ ή στους όρους που προτείνει στην Έκθεση ΕΟΑ.
 • Οδηγία ΣΠΕ. Η ΣΜΠΕ παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες για κάποιες υποχρεωτικές θεματικές ενότητες βάσει της Οδηγίας ΣΜΠΕ, όμως κάποιες άλλες θεωρούνται ως λιγότερο ικανοποιητικές (άλλα σχετικά σχέδια, στόχοι προστασίας σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο, εναλλακτικές λύσεις, παρακολούθηση). Η αναθεωρημένη ΣΜΠΕ αφορά μόνο την παρουσίαση των επιπτώσεων ανά ζώνη ή πολιτική του αναθεωρημένου ΤΣΑ. Συνεπώς, οι αδυναμίες που προαναφέρονται παραμένουν.
 • Πρόσβαση σε πληροφορίες. Η έλλειψη δημόσιας πρόσβασης στο αρχικό (και τροποποιημένο) ΤΣΑ είναι αντίθετη των προνοιών της Σύμβασης του Aarhus (και της σχετικής Οδηγίας 2003/4/ΕΚ) για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα αλλά και αντίθετη των προνοιών της Οδηγίας για τις ΣΜΠΕ. Προκαλεί απορία το πώς οι αρμόδιες Αρχές δέχτηκαν και μπόρεσαν να αξιολογήσουν ένα σχέδιο χωρίς να έχουν πρόσβαση στο πρωτογενές κείμενο και πώς αξιολόγησαν το ΤΣΑ μέσω των σχετικών πληροφοριών που παρέχονται στη σχετική ΜΕΟΑ.
 • Δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Κατά τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΔΠ δεν τηρήθηκαν οι πρόνοιες των άρθρων 6(1)και 6(3) της Οδηγίας των Οικοτόπων και ιδιαίτερα οι αρχές της προφύλαξης και διατήρησης, ενώ διαπιστώνεται ανεπαρκής αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων.
 • Το θέμα του επηρεασμού των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών τεμαχίων γης, από τα μέτρα προστασίας της περιοχής, εξετάστηκε επανειλημμένα από το Ανώτατο Δικαστήριο στο πλαίσιο προσφυγών που απορρίφθηκαν. Είναι γεγονός ότι για, σχετικά μικρό, μέρος της Χερσονήσου, είχαν στο παρελθόν καθοριστεί Ζώνες ανάπτυξης, αν και αυτό διάρκεσε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από τέσσερα μέχρι 12 χρόνια. Από την τελευταία κατάργηση των ζωνών αυτών, το 1989, έχουν μεσολαβήσει 33 χρόνια. Στην περίοδο που ακολούθησε την κατάργηση των Ζωνών ανάπτυξης, εξετάστηκε μεγάλος αριθμός προσφυγών στο Ανώτατο Δικαστήριο, που αναλύουμε εκτενώς στην Έκθεσή μας, που είχαν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητική έκβαση κατά των αιτούντων ιδιοκτητών γης.
 • Μέχρι σήμερα έχει δαπανηθεί ποσό πέραν των €3,7εκ. για μελέτες, στο πλαίσιο της διαδικασίας Διαχείρισης της Χερσονήσου του Ακάμα, ωστόσο μεγάλος αριθμός των εν λόγω μελετών παρουσιάζουν παραλείψεις και ελλείψεις. Επίσης, ακόμα και μελέτες, που κρίνονται εξαιρετικά σημαντικές, και περιέχουν ουσιώδεις εισηγήσεις για την ορθολογιστική διαχείριση της Χερσονήσου, δεν φαίνεται να λήφθηκαν δεόντως υπόψη κατά την ετοιμασία του ΤΣΑ.
 • Παρανομίες. Εντός των περιοχών «Natura 2000» ΤΚΣ (CY4000010) και ΖΕΠ (CY4000023) «Χερσόνησος Ακάμα» ανεγέρθηκαν παράνομα κέντρα εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια και αναψυκτήρια) και κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις αυτές ελέγχονται και από πλευράς τήρησης των προνοιών των Οδηγιών των Οικοτόπων και Πτηνών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.