Στη Βουλή εναρμονιστικό ν/σ για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Στη Βουλή βρίσκεται εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, με την παράκληση αυτό να κατατεθεί και να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, καθώς η σχετική Οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ έως στις 19 Δεκεμβρίου, 2015 και λόγω της μη έγκαιρης μεταφοράς της η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε προειδοποιητική επιστολή/παράβαση ημερομηνίας 22 Ιουλίου, 2016.

Το νομοσχέδιο ενεκρίθη από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία της 24ης Αυγούστου
και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση του σε Νόμο.

Με βάση τη συνοδευτική έκθεση, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου, 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους.

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι η Οδηγία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των τροποποιήσεων της ενώ το προσχέδιο του νομοσχεδίου καταργεί τον περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμο του 2002 (Ν. 183(Ι)/2002).

Προστίθεται ότι η αρμόδια Αρχή για μεταφορά της νέας Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και αναφέρεται ότι για τον καταρτισμό του νομοσχεδίου προηγήθηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι στο νομοσχέδιο υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη νομοθεσία (Ν. 183(Ι)/2002) ως προς το ότι το πεδίο εφαρμογής της νέας Οδηγίας καλύπτει όλα τα πολιτιστικά αγαθά που χαρακτηρίζονται ως «εθνικός θησαυρός καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις εθνικές διοικητικές διαδικασίες. Διαλαμβάνει ότι πολιτιστικά αγαθά δεν θα πρέπει να ανήκουν σε κατηγορίες ή να ανταποκρίνονται σε κατώτατα όρια παλαιότητας και/ή κατώτατα όρια οικονομικής αξίας,

Με το νομοσχέδιο η προθεσμία προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο το αγαθό που εντοπίστηκε σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί πολιτιστικό αγαθό επεκτείνεται από δύο μήνες σε έξι μήνες, η προθεσμία για την άσκηση αγωγής επιστροφής επεκτείνεται από ένα έτος σε τρία έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία το κράτος μέλος από το έδαφος του οποίου το πολιτιστικό αγαθό είχε απομακρυνθεί παράνομα, έλαβε γνώση του τόπου όπου βρισκόταν το πολιτιστικό αγαθό και της ταυτότητας του νομέα ή κατόχου του, η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών Αρχών για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην Οδηγία θα πρέπει να διεξάγεται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System, IMI).

Διαλαμβάνει ακόμα ότι ο νομέας του πολιτιστικού αγαθού θα πρέπει να αποδείξει, για σκοπούς αποζημίωσης όταν διεξαχθεί η επιστροφή, ότι κατά την απόκτηση του πολιτιστικού αγαθού άσκησε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή.

Εναρμονιστκό νομοσχέδιο διαβιβάστηκε στη Βουλή και από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά τροποποίηση της νομοθεσίας των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών για εναρμόνιση της κυπριακής έννομης τάξης με τη σχετική οδηγία της 26ης Ιουνίου του 2013. Αρμοδιότητα στην προώθηση και εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας έχει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο ενεκρίθη από το Υπουργικό στις 24 Αυγούστου.

ΚΥΠΕ

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy