Στην τελική ευθεία για κατώτατο μισθό, αν και είναι ακόμα θολά πολλά θέματα

Η υπουργός έθεσε ως χρονοδιάγραμμα το τέλος Μαΐου, παραμένουν όμως ακόμα σημαντικές διαφορές μεταξύ των κοινωνικών εταίρων

Του Γιάννη Κακαρή

Προς ολοκλήρωση οδηγείται η συζήτηση για τον καθορισμό Εθνικού Κατώτατου Μισθού ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Η Υπουργός Εργασίας έθεσε τελικό χρονοδιάγραμμα για να υπάρξει μια κατάληξη στο ζήτημα μέχρι το τέλος Μαΐου.

Ωστόσο το ύψος του κατώτατου αλλά και η μεθοδολογία υπολογισμού του είναι τα ζητήματα στα οποία συνεχίζουν να διατηρούν αντίθετες θέσεις εργοδοτική πλευρά και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης στη συζήτηση μπαίνει και η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του, ώστε να προετοιμαστούν οι εργοδότες και να μη δημιουργηθεί σοκ στην αγορά, όπως λένε. Φαίνεται ότι αυτό το χρονικό διάστημα ανέρχεται στους 6 μήνες, οπότε αναμένεται να εφαρμοστεί στο τέλος του χρόνου και μια ανάσα πριν τις προεδρικές εκλογές.

Ως εκ τούτου, λόγω ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο, οι κοινωνικοί εταίροι είναι αρκετά συγκρατημένοι στις τοποθετήσεις τους.

Όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να υπερισχύουν του ΕΚΜ

Μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, οι συντεχνί­ες έχουν μια καλύτερη αντίληψη για το πώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα η υπουρ­γός.

Peo Akel Sotiroulla Stefanos 14 Scaled

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτη­ρούλα Χαραλάμπους, επεσήμανε ότι εί­ναι σημαντική η διάρκεια της περιόδου προσαρμογής και τόνισε παράλληλα ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να οδηγήσει σε διά­βρωση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων.

Όπως εξήγησε, όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό στο επάγγελμα, τότε πρέπει να υπερισχύει του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ). Πρόσθεσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΑΤΑ να λαμβάνεται υπόψιν στην αναπροσαρμογή του κα­τώτατου, αφού αυτή τη στιγμή δεν απο­λαμβάνουν όλοι την ΑΤΑ, αλλά μόνο όσοι έχουν συλλογικές συμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά το ύψος του ΕΚΜ, τό­νισε ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν το κόστος ζωής και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να οδηγήσει στη σμί­κρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Υπέδειξε όμως ότι «η συζήτηση δεν μπορεί να εγκλωβιστεί μόνο στους αριθμούς και τα ποσοστά. Η μεθοδολογία που ακολουθεί το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η Ε.Ε. είναι συγκεκριμένη και οδηγεί, κατά την άποψή μας, σε έναν αριθμό που είναι δε­δομένος», κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, αμφισβη­τούν οι εργοδότες.

Από την πλευρά του ο Γ.Γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, εξέφρασε την ικανοποίησή του από το γε­γονός ότι έχει τεθεί συγκεκριμένο ορόσημο, παρά το ότι υπάρχουν ακόμη διαφορετικές προσεγγίσεις, ερμηνείες και απόψεις.

Andreas Matsas

Σημείωσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γε­γονός ότι έχει διευκρινιστεί με ρητή πρόνοια ότι ο ΕΚΜ δεν θα ανταγωνίζεται τις συλλογικές συμβά­σεις.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΕΚΜ αναμένεται να είναι ελαφρώς πιο κάτω από το 60% του εθνικού διάμεσου μισθού (του οποίου δεν έχει συμφωνηθεί ο τρόπος καθορισμού).

Οι εργοδότες ζητούν διευκρινίσεις και εξάμηνη παράταση στην εφαρμογή του ΕΚΜ

Kebe Tsiakkis

Ο Γ.Γ. του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, επεσήμανε ότι πρέπει να δοθεί περίοδος προειδοποίησης στις επιχειρήσεις, ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του ΕΚΜ. Αυτή η περίοδος είπε ότι πρέ­πει να είναι 6 μήνες.

Σημείωσε ότι πρέπει να συμφωνη­θούν τα κριτήρια με τα οποία θα υπολο­γίζεται ο διάμεσος μισθός και το ποσο­στό υπολογισμού του Εθνικού Κατώτατου Μισθού. Δηλαδή, αν ο διάμεσος μισθός είναι €1.500 και το ποσοστό υπολογισμού στο 60%, τότε ο ΕΚΜ θα είναι €900. Ωστόσο δεν θέλησε να αναφερθεί σε συγκε­κριμένους αριθμούς.

Επίσης, είπε ότι πρέπει να καθορι­στεί η συχνότητα αναθεώρησής του και ο μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται.

Υπογράμμισε δε ότι οι εργοδότες δεν είναι απόλυτα σίγουροι ότι έχει ξεκαθα­ρίσει ποια θα είναι η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, γι’ αυτό ζήτησαν διευ­κρινίσεις.

Όπως επεσήμανε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα πρέπει να μπορούν να αντέξουν το κόστος οι επιχειρήσεις και να είναι μια απόφαση αμοιβαία επωφελής, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

Διευκρινίσεις ζητά και η ΟΕΒ, με τον Γενικό Διευθυντή Μιχάλη Αντωνίου να αναφέρει στη «Χα­ραυγή» ότι «υπάρχουν θέματα τεχνικού χαρακτήρα στον υπολογισμό του διάμεσου, για αυτό θέλουν να τα συζητήσουν λεπτομερώς με τον αναλογιστή που έκανε τη σχετική μελέτη για το κράτος».

Σημείωσε ότι μεγάλη αγωνία της ΟΕΒ είναι να ξεκινήσει ο νέος θεσμός συντηρητικά και συνετά, έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στην οικονομία να επιμε­τρήσει τα πραγματικά δεδομένα. Εάν, τόνισε, δεν επιτυγχάνεται κάποιος από τους δύο στόχους της ΟΕΒ για βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων και διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, τότε να γίνει το επόμενο βήμα σε χρόνο που θα κα­θοριστεί στα πλαίσια κοινωνικού διαλόγου.

 

Διαφωνεί η ΟΕΒ με το δικαίωμα αποσύνδεσης στην τηλεργασία

Εκτός από τη θέσπιση του Εθνι­κού Κατώτατου Μισθού, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα συζήτησε και μια σειρά από άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων και τη νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας.

Η υπουργός έδωσε το νομοσχέδιο στους κοινωνικούς εταίρους και πλέον αναμένει τις τελικές τους τοποθετήσεις. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι συντεχνίες και οι εργοδότες είναι ικανοποιημένοι, ωστόσο η ΟΕΒ ζητά να μη συμπεριληφθεί το δικαίωμα των εργα­ζομένων να αποσυνδέουν τον ηλεκτρονικό υπολο­γιστή τους όταν ολοκληρώνεται η εργασία.

 

Mixalis Antoniou

Σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή» ο Γ.Γ. της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία εί­ναι ικανοποιημένη σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση το δικαίωμα στην αποσύν­δεση και 1-2 θέματα δευτερευούσης σημασίας. Όπως εξήγησε, το δικαίωμα αποσύνδεσης είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα που συζητούνται σε ευ­ρωπαϊκό επίπεδο, γι’ αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει κατάληξη και ακολούθως να ενσωματώσουμε τη ρύθμιση στη δική μας νομοθεσία.

Η ΣΕΚ, διά μέσω του Γ.Γ. Ανδρέα Μάτσα, εκφρά­ζει απόλυτη ικανοποίηση, καθώς, όπως μας ανέ­φερε, λήφθηκαν υπόψιν σχεδόν όλες οι θέσεις που κατέθεσε η ΣΕΚ. Σημείωσε ότι σε γενικές γραμμές διασφαλίζεται ότι η τηλεργασία θα είναι κατ’ επι­λογή δικαίωμα του εργαζόμενου, διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, καθώς και ότι τα δικαιώματα του εργαζόμενου παραμένουν τα ίδια. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι ο εργαζόμενος θα έχει και το δικαίωμα στην αποσύνδεση, για να μην παρα­τηρείται το φαινόμενο οι εργοδότες να αναθέτουν δουλειά ανεξαρτήτως ώρας.

Ο Α. Μάτσας πρόσθεσε ότι λαμβάνονται υπό­ψιν ακόμα η παραχώρηση όλου του τεχνικού εξο­πλισμού και το επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει στον εργαζόμενο.

Από την πλευρά της η ΠΕΟ είναι συγκρατημέ­νη, καθώς θέλει να μελετήσει το τελικό κείμενο. Η Γ.Γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλλα Χαραλάμπους, έθεσε στο ΕΣΣ πολύ έντονα την ανάγκη για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας τους.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.