Στο 20% οι φοροαπαλλαγές για ασφαλιστήρια και ταμεία προνοίαςΑλλαγή της νομοθεσίας μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής

 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα το νομοσχέδιο με το οποίο αυξάνεται το ποσοστό για τις φοροαπάλλαξιμες δαπάνες για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας, από το 1/6 του εισοδήματος που είναι σήμερα στο 1/5.

Στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αναφέρεται ότι σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να αμβλυνθεί ο περιορισμός επί των εισφορών φυσικών προσώπων από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος στο 1/5 αναφορικά με εισφορές σε ασφαλιστήρια σχεδίων ζωής, σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, σε ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος εισφορές μέχρι και το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος φυσικού προσώπου, οι οποίες αφορούν:

• Εισφορές σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

• Συνεισφορές σε ασφαλιστικά σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

• Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, ταμεία συντάξεων και ταμεία προνοίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με τις πιο πάνω ρυθμίσεις αυξάνεται το περιθώριο φορολογικής έκπτωσης για φυσικά πρόσωπα λόγω ασφαλιστικών εισφορών από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος στο 1/5, με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία προνοίας και σχέδια υγείας.