Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο, εναρμονιστικό νομοσχέδιο, με τον οποίο θα γίνει διασύνδεση του μητρώου εταιρειών που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη με την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου που συζήτησε το νομοσχέδιο Σύμφωνα με τη διασύνδεση συνδέεται ουσιαστικά το μητρώο εταιρειών της Κύπρου με τα άλλα μητρώα εταιρειών των άλλων κρατών μελών και έτσι επιτυγχάνεται η βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν εταιρείες.