Η στρατηγική της ΕΕ για τις ανανεώσιµες πηγές

Η ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεµβρίου ψήφισε την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ανανεώσιµες πηγές. Η αρχική Οδηγία, η οποία είχε εγκριθεί το 2018, στόχευε στην αξιοποίηση των ΑΠΕ στην ΕΕ, σε ποσοστό 32% έως το 2030, αλλά ακόµη δεν έχει εφαρµοστεί πλήρως από τα κράτη-µέλη. Στο πλαίσιο, ωστόσο, της δέσµης “Fit for 55”, η Κοµισιόν κατέθεσε αναδιατύπωση της οδηγίας προτείνοντας αύξηση του στόχου στο 40%, καθώς και νέους, συγκεκριµένους τοµεακούς στόχους (για κτίρια, θέρµανση και ψύξη, µεταφορές και βιοµηχανία). Η αναδιατύπωση περιελάµβανε, επίσης, πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση της συνδεσιµότητας µε το δίκτυο και την ενσωµάτωση ΑΠΕ, τα χαρακτηριστικά της δασικής βιοµάζας και την παρακολούθηση.

Η έκθεση που τέθηκε ενώπιον της ολοµέλειας του Ευρωκοινοβουλίου είχε πολλά προβληµατικά σηµεία. Αρχικά οι στόχοι που τίθενται, αν και υψηλότεροι από τους αρχικούς που πρότεινε η Κοµισιόν, δεν είναι όσο φιλόδοξοι θα έπρεπε να είναι ώστε να µπορέσουν πραγµατικά να συµβάλουν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

Εξίσου προβληµατικό είναι το γεγονός ότι οι στόχοι που προωθεί η έκθεση δεν είναι δεσµευτικοί, ούτε για τα κράτη-µέλη αλλά ούτε για τους επιµέρους τοµείς, όπως τις µεγάλες βιοµηχανίες που είναι και οι κύριοι ρυπαντές. Έτσι, το αποτέλεσµα θα είναι και πάλι αβέβαιο. Επίσης, το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίµων µε βάση τις καλλιέργειες εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό.

Η οµάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο υπογράµµισε πως, αν και οι προτάσεις της Οδηγίας κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, εντούτοις δεν επαρκούν ούτε είναι αρκετά φιλόδοξες για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

∆εν υπάρχει καµία αναφορά σε δεσµευτικούς στόχους για τους επιµέρους τοµείς, ούτε σε δεσµευτικούς εθνικούς στόχους, κάτι που κρίνεται απαραίτητο ώστε να µπορέσουµε να επιτύχουµε τους στόχους που έχουν τεθεί για αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. Αντί αυτού δίνεται ρόλος ρυθµιστή στην Κοµισιόν, η οποία στη βάση και του κανονισµού για τη διακυβέρνηση θα επιβλέπει τα κράτη-µέλη.

Σοβαρή αδυναµία αποτελεί και η απουσία ουσιαστικής αναφοράς στην ανάγκη αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας και στήριξη των πιο ευάλωτων οµάδων.

Για τους πιο πάνω λόγους η οµάδα της Αριστεράς καταψήφισε την έκθεση καλώντας την ΕΕ να προχωρήσει επιτέλους στην υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Όπως τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, µέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου, το σηµαντικότερο είναι να υπάρξει, επιτέλους, η πολιτική βούληση εκ µέρους των κυβερνώντων, ώστε να προωθήσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε όλους τους τοµείς. Να προχωρήσουν σε ουσιαστικές, δηµόσιες επενδύσεις για την προώθηση των απαραίτητων υποδοµών και να στηρίξουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις ώστε να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό µας σύστηµα θα διασφαλίσει µείωση των εκποµπών και ταυτόχρονα φθηνή ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στην Κύπρο, παρά τις επανειληµµένες προτάσεις του ΑΚΕΛ για διενέργεια µειοδοτικών διαγωνισµών για την ανάπτυξη ΑΠΕ, η κυβέρνηση συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα καθιστώντας τον τόπο µας ουραγό στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ.

Το ΑΚΕΛ, µαζί µε την οµάδα τις Αριστεράς, θα συνεχίσει να διεκδικεί νέες πολιτικές οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος των λαών. Ο πράσινος καπιταλισµός που εξοντώνει οικονοµικά τους λαούς και επιβραβεύει µε πακτωλό χρηµάτων τους κύριους ρυπαντές, ως «πράσινα µονοπώλια», δεν µπορεί να συνεχιστεί.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.