Συλλογή υπογραφών για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις από την ομώνυμη ομάδα πρωτοβουλίας

¸êôáêôï Åðáñ÷éáêü ÓõíÝäñéï ôçò ÅÊÕÓÕ ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò ÇëéêéùìÝíùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá óôçí óõíÝ÷åéá ðïñåßá äéáìáñôõñßáò, Ëåõêùóßá 04 Ïêôùâñßïõ 2022. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Παγκύπρια εκστρατεία συλλογής υπογραφών, που θα γίνει και διαδικτυακά με αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις αποφάσισε ομόφωνα η ομάδα Πρωτοβουλίας για Κατάργηση του Πέναλτι 12% στις Συντάξεις, στη νέα της συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στο Οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή και νέων Οργανώσεων.

‘Οπως ανακοίνωσε η ΕΚΥΣΥ, αποφασίστηκε παράλληλα, να ζητηθούν συναντήσεις με τα κόμματα και τους υποψήφιους Προέδρους για να δοθεί η δυνατότητα στη Ομάδα Πρωτοβουλίας  να τους ενημερώσει  και να ζητήσει  την στήριξή τους.

Προστίθεται πως η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα αξιολογήσει στη συνέχεια τα αποτελέσματα των ενεργειών και αναλόγως θα προγραμματιστούν οι επόμενες ενέργειες της.

Σημειώνεται, στην ανακοίνωση ότι με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 63 έχουν όσοι εργάστηκαν και κατέβαλαν εισφορές για περίοδο από 33 μέχρι και 50 χρόνια και είναι παραπλανητική η προσπάθεια να λεχθεί ότι αυτό ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους.

Διευκρινίζεται ακόμα πως οι Οργανώσεις που αποτελούν την Ομάδα Πρωτοβουλίας Για Κατάργηση του Πέναλτι 12% στις συντάξεις είναι: ΠΕΟ, ΕΚΥΣΥ, ΠΟΒΕΚ, Κίνηση για Άμεση Κατάργηση του 12% των Αποκοπών για σύνταξη στα 63 για όλους, Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων, Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ, Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων, ΕΔΟΝ, Νεολαία Οικολόγων, Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων, Σύνδεσμος Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας, ΣΥ.Μ.Ε.Α., ΠΟΑΣΟ, Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, ΕΔΕΦ, ΠΣΕΜ.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.