Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οι αφαιρέσεις από το LULUCF

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, την απλούστευση των κανόνων συμμόρφωσης, τον καθορισμό των στόχων των κρατών μελών για το 2030 και τη δέσμευση για συλλογική επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2035 στον τομέα της χρήσης γης, της δασοπονίας και της γεωργίας, και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 όσον αφορά τη βελτίωση της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της προόδου και της επανεξέτασης.

 

Η ΕΟΚΕ συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και συμφωνεί απόλυτα με την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών και άμεσων δράσεων. Απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς προκειμένου, αφενός, να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή, η στήριξη και η οικειοποίηση από τους πολίτες και τις τοπικές κοινότητες και, αφετέρου, να δημιουργηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση για τη στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Η διαχείριση της γης πρέπει να γίνεται προσεκτικά σε όλα τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας και παρέχοντας τις απαραίτητες ευκαιρίες χρηματοδότησης

Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας είναι αλληλένδετα και πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Η απώλεια οικοτόπων, η ρύπανση, η υπερβολική συγκομιδή και η εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διασφαλιστεί η διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και η εκπλήρωση του ζωτικού κοινωνικού και οικονομικού ρόλου των χερσαίων τομέων

Η εισαγωγή βιομάζας συνοδεύεται από συγκεκριμένους συναφείς κινδύνους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εισαγωγές βιομάζας να οδηγήσουν σε αποψίλωση των δασών στις χώρες προέλευσης

Οι κοινωνικοί εταίροι και οι σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να συμμετάσχουν τόσο στις φάσεις σχεδιασμού όσο και στην υλοποίηση ολόκληρου του πακέτου Fit for 55.

Την γνωμοδότηση μπορείτε να την βρείτε εδώ

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy