Συνολικά 145 καταγγελίες το τελευταίο 24ωρο για παραβίαση μέτρων

Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε καταγγελίες 143 πολιτών και 2 υποστατικών για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, προέβη η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο, που έληξε στις 6:00 σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο 12.246 ελέγχων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του κλάδου επικοινωνίας της Αστυνομίας, κατά επαρχία, στη Λευκωσία διενεργήθηκαν 3.200 έλεγχοι και έγιναν 40 καταγγελίες πολιτών, ενώ στη Λεμεσό υπήρξαν καταγγελίες 33 πολιτών, έπειτα από 3.370 ελέγχους.

Στη Λάρνακα διενεργήθηκαν 1.325 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 15 πολίτες και 1 υποστατικό.

Στην Πάφο, η Αστυνομία κατήγγειλε 13 πολίτες και 1 υποστατικό για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, ύστερα από τη διενέργεια 837 ελέγχων. Στην Αμμόχωστο διενεργήθηκαν 2.103 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 31 πολίτες.

Διενεργήθηκαν επίσης 792 έλεγχοι στην περιοχή Μόρφου χωρίς καταγγελίες, ενώ έγιναν 52 έλεγχοι από τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία χωρίς να υπάρξουν καταγγελίες. Καταγγελίες δεν υπήρξαν και στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Τέλος, από το Τμήμα Τροχαίας διενεργήθηκαν 533 έλεγχοι με 11 καταγγελίες πολιτών, παγκύπρια, ενώ η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) διενήργησε 34 ελέγχους χωρίς καταγγελίες.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.