Τα άτοµα µε αναπηρία ζητούν να γίνει η ζωή τους ισότιµη µε τη δική µας

Έλα στο Google News

Το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε την 3η ∆εκεµβρίου ως Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία. Αυτή τη µέρα, η κοινωνία, οι κυβερνήσεις και οι οργανισµοί εστιάζουν στα δικαιώµατα και στις δυνατότητες αυτών των ατόµων καθώς και στην υλοποίηση µεταρρυθµίσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στόχος είναι η οµαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η επιλογή της ηµεροµηνίας αυτής συνδέεται µε την υιοθέτηση από τον διεθνή οργανισµό στις 3 ∆εκεµβρίου του 1982 µιας δράσης που οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία στις 30 Μαρτίου του 2007.

Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012. Πάνω απο 169 είναι τα κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ. Η Σύµβαση του ΟΗΕ αποτελεί το πρώτο νοµικά δεσµευτικό διεθνές µέσο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των ΑµεΑ. Τη Σύµβαση έχει προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της.

Η δε κάρτα της ΕΕ εξασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση των ΑµεΑ σε όλους τους τοµείς και πέραν των συνόρων της. Η ΕΕ επίσης θα στηρίξει τα εθνικά µέτρα για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα αναπηρίας και βελτίωση της χρήσης των χρηµατοδοτικών µέσων της. Ο όρος αναπηρία αναφέρεται στον περιορισµό έργου, λόγου ή άµεσης αντίληψης τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εµποδίων σε σηµαντικές πτυχές της ζωής όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η απασχόληση, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση και άλλα. Η αναπηρία σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. επηρεάζει περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο συνανθρώπους µας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταγωγής ή χρώµατος. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εµποδίων. Η Επιτροπή επισηµαίνει οκτώ βασικούς τοµείς δράσης: προσβασιµότητα, συµµετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, κοινωνική προστασία και εξωτερική δράση.

Η Εθνική µας Στρατηγική συνάδει µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία (2010-2020) και σκοπός της είναι να καθορίσει το όραµα, τις αξίες και τους στόχους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την υλοποίηση των δικαιωµάτων των πολιτών µε αναπηρίες όπως καθορίζονται από τη Σύµβαση του ΟΗΕ. Η υλοποίηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου ∆ράσης απαιτεί συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων υπουργείων. Επιπρόσθετα είναι επιθυµητή και απαραίτητη η διαβούλευση µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ΑµεΑ καθώς και η ενεργός και εποικοδοµητική εµπλοκή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Προτεραιότητα των ∆ράσεων είναι η διασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στο φυσικό περιβάλλον, µεταφορές, πληροφόρηση, εκπαίδευση, εργασία, δηµόσια υγεία και νοσηλευτικά ιδρύµατα, πολιτιστική ζωή, υπηρεσίες και επικοινωνία.

Η προσβασιµότητα είναι το ελάχιστο που οφείλουν να διασφαλίσουν στους ΑµεΑ η εκτελεστική και η νοµοθετική εξουσία καθώς και η κοινωνία τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα ώστε τα άτοµα µε αναπηρία να είναι ισότιµα µέλη της κοινωνίας. Η ισότητα και η µη διάκριση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που αναγνωρίζει ίση προστασία και ίσα προνόµια έναντι του νόµου αφού κατά καιρούς τα ΑµεΑ υπήρξαν θύµατα αποτρόπαιων πράξεων. Είναι υποχρέωση του κράτους όχι µόνο να απαγορεύσει όλες τις διακρίσεις που βασίζονται στην αναπηρία αλλά και να εγγυηθεί στα ΑµεΑ ίση και αποτελεσµατική νοµική προστασία κατά των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα. Τα κοινωνικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν τα ΑµεΑ οφείλονται στην έλλειψη πληροφόρησης και ενηµέρωσης του κόσµου.

Είναι αναγκαία η κοινωνική ευαισθητοποίηση ως καταλυτικός παράγων για την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους. Η λήψη µέτρων κατάλληλων να αφυπνίσουν την κοινωνία πρέπει να αρχίζει από το επίπεδο της οικογένειας, το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και ειδικά προγράµµατα προς την κατεύθυνση αυτή. Τόσο η κυβέρνηση όσο και η κοινωνία επιβάλλεται να δείξουν έµπρακτα τον σεβασµό τους στη διαφορετικότητα και την αξιοπρέπεια των ΑµεΑ διότι αυτό αποτελεί κριτήριο προόδου και πολιτισµού µιας κοινωνίας. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν ζητούν να γίνει η ζωή τους ευκολότερη αλλά ίση και ισότιµη µε τη δική µας.

ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.