Τα ευρωπαϊκά προγράμματα να στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις και την έρευνα στον τομέα της Υγείας

Young couple of students working at robotics lab

Η ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε το πρόγραµµα «Ορίζοντας Ευρώπη», το οποίο θα αποτελέσει το κύριο ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΕ για την περίοδο 2021 -2027. Είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραµµα – πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτοµία.

Με τη συµβολή και του ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, ο οποίος ήταν ο σκιώδης εισηγητής για τη διαµόρφωση του προγράµµατος «Ορίζοντας Ευρώπη», εκ µέρους της οµάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), το τελικό κείµενο έχει πολλά θετικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, ένας από τους κύριους στόχους του προγράµµατος είναι η προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μάλιστα, έχει αποφασιστεί πως το 35% του κονδυλίου που θα διατεθεί για το πρόγραµµα θα αξιοποιηθεί προς επίτευξη του στόχου αυτού. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προώθηση της έρευνας για την υγεία και δη για την καταπολέµηση του καρκίνου. Προωθείται, επίσης, η έρευνα για στήριξη του Πολιτισµού καθώς και η καινοτοµία στον τοµέα της Γεωργίας.

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά στο κύριο ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΕ τίθεται ως βασικός σκοπός η υποστήριξη και ενίσχυση των κρατών που παρουσιάζουν αδυναµίες, µε τη µεταφορά τεχνογνωσίας, την καλλιέργεια της ικανότητας για καινοτοµία και την εµπέδωση καλών πρακτικών. Οι φορείς (π.χ. Πανεπιστήµια) από τα εν λόγω κράτη θα µπορούν να είναι συντονιστές των ερευνητικών προτάσεων και να συνεργάζονται µε ιδρύµατα υψηλών επιδόσεων. Μεταξύ των κρατών – µελών που σηµειώνουν χαµηλές επιδόσεις και θα δεχτούν ιδιαίτερη στήριξη είναι και η Κύπρος.

Εξίσου σηµαντικό, δε, είναι πως το 70% του προϋπολογισµού που θα δοθεί από τo Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Καινοτοµίας για την ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών, υψηλού ρίσκου, οι οποίες ενέχουν υπερβολικό κίνδυνο για ιδιώτες επενδυτές, προορίζεται ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που δηµιούργησε η πανδηµία, µε τις αυξηµένες ανάγκες για αντιµετώπιση των προκλήσεων στον τοµέα της Υγείας, αλλά και των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η οµάδα της Αριστεράς (GUE/NGL) αποφάσισε να υπερψηφίσει το νέο ερευνητικό πρόγραµµα, υπογραµµίζοντας πως προτεραιότητα είναι η αύξηση της συµµετοχής των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς διαχώρισαν τη θέση τους από τη συµπερίληψη στο πρόγραµµα της χρηµατοδότησης της έρευνας για την αµυντική βιοµηχανία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.