Τα μέτρα για ένταξη Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας παρουσίασε ο Παναγιώτου στο Συμβούλιο ΕΕ

Ï Õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí, ÃéÜííçò Ðáíáãéþôïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðñþôçò çìÝñáò ôïõ Óõìâïõëßïõ Áðáó÷üëçóçò, ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò, Õãåßáò êáé Êáôáíáëùôþí ôçò ÅÅ, óå óýíèåóç Õðïõñãþí Áðáó÷üëçóçò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôç ÄåõôÝñá óôéò ÂñõîÝëëåò.

Τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Κύπρος για καλύτερη ένταξη των Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας στην Κύπρο, αναφερόμενος και στον ρόλο που μπορεί να παίξει η απόκτηση δεξιοτήτων των ανθρώπων αυτών στην μελλοντική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, παρουσίασε στους ομολόγους του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών της ΕΕ, σε σύνθεση Υπουργών Απασχόλησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, τα κύρια θέματα της ατζέντας ήταν το πλαίσιο παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης στην ΕΕ, οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και πρόσβαση των Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας, και η διαδικασία κύρωσης της Σύμβασης 190 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ) για τη Βία και την Παρενόχληση στην Εργασία.

Μιλώντας για το θέμα της συμμετοχής Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στα μέτρα που εφαρμόζονται στην Κύπρο, παραθέτοντας ενδεικτικά ενέργειες ένταξης των Ουκρανών προσφύγων στην αγορά εργασίας, δράσεις κοινωνικής στήριξης και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Επίσης, τόνισε τη σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάγκη αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που στο μέλλον θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθεια ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με τη συμβολή της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του για τις πολιτικές απασχόλησης, ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στη σημασία των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, επισημαίνοντας τη σημασία του πλαισίου των Πρότυπων Επαγγελματικών Προσόντων.

Ανέφερε ακόμα πως ο τρίτος πυλώνας του Βιομηχανικού Σχεδίου για την Πράσινη Συμφωνία που προτείνει η Κομισιόν, ο οποίος αφορά συγκεκριμένα την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Παναγιώτου υπογράμμισε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023 για το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση Σχέδιο Δράσης της κυβέρνησης που περιλαμβάνει σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα για την υιοθέτηση απόφασης που να εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση 190 του ΔΟΕ, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η Κύπρος επιθυμεί να προχωρήσει με την επικύρωση το συντομότερο δυνατόν επειδή αναγνωρίζει τη σημασία της σύμβασης και συμφωνεί με το περιεχόμενο της.

Τέλος, όπως αναφέρεται, ο κ. Παναγιώτου είχε στο περιθώριο της συνόδου διμερή συνάντηση με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, Ντούμπραβκα Σούιτσα, με την οποία συζήτησε τις τρέχουσες δημογραφικές προκλήσεις και προτεραιότητες σε σχέση με την αγορά εργασίας, ενώ είχε συναντήσεις και με ομολόγους του και αξιωματούχους της ΕΕ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy