Της Μαρίας Ιωάννου*

Από τις 31 Οκτωβρίου 2018, τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν στους καταναλωτές τυποποιημένα Δελτία Πληροφόρησης Τελών σε σχέση με τους λογαριασμούς πληρωμών. Η νέα υποχρέωση εμπίπτει στις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014. Στόχος της Οδηγίας (μεταξύ άλλων) είναι η εύκολη κατανόηση των τελών και η γρήγορη και αξιόπιστη σύγκριση διαφορετικών προσφορών για λογαριασμούς πληρωμών, οι οποίοι παρέχονται στη χρηματοπιστωτική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες λαμβάνουν τεκμηριωμένες και συνειδητές αποφάσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες τους. Στην Κύπρο, οι πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχουν μεταφερθεί σε εθνική νομοθεσία τον Ιούνιο του 2017 {Ν.64(Ι)/2017}.

Τα Δελτία Τελών, τα οποία είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου (ΣΤΚ) περιλαμβάνουν τέλη τα οποία σχετίζονται με δεκατέσσερις (14) αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών. Οι αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες καθορίζονται στην Οδηγία Κ.Δ.Π. 264/2018 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), ως ακολούθως:


•τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, ταμιευτηρίου κ.λπ.)
• παροχή χρεωστικών καρτών
• παροχή πιστωτικών καρτών
• ανάληψη μετρητών
• παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών
• μεταφορές πίστωσης SEPA
• μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA
• πάγιες εντολές
• άμεσες χρεώσεις
• επιστροφές επιταγών
• υπηρεσίες συναλλάγματος
• υπεραναλήψεις
• υπερβάσεις
• αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού.

Τα Δελτία βασίζονται σε τυποποιημένη ορολογία, η οποία καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority) και η οποία έχει δημοσιευθεί στον Κανονισμό 2018/32 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 2017. Παράλληλα, τα Δελτία συνοδεύονται από Γλωσσάριο, το οποίο περιέχει σαφείς ορισμούς και επεξηγήσεις αναφορικά με τις αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες. Τα Δελτία είναι διαθέσιμα δωρεάν στα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες τους.

Οι καταναλωτές έχουν ταυτόχρονα δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακό τόπο σύγκρισης τελών ανά πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τις 14 αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών. Η πλατφόρμα είναι εύκολα προσβάσιμη, αξιόπιστη και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο διαδικτυακός τόπος σύγκρισης τελών είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mof.gov.cy/feecomparison.
Βάσει της νομοθεσίας Ν.64(Ι)/2017, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται επιπλέον να ενημερώνουν τους πελάτες τους, ετησίως και χωρίς κόστος, για όλα τα τέλη που έχουν χρεωθεί κατά το προηγούμενο έτος σε κάθε λογαριασμό πληρωμών που διαθέτουν με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η πρώτη Δήλωση Τελών αναμένεται να αποσταλεί στους πελάτες των τραπεζών στις αρχές του 2020.

*Ανώτερος Λειτουργός του Συνδέσμου Τραπεζών