Τεχνολογία και βιώσιµη διαχείριση περιουσίας

Έλα στο Google News

Του Μάριου Ταννούση*

 

Στις µέρες µας δεν υπάρχει σχεδόν κανένα φόρουµ ή συνέδριο για Επενδυτικά Ταµεία στη διεθνή ή τοπική σκηνή το οποίο να µη λαµβάνει υπόψιν ή έστω να µην περιλαµβάνει µία συζήτηση για Τεχνολογία και Βιωσιµότητα και το ρόλο τους σε σχέση µε το µέλλον του τοµέα. To Professional Wealth Management Journal (PWM) έχει πρόσφατα δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα της 6ης ετήσιας έρευνας Global Asset Tracker στην οποία καταγράφονται οι απόψεις οργανισµών παροχής χρηµατοπιστωτικών πληροφοριών, οι οποίοι διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας πέραν των $13,5 τρισ. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επενδυτές κλήθηκαν να κατατάξουν διάφορες επενδυτικές επιλογές σύµφωνα µε την ελκυστικότητά τους.

Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά αφού στην κορυφή της σχετικής λίστας βρέθηκαν οι εξής επιλογές: ∆ιαταρακτική Τεχνολογία (Technological Disruption), Ψηφιακός Μετασχηµατισµός (Digital Transformation), Τεχνολογία Υγείας (Health Tech), Κλιµατική Αλλαγή, Αυτοµατοποίηση και Ροµποτική. Μάλιστα, το 75% όσων συµµετείχαν στην έρευνα, απάντησαν πως θεωρούν αυτές τις επενδυτικές επιλογές ως πολύ ελκυστικές.

Από την έρευνα διαφάνηκε επίσης πως η ∆ιακυβέρνηση αποτελεί µία ακόµα ισχυρή επενδυτική επιλογή παρ’ όλο που συχνά αµελείται για χάρη πιο απτών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων. «Ο συνδυασµός ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης και υψηλής κερδοφορίας αποτελεί µία ελκυστική µακροπρόθεσµη συντηρητική στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίου, αλλά και καλή εναλλακτική στα κρατικά και εταιρικά οµόλογα», σύµφωνα µε τον Edmund Shing, CIO στην BNP Paribas, Wealth Management. Την ίδια ώρα, ο Mark Haefele, CIO της UBS Global Wealth Management, πιστεύει πως πολλές από τις µεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στην επόµενη δεκαετία θα σχετίζονται µε τη βιωσιµότητα. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της πράσινης τεχνολογίας, θα πρέπει να επωφεληθούν σηµαντικά από κυβερνητικούς κανονισµούς και κονδύλια για την ανάκαµψη, αλλά και επενδύσεις που στοχεύουν στη µεταµόρφωση των οικονοµιών από υψηλών εκποµπών άνθρακα σε χαµηλών εκποµπών άνθρακα.

Ο Stephane Morier, CIO της Lomard Odier Private Bank, πιστεύει πως η επόµενη οικονοµική επανάσταση έχει ήδη έρθει και η βιωσιµότητα θα είναι µία σηµαντική πτυχή της κερδοφορίας. Ο Morier υποδεικνύει πως η βιωσιµότητα θα δηµιουργήσει αποδόσεις πολύ πάνω των αναµενόµενων, θα ανοίξει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και θα οδηγήσει σε ενισχυµένη κερδοφορία και µειωµένο ρίσκο.

Τι σηµαίνουν όλα αυτά για τη διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και ποιες οι προϋποθέσεις για τους διαχειριστές (asset managers) περιουσιακών στοιχείων του µέλλοντος; Αν απλώς αναλογιστούµε πως περίπου το 60% των επενδύσεων διεθνώς διεξάγονται από Επενδυτικά Ταµεία και θεσµικούς επενδυτές και το γεγονός πως υπάρχουν περισσότεροι από 750.000 χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι διεθνώς, οι προκλήσεις για τους διαχειριστές Ταµείων και Περιουσιακών Στοιχείων είναι τεράστιες. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Chris McIntyre του Boston Consulting Group (BCG), τα data analytics σε συνδυασµό µε άλλα τεχνολογικά εργαλεία θα δώσουν στους asset managers «βιονικές δυνατότητες», οι οποίες θα τους επιτρέψουν, µαζί µε τους οικονοµικούς συµβούλους, να υποβάλουν προσωποποιηµένες και επικεντρωµένες στη λύση των ζητηµάτων συµβουλές στους πελάτες τους. Είναι λες και περνάµε από τους χάρτινους χάρτες στο σύστηµα GPS.

H διαχείριση περιουσίας έχει αλλάξει σηµαντικά από το 2000 µέχρι το 2020. Αν και πρόκειται για έναν τοµέα µε πέραν των 200 χρόνων ζωής, µόλις την τελευταία 20ετία έχει αλλάξει σηµαντικά λόγω των τεχνολογικών και κανονιστικών εξελίξεων. Αξίες όπως η εµπιστοσύνη, η δηµιουργικότητα και η εµπάθεια παραµένουν σηµαντικές, πρέπει όµως πλέον να συνδυάζονται µε την αποδοτικότητα και την 24ωρη διαθεσιµότητα, ενώ και οι ανάγκες δεν είναι πλέον απλά χρηµατοοικονοµικές. Πρέπει να έχουν και ένα σκοπό µε κοινωνικό αντίκτυπο, να διάγονται από διαφάνεια, καλή εταιρική διακυβέρνηση και µε το τρίπτυχο ESG στην κορυφή της πυραµίδας, δηλαδή Περιβάλλον, Κοινωνικός Αντίκτυπος και ∆ιακυβέρνηση. […]

*Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CIFA

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.