Τερματισμός Σχεδίων Στήριξης: Ανησυχία για μαζικές απολύσεις και μειώσεις μισθών

Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ανησυχία εκφράζουν οι συντεχνίες μετά την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για τη λήξη των σχεδίων στήριξης για αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους τόνισε στον Άστρα ότι πρέπει να διασφαλιστεί η αποφυγή των μαζικών απολύσεων και η μείωση των μισθών. Πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνουν έργα από το αρμόδιο Υπουργείο, εξηγώντας ότι η Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να δραστηριοποιηθεί και να λάβει μέτρα σε περίπτωση που εργοδότες παραβιάζουν το νόμο για την προστασία των μισθών και προβαίνουν σε ενέργειες που είναι έξω από το εργασιακό πλαίσιο.

Η κ. Χαραλάμπους κάλεσε και τους εργαζόμενους όπως καταγγέλλουν τέτοια φαινόμενα και να είναι σε εγρήγορση.

Ανέφερε ότι αν και δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, αν παραστεί ανάγκη η ΠΕΟ θα παρέμβει με στόχο τη λήψη μέτρων.
Τόνισε ότι το Υπουργείο πρέπει να μελετήσει ποιοι τομείς της οικονομίας χρειάζονται ακόμη στήριξη.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Μάτσας είπε ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση των δεδομένων στους κλάδους που λαμβάνουν στήριξη μέχρι και σήμερα, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα.
Σημείωσε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με την Υπουργό ώστε να γίνει διαβούλευση και να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας.

Ανέφερε όμως ότι η ΣΕΚ κρατά ως θετικό στοιχείο τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για την ανάκαμψη της οικονομίας, προσθέτοντας ότι τώρα πρέπει βελτιωθούν οι όροι εργασίας και η αποκατάσταση των μισθών.
Έθιξε επίσης το θέμα του καθορισμού του κατώτατου μισθού και τη ρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Πάντως ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Ιωσήφ Αναστασίου δήλωσε στον Άστρα ότι δεν αναμένονται απολύσεις λόγω του τερματισμού των σχεδίων στήριξης.
Είπε ότι εφόσον ο Υπουργός Οικονομικών κάνει λόγο για ρυθμό ανάπτυξης στην Κύπρο από τους ψηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να ωφεληθούν αναλόγως και οι εργαζόμενοι.
Έδωσε έμφαση στον καθορισμό του κατώτατου μισθού, στη θωράκιση των συλλογικών συμβάσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να στηριχθούν οι ευάλωτες τάξεις της κοινωνίας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.