Στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι η αύξηση των εσόδων από ενοίκια τ/κ περιουσιών με επιβολή των αναθεωρημένων αγοραίων ενοικίων, σταδιακά, σε όλες τις Άδειες Χρήσης καθώς και η είσπραξη των οφειλομένων/συσσωρευμένων ενοικίων προηγουμένων ετών, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο.

Αναφορικά με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ σε σχέση με τον Προϋπολογισμό 2015 του Ταμείου τ/κ Περιουσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι έχουν δοθεί οδηγίες στους Κλάδους Διαχείρισης τ/κ Περιουσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων για εντατικοποίηση των προσπαθειών είσπραξης των οφειλομένων ενοικίων και για κατ’ εξαίρεση σταδιακή αποπληρωμή μεγάλων ποσών σε δικαιολογημένες περιπτώσεις μείωσης του κύκλου δραστηριοτήτων ή/και όπου υπάρχουν σοβαρά ανθρωπιστικά προβλήματα.

«Όπου δεν παρατηρείται συνεργασία των μισθωτών, το ΥΠΕΣ προχωρεί σε δικαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλομένων, μη αποκλειομένου του τερματισμού των συμβάσεων και ανάκτησης των επαγγελματικών υποστατικών και χώρων. Σε ό,τι αφορά την αναδιανομή της τ/κ γης για γεωργικούς σκοπούς, ήδη ο Κηδεμόνας, στα πλαίσια της επικύρωσης/έγκρισης των συστάσεων των αρμόδιων Επαρχιακών Ειδικών Επιτροπών, προχωρεί στη σταδιακή αναδιανομή της τ/κ γης. Επίσης, και εν αντιθέσει με την πρακτική που ακολουθείτο στα προηγούμενα χρόνια, ο κηδεμόνας δεν εγκρίνει την παραχώρηση μεγάλων εκτάσεων γης σε έναν αιτητή. Παράλληλα και πάντα με οδηγίες του Κηδεμόνα, καταγράφονται τα κλειστά τ/κ επαγγελματικά υποστατικά όπου δεν δραστηριοποιούνται οι μισθωτές, ώστε να γίνει ανάκτηση και να δοθούν σε άλλους δικαιούχους», προσθέτει.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει, περαιτέρω, ότι η κύρια δαπάνη της τάξης των €5,7 εκατ. που διαλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό 2015, αφορά στην επιδιόρθωση τ/κ οικιών όπου διαμένουν εκτοπισμένοι.

«Παγκύπρια, υπάρχουν σχεδόν 6.000 τ/κ οικίες όπου διαμένουν πρόσφυγες και συντηρούνται από κονδύλια του Ταμείου. Τα τελευταία δύο χρόνια, στα πλαίσια της οικονομικής περισυλλογής, υπάρχουν οδηγίες για περιορισμό των δαπανών στις απαραίτητες εργασίες που έχουν σχέση με την ασφάλεια και υγεία των ενοίκων. Επί μέρους μικρές συντηρήσεις, αναλαμβάνονται πλέον από τους ίδιους τους κατόχους. Ο Προϋπολογισμός του Ταμείου τ/κ Περιουσιών επιχορηγείται ετήσια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για σκοπούς κάλυψης δαπανών που αφορούν κυρίως τη συντήρηση των τ/κ οικιών όπου διαμένουν εκτοπισμένοι, αλλά και άλλες δαπάνες όπως τη συντήρηση τ/κ κτιρίων για πολιτιστικούς/κοινωφελείς σκοπούς, τα τέλη αποχετεύσεων που αφορούν τις τ/κ περιουσίες και τη συντήρηση και καθαριότητα τ/κ μνημείων και τεμενών», καταλήγει.