Θέματα ασφάλειας και άλλες αδυναμίες εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με το ΥΠΑΜ

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με το Υπουργείο Άμυνας.

Τα κυριότερα ευρήματα:

  • Βασικοί φόρτοι καυσίμων είναι τοποθετημένοι σε βαρέλια σε υπαίθριο χώρο εντός συγκεκριμένου στρατοπέδου, το οποίο ευρίσκεται σε δασώδη περιοχή. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί κινδύνους ανάφλεξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, προς αποτροπή κινδύνων πυρκαγιάς.
  • Στο πρακτικό καταμέτρησης οπλισμού, πυρομαχικών και ελκυστικών υλικών συγκεκριμένης Μονάδας της ΕΦ, υπήρχαν σημαντικές αδικαιολόγητες διαφορές, οι οποίες δεν εντοπίστηκαν, ούτε διερευνήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή που υπέγραψε το εν λόγω πρακτικό. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι σε επόμενο πρακτικό καταμέτρησης, που ετοιμάστηκε αναφορικά με την ίδια καταμέτρηση, δεν υπήρχαν αδικαιολόγητες διαφορές. Επισημάναμε την ανάγκη επίδειξης της δέουσας προσοχής και επιμέλειας που αρμόζει κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω καταμετρήσεων και της ετοιμασίας του σχετικού πρακτικού.
  • Φυσίγγια 7,62 χιλ. φυλάσσονταν σε αποθήκη συγκεκριμένης Μονάδας της ΕΦ, η οποία δεν διέθετε τα αναγκαία μέτρα πυρασφαλείας, όπως καθορίζονται στη σχετική Πάγια Διαταγή του ΓΕΕΦ. Επισημάναμε την ανάγκη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της πιο πάνω Πάγιας Διαταγής.
  • Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την ένταξη στρατιωτικών ιατρών στο ΓεΣΥ, χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας του Υπουργού Άμυνας (Ειδική Έκθεση ΥΠΑΜ 01/2020 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη ΕΦ και Ιδιωτική Απασχόληση Στρατιωτικών Ιατρών» που δημοσιεύτηκε στις 26.11.2020), ο Έφορος Φορολογίας αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον ενός ιατρού, ενώ για τους υπόλοιπους, η σχετική αλληλογραφία στάλθηκε για έλεγχο στα Επαρχιακά Γραφεία Φορολογίας. Επιπρόσθετα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαπίστωσαν ότι, στο σύνολό τους οι ιατροί δεν ήταν εγγεγραμμένοι ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, παρόλο που εισέπρατταν, επιπλέον των μηνιαίων απολαβών τους, σημαντικά χρηματικά ποσά από το ΓεΣΥ. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάνθηκε ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που να καταδεικνύει τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων εναντίον των εν λόγω στρατιωτικών ιατρών.
  • Διαπιστώσαμε φαινόμενα μη επαρκούς ελέγχου της τήρησης του θεσμοθετημένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας και ανομοιομορφίας, ως προς τον χειρισμό του συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης προς/από την εργασία του πολιτικού προσωπικού του ΥΠΑΜ. Συστήσαμε όπως ζητηθεί σχετική έγκριση από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), για εφαρμογή οποιασδήποτε διευθέτησης/απόκλισης, που κρίνεται απαραίτητη για υπηρεσιακούς λόγους.
  • Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΦ, πολιτικού τύπου αεροσκάφος (Α/Φ) της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επίσημων προσώπων, θα παραχωρείτο στην ΚΔ στη βάση διακρατικής συμφωνίας. Για την άμεση αξιοποίησή του, απαιτούνταν συγκεκριμένες δαπάνες ύψους €750.000 και επιπλέον €410.000 σε ετήσια βάση, για περιοδικές συντηρήσεις και συνδρομές. Η Υπηρεσία μας, μεταξύ άλλων, ζήτησε όπως πληροφορηθεί εάν είχε εκπονηθεί οποιαδήποτε ανάλυση κόστους – οφέλους, στη βάση των συγκριτικών στοιχείων/δεδομένων που διαθέτει η Προεδρία, καθώς επίσης εάν έτυχε ενημέρωσης η Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με τις πολυετείς δεσμεύσεις που προκύπτουν από την απόκτηση του εν λόγω Α/Φ, όπως έξοδα περιοδικών συντηρήσεων κ.λπ.
  • Η Υπηρεσία μας επισήμανε από το 2019 προς το ΥΠΑΜ, ότι η μεταστέγασή του σε ενοικιαζόμενο κτήριο, με ετήσιο κόστος €794.475 και επιπλέον €26.400 για μίσθωση χώρων στάθμευσης, δεν αποτελεί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή και εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν, το συντομότερο, οι νενομισμένες διαδικασίες για την ανέγερση νέου ιδιόκτητου κτηρίου. Το ΥΠΑΜ μάς ανέφερε τον Οκτώβριο του 2022, ότι θα προωθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, στη βάση των εισηγήσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και παράλληλα θα προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο, για εξασφάλιση των αναγκαίων Κονδυλίων και εγκρίσεων.
  • Ολοκληρώθηκε το ανακριτικό έργο της υπόθεσης σχετικά με τα ιατρικά έξοδα (€101.375) στρατιωτικού Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ), κατά την υπηρεσία του σε συγκεκριμένη Πρεσβεία και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάνθηκε ότι δεν εντοπίστηκε μαρτυρία που να καταδεικνύει τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος εναντίον του. Ωστόσο, φάνηκε ότι υπήρχαν σημαντικά κενά/αδυναμίες ή/και δεν εφαρμόζονταν οποιεσδήποτε διαδικασίες ελέγχου, από μέρους των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων του Κράτους, ως προς τον τρόπο οικονομικής κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών αιτημάτων των μελών των Διπλωματικών Αποστολών της ΚΔ στο εξωτερικό.

Δείτε αυτούσια την έκθεση:  Έλεγχος Υπουργείου Άμυνας

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy