Θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας στην ΕΕ καταγράφει η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την “αγορά εργασίας και τις μισθολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη”, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Η έκθεση, η οποία αποτελεί άθροισμα και ανάλυση, γνωστών ήδη στοιχείων, όπως τα ποσοστά ανεργίας, τα ποσοστά απασχόλησης και οι μισθολογικές εξελίξεις, τα οποία τακτικά δημοσιεύει η Eurostat, καταλήγει στο συμπέρασμα πως παρά τις θετικές εξελίξεις, είναι απολύτως απαραίτητη η υπογραφή εκ μέρους των κρατών μελών του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν θα κορυφωθεί στην κοινωνική σύνοδο κορυφής στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, η φετινή έκθεση της Κομισιόν επιβεβαιώνει τις θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες παρατηρούνται στην ΕΕ. Η απασχόληση στην ΕΕ ξεπέρασε τα αντίστοιχα επίπεδα πριν την κρίση, καθώς οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 235 εκατομμύρια. Στο 7,6 % διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας και, επομένως, προσεγγίζει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν την ύφεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν, η έκθεση δείχνει ότι έχει καταστεί ευκολότερη η ejεύρεση εργασίας για τους ανέργους. Εξάλλου, οι πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας επέφεραν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε χάσμα μεταξύ των εργαζομένων με διαφορετικούς τύπους συμβάσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότερο προστατευμένοι.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι το 2016 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,2 % στην ευρωζώνη και σημείωσαν αύξηση σ` όλα σχεδόν τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλό επίπεδο μισθών (όπως οι χώρες της Βαλτικής, η Ουγγαρία και η Ρουμανία) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί συγκλίνουν σ` όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, σε πολλές χώρες ο ρυθμός αύξησης των μισθών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, με βάση την πρόσφατη πτώση της ανεργίας. Επιπλέον, σ` όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, οι μισθοί των προσωρινά απασχολουμένων είναι χαμηλότεροι από εκείνους των εργαζομένων αορίστου χρόνου, κυρίως στα κράτη μέλη όπου το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλότερο.

Με βάση τα στοιχεία, η Κομισιόν θεωρεί επιτακτικό το να προωθηθεί και η νομοθετική της πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές, και δρομολόγησε διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις συμβάσεις εργασίας και σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους.

Αναφέρει ότι μαζί με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, οι πρωτοβουλίες αυτές, όταν εγκριθούν, θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που επισημαίνονται στη φετινή έκθεση, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η έλλειψη προστασίας των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης.