Τί διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για την Νομική Υπηρεσία

Σειρά ευρημάτων και διαπιστώσεων περιλαμβάνει  η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλo  “Έλεγχος Καθυστερημένων Εσόδων  Νομικής Υπηρεσίας στις 31.12.2017”.

Η έκθεση για την Νομική Υπηρεσία, που φέρει ημερομηνία 27 του Μάη 2019, έγινε στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε Έλεγχο Συμμόρφωσης για τα καθυστερημένα έσοδα στη Νομική Υπηρεσία για το έτος που έληξε στις 31.12.2017.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας αποστάληκαν με επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Οι απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα έχουν ενσωματωθεί στην Έκθεση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

Οπως αναφέρεται, τα σημαντικότερα ευρήματα/διαπιστώσεις του παρόντος ελέγχου συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

 • Μη ετοιμασία έκθεσης καθυστερημένων εσόδων για τις οφειλές από ιδιώτες, εταιρείες και αλλοδαπούς κατά παράβαση της Δημοσιονομικής και Λογιστικής Οδηγίας αρ. 42 με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με το ύψος των καθυστερημένων εσόδων στις 31.12.2017.

(α)    Επιδικασθέντα έξοδα προσφυγών υπέρ της Δημοκρατίας.

 • Μη επαλήθευση των στοιχείων που αφορούν τα επιδικασθέντα έξοδα προσφυγών τα οποία έχουν μεταφερθεί/καταχωριστεί από τα χειρόγραφα μητρώα στο μηχανογραφημένο σύστημα και διαπίστωση ότι το σύστημα δεν παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση.
 • Συνολικό ποσό ύψους €1.983.769 που αφορά επιδικασθέντα έξοδα προσφυγών κατά την περίοδο 1994-2017 δεν έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2017.
 • Μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη των οφειλών και στη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων.
 • Καθυστέρηση στην καταχώριση του καταλόγου εξόδων από τη Νομική Υπηρεσία.
 • Καθυστέρηση στον υπολογισμό ή ψήφιση εξόδων από τον Πρωτοκολλητή.
 • Μη ενημέρωση του συστήματος με τα επιδικασθέντα ποσά για όλες τις υποθέσεις.
 • Μη λήψη εισπρακτικών μέτρων.

(β)    Επιδικασθέντα έξοδα αγωγών υπέρ της Δημοκρατίας.

 • Η μεταφορά/καταχώριση των στοιχείων που αφορούν τα επιδικασθέντα έξοδα αγωγών από τα χειρόγραφα μητρώα στο σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί.
 • Δεν έχει υπολογιστεί το ύψος των οφειλόμενων ποσών και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2017.
 • Μη λήψη εισπρακτικών μέτρων.
 • Δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες που καθορίστηκαν με την Εγκύκλιο αρ. 1696, ημερ. 5.11.2012 του Γενικού Λογιστηρίου, με θέμα «Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Κράτους-Καθορισμός Γενικής Πολιτικής», με σκοπό:

(i)  την ελάχιστη δυνατή δημιουργία νέων καθυστερημένων εσόδων, και
(ii)    την είσπραξη των υφιστάμενων καθυστερημένων εσόδων.

 • Μη εντοπισμός/απώλεια φακέλων προσφυγών και αγωγών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.